Babaskin A.

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 30 (2019), 268-276 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-268-276

Babaskin A. Supplementary payment as a way for provision of execution of liabilities

In the article of Babaskin A.Yu. “Security payment as one of the types of security for the fulfillment of obligations”, the author analyzes the “security payment” as described in the civil legislation of Ukraine as a way of ensuring the fulfillment of obligations. The latter was widely used in documentary operations of financial institutions, in rental relations, as well as at the conclusion of preliminary contracts. Based on the analysis of the practice of its use in Ukraine, the state of its legal regulation in civil legislation of foreign countries, the author investigated the legal nature of the “security payment” and its differences from the named ways of ensuring the fulfillment of obligations. According to the results of the study, the author came to the conclusion that the security deposit differs significantly from other means of ensuring the fulfillment of obligations. Given that the existence of rules to the law that directly regulate such a method of security provides additional protection of the rights and interests of the creditor, makes citizenship more stable, the author justifies the advisability of providing the “security payment” with the legal status of the named method of ensuring the fulfillment of the obligation. According to the results of the study, the author proposes the revision of changes to the Civil Code of Ukraine.

Key words: legal relationship of obligations, method of securing the fulfillment of obligations, security deposit, penalty, deposit, pledge, surety, guarantee, preliminary agreement.

References

1. Garannakov K. D. Primeneniye obespechitel’nykh platezhey v ramkakh otdel’nykh grazhdansko-pravovykh obyazatel’stv: teoriticheskiye i prakticheskiy aspekty // Zhurnal rossiyskogo prava ¹ 2016. ¹ 10. S. 46–54. Sludadova V. I. Obespechitel’nyy platezh v dogo¬vore arendy // Aktual’nyye problemy rossiyskogo prava. 2017. ¹ 8 (81). S. 63–68. Kamo¬lova E. Pravovaya priroda garantiynogo platezha «Legea şi viaţa». ¹ 4/3. 2016. S. 57–60. Kulits’ka S. V. Problemní pitannya zabezpechennya vikonannya zobovyazan’ za poperekím dogovorom kupívlí-prodazhu nerukhomogo mayna // Derzhavo í pravo. Sbornik nauchnykh tru¬dov. Yuridichní í polítichní nauki. Vipusk 54. Ín-t derzhavi í prava ím.V.M. Korets’kogo NAN Ukraí̈ni, 2011. S. 432–438.

2. Zakon Ukraí̈ni «Pro banki í bankívs’ku díyal’níst’» víd 7 grud¬nya 2000 r. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (data zvernennya 25/11/2018).

3. Zakon Ukraí̈ni « Pro fínansoví poslugi ta derzhavne regulyuvannya rinkív fínansovikh poslug» víd 12 lipnya 2001 r. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (data zvernen¬nya 25.11.2018r.).

4. Zakon Ukraí̈ni «Pro publíchní zakupívlí» víd 25 grudnya 2015 r. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (data zvernennya 25.11.2018 r.).

5. Sovremennoye bankovskoye pravo: bankívsko-kliyentskiye otnosheniya: sravnitel’no-pravovyye ocherki / A.A.Vishnevskiy. M:. Statut, 2013. S 16–223. Polozhenniy pro viznachenni banki Ukraí̈nite rozmír kreditnoy rizika za aktivniye bankívs’kiye operats’ya, zatverdzhen Postanovoyu Pravlín¬niy Natsíonal’noy banka Ukraí̈ni vyd 06.30.2016 ¹ 351. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0351500-16 (data zvernennya 25.11.2018 r.).

6. Ovseyko S. Garantiynyy depozit deneg: sravnitel’no-pravovyye aspekty // «Yurist», 2009 N 5. URL : http://www.5rik.ru/pass/pass- 21514.php. (Data Zvernennya 20.11.2018 r).

7. Tsivíl’niy kodeks Ukraí̈ni víd 16.03.2003 r. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (data zvernennya 20.11.2018r.).

8. Zakon Ukraí̈ni «Pro zabezpechennya vimog kreditorív ta reêstratsíyu obtyazhen’» víd 18.11.2003 r. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1255-15 (data zvernennya 25.11.2018 r.).

9. Polozhenní pro poryadok zdíysnenni banki operatsaya za garant’ya v natsíonal’nom tom ínozemnikh valyutakh, zatverdzhenyy postanovoy Pravlínniy NB víd 15.12.2004 r. ¹ 639 (u redaktsíí̈ postanovite Pravlínni Ot 01.25.2018 NBU r. ¹ 5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500- 18 (data zvernennya 25.11.2018 r.).

10. Polozhenniy pro viznachenni banki Ukraí̈nite rozmír kreditnoy rizika za aktivniye bankívs’kiye operats’ya, zatverdzhen Postanovoyu Pravlínniy Natsíonal’noy banka Ukraí̈ni vyd 06.30.2016 ¹ 351. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0351500-16 (data zvernennya 25.11.2018 r.).

11. Ofítsíyniy sayt PAT « Píreus Bank». Bankívs’kí garantíí̈. URL: http://www.piraeusbank.ua/ua/SME_bank_documetary_guarantees. html (data zvernennya 27.11.2018 r). 12. Zagal’ní umovi na nayemnya bankívs’kikh poslug yuridichnim osobam TA fízichnim osobam pídpriêmtsyam PAT «Promínvestbank». URL: https://www.pib.ua/userfiles/file/zagumovy_do15_04_2011.pdf (data zvernennya 27/11/2018).

13. Kamolova E. Pravovaya priroda garantiynogo platezha «Legea şi viaţa». ¹ 4/3. 2016. S. 57.

14. Loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989 g. Tendentsiya v otnoshenii dostupa k mestnym i mestnym izmeneniyam de la loi n ° 86-1290 du 23 décembre 1986. URL : https://www.legifrance.gouv. fr/affichTexte. do; jsessionid = F3D15EAA366BBD6BD20AC09E16A542B9.tplgfr29s_1? ci¬dTexte = JORFTEXT000000509310 & dateTexte = 20181119 (data zvernennya 25/11/2018).

15. Gavalada K., Stufle ZH. Bankovskoye pravo. M., 1996. 566 c. S. 415–423.

16. Bürger¬liches Gesetzbuch. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__551.html (data zvernenn¬ya 27/11/2018). 17. Grazhdanskiy kodeks Gruzii. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/ download/31702/75/ru/pdf (data zvernennya 26/11/2018).

18. Bankovskoye pravo 29 senty¬abrya 1997 goda URL : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/T/ D19970939L.pdf (data zvernennya 26.11.2018 r.).

19. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Fed¬eratsii. Chast’ pervaya ot 30 noyabrya 1994 g. N 51-F ZZ URL : http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_law_5142/ (data zvernennya 26/11/2018). 20. Grazhdanskiy kodeks Ka¬zakhstana URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#pos=432;-58 (data zver¬nennya 26/11/2018).

<< Íàçàä

ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ