Batanova Nataliya

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 30 (2019), 147-155 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-147-155

Batanova Nataliya. Constitutional control and constitutional and legal responsibility: conceptual problems of correlation and interaction

In the article the problems of correlation and interaction of constitutional control and constitutional and legal responsibility are researched. The place and role of constitutional control and constitutional and legal responsibility in the system of checks and balances and the mechanism of protection of the Constitution are clarified. The Constitution of Ukraine provides elements of the system of checks and balances, which include the classical forms of constitutional control, as well as the measures of constitutional and legal and political responsibility. The system of checks and balances, on the condition of its logical and balanced implementation in the constitutional mechanism of state power, is a vivid illustration of the organic institutional and functional-teleological connection between constitutional control and constitutional and legal responsibility in the integral mechanism of the protection of the Constitution.

Constitutional and legal responsibility along with other elements of the mechanism of protection of the Constitution is aimed at ensuring the stability of the constitutional system, the balance of rights and obligations of the participants in constitutional and legal relations. It provides for the possibility of applying compulsory measures by the state in the case of a constitutional delict, which means a negative assessment of unlawful conduct, disciplines the subjects of constitutional and legal relations, induces them to properly fulfill their constitutional duties, performs a preventive function, etc.

It is axiomatic that constitutional control and constitutional and legal responsibility in its synergetic unity are an important means of ensuring constitutional law and order.

Effective implementation of constitutional control and application of measures of constitutional and legal responsibility creates the political and legal preconditions for the formation of a system of responsible government capable of minimizing violations of the Constitution, guaranteeing the variability and continuity of public authorities, and ensuring the democratic of constitutional processes.

Constitutional and legal responsibility as the responsibility of the authorities for the existing regime of legality in the state is one of the most important forms of the implementation of constitutional control, which is a background for the emergence of relations of constitutional and legal responsibility. Consequently, constitutional control as an institutional and functional form of protection of the Constitution, on the one hand, constitutional and legal responsibility as an instrumental component of the mechanism of ensuring constitutional legality and constitutional law and order, on the other hand, in its systemic unity and functional orientation, become not only an effective means of minimizing constitutional delicts and the protection of constitutional values and state and social interests from encroachments, but also contribute to the formation of constitutionalism and legal statehood in Ukraine.

Key words: constitutional control, constitutional and legal responsibility, system of checks and balances, protection of the Constitution, constitutional and legal sanctions.

References

1. Slidenko I. D. Fenomenolohiia konstytutsiinoho kontroliu. Heneza, pryroda i pozytsionuvannia v konteksti aksiolohichnykh, epistemolohichnykh, synerhetychnykh aspektiv: monohrafiia. Kyiv : Istyna, 2010. 624 c. (ukr).

2. Savchyn M. V. Konstytutsionalizm i pryroda konstytutsii: monohrafiia. Uzhhorod : Polihraftsentr «Lira», 2009. 372 s. (ukr).

3. Selivanov A. O. Konstytutsiini problemy v suchasnii teorii prava : doktryna stabilnosti ta okhorony Konstytutsii Ukrainy v konteksti modernizatsii ta efektyvnoho konstytutsiinoho pravosuddia : monohrafiia. Kyiv : Lohos, 2012. 150 s. (ukr).

4. Shatilo V. A. Konstytutsiinyi mekhanizm derzhavnoi vlady v Ukraini: problemy spivvidnoshennia orhanizatsiinykh struktur i funktsii : dys. … d-ra yuryd. Nauk : spets. 12.00.02 «konstytutsiine pravo, munitsypalne pravo». Kyiv, 2018. S. 96–97. (ukr).

5. Sylenko L. M. Konstytutsiini osnovy systemy strymuvan i protyvah yak zasib orhanizatsii ta funktsionuvannia derzhavnoi vlady v Ukraini : avtoref. dys. kand.. yuryd. nauk: spets. 12.00.02 «konstytutsiine pravo, munitsypalne pravo». Kyiv, 2000. S. 10. (ukr).

6. Salei M. I. Konstytutsiina aksiolohiia v suchasnii Ukraini: naukovo-praktychna paradyhma : dys…kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.02 «konstytutsiine pravo, munitsypalne pravo». Kyiv, 2017. S. 184. (ukr).

7. Boryslavskyi L. V. Deiaki teoretychni i praktychni pytannia realizatsii Konstytutsii Ukrainy. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy IKh rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 13–14 liutoho 2003 r.).Lviv: Yuryd. fak. Lviv. nats. un-tu im. I. Franka, 2003. S. 121–122. (ukr).

8. Zadorozhnia H. Aksiolohichnyi vymir Konstytutsii Ukrainy: problemy teorii ta praktyky. Yurydychnyi zhurnal. 2012/2. ą 7/8. S. 99. (ukr).

9. Boryslavska O. M. Yevropeiska model konstytutsionalizmu : systemno-aksiolohichnyi analiz: monohrafiia. Kharkiv : Pravo, 2018. S. 193–194. (ukr).

10. Bolsunova O. M. Aksiolohiia yurydychnoi vidpovidalnosti. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2010. ą 2. S. 64. (ukr).

11. Salei M. I. Konstytutsiina aksiolohiia v suchasnii Ukraini: naukovo-praktychna paradyhma : dys…kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.02 «konstytutsiine pravo, munitsypalne pravo». Kyiv, 2017. S. 182. (ukr).

12. Kudriavtsev V. N. Pravo y povedenye. Moskva: Yurydycheskaia lyteratura. 1976. S. 108–109. (rus).

13. Slidenko I. D. Konstytutsiinyi kontrol v mekhanizmi suchasnoi pravovoi derzhavy : avtoref. dys…d-ra yuryd. Nauk : spets. 12.00.02 «konstytutsiine pravo, munitsypalne pravo». Kyiv, 2011. S. 29. (ukr).

14. Barabashev H. V. Otvetstvennost orhanov upravlenyia pered Sovetamy // Sovetskoe hosudarstvo y pravo. 1981. ą 5. S. 5. (rus)

<< Íŕçŕä

đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňŕ âĺá ńňóäč˙