Kubalskiy Vladyslav

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 30 (2019),
353-360 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-353-360

Kubalskiy Vladyslav. Problems of criminal law countering collaboration activities

Any armed conflict, which is accompanied by occupation, is characterized by collaboration in its various forms and manifestations. But modern collaborationism is different in that it exists in Ukraine under conditions of hybrid warfare. There are a number of issues related to the issues of criminal-law assessment, in particular, participation in organizing rallies or illegal referendums and elections in Crimea and the Donbas in support of the occupation authorities, participation in the creation and activities of occupational authorities, public appeals directed at support or cooperation with Russian occupation authorities, etc. From the standpoint of dialectics, collaboration is a general phenomenon, a collaborative activity is special. The Ukrainian legal encyclopedia contains the notion of «collaborators» which refers to individuals who collaborated with the occupation authorities in countries temporarily captured by Nazi Germany during the Second World War.

Proceeding from the principles and grounds of criminalization, as well as the understanding of criminalization as a process of identifying socially dangerous types of human behavior, the recognition at the state level of the necessity, possibilities and feasibility of the criminal law struggle against them and their enshrining in the law on criminal liability as crimes, should be supplemented section I «Crimes against the Fundamentals of National Security of Ukraine» of the Criminal Code of Ukraine, Article 111-1 «Collaborative Activity». Adoption of a special norm will contribute to a more effective counteraction to collaborative activities and will have a certain preventive potential. Establishment of independent criminal responsibility for collaborative activities will indicate the proper understanding by the legislator of the level of its social danger.

Key words: collaborationism, collaboration activities, criminal law.

References

1. Illarionov O.YU. Zakhyst vid kolaboratsionizmu: sproba druha. URL: https://blog.liga. net/user/aillarionov/article/29863 (data zvernennya: 31.12.2018). (ukr).

2. Pro Rekomendatsiyi parlament•sʹkykh slukhanʹ na temu: «Stratehiya reintehratsiyi v Ukrayinu tymchasovo okupovanoyi terytoriyi Avtonomnoyi Respubliky Krym ta mista Sevastopolʹ: problemni pytannya, shlyakhy, metody ta sposoby» vid 22 veresnya 2016 r.: Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (skhvaleno Postanovoyu Verkhovnoyu Rady Ukrayiny vid 22 veresnya 2016 r. ¹ 1602- VIII. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-19 (data zvernennya: 31.12.2018). (ukr).

3. Yurydychna entsyklopediya : v 6 t. / Redkol.: YU.S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. – K. : «Ukr. entsykl.», 2001. T.3: K-M. 2001. S. 145. (ukr).

4. Illarionov O.YU. Suspilʹnyy zapyt na zaboronu kolaboratsionizmu. Yurydychnyy visnyk Ukrayiny. ¹ 13 (1133). 31 bereznya – 6 kvitnya 2017 r. URL: http://yvu.com.ua/suspilnyj-zapyt-na-zaboronu-kolaboratsionizmu/ (data zvernennya: 31.12.2018). (ukr).

5. Dereyko I.I. Kolaboratsionizm. Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: v 10 t. redkol. : V.A. Smoliy (holova) ta in.; Instytut istoriyi Ukrayiny NAN. Kyyiv: Naukova dumka, 2007. T. 4. S. 440. (ukr).

6. Kudryashov S.V. Predately, «osvobodytely» yly zhertvy rezhyma? Sovet•skyy kollaboratsyonyzm (1941–1942). Svobodnaya myslʹ. 1993. ¹ 14. S. 91. (rus).

7. Pro zakhyst ukrayinsʹkoyi derzhavnosti vid proyaviv kolaboratsionizmu: proekt Zakonu Ukrayiny vid 20.12.2017 r. reyestr. ¹ 7425. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63192 (ukr).

8. Pysʹmensʹkyy YE.O. Kryminalʹno-pravova polityka Ukrayiny iz zabezpechennya okhorony natsionalʹnoyi bezpeky v umovakh hibrydnoyi viyny. II Lʹvivsʹkyy forum kryminalʹnoyi yustytsiyi «Pravova reforma u sferi kryminalʹnoyi yustytsiyi: klyuchovi parametry ta prohnoz podalʹshoho rozvytku»: zbirka tez mizhnar. nauk.- prakt. konf. (Lʹviv, 23–24 veres. 2016 r.). Kyyiv: VAITE, 2016. S. 160. (ukr).

9. Holovkin O.V., Skazko I.R. Kolaboratsionizm v Ukrayini: dyskusiyni aspekty. Derzhava i pravo. Zb. nauk. pr. 2018. Vyp. 78. S. 242. (ukr).

10. Rubashchenko M.A. Kryminalʹna vidpovidalʹnistʹ za kolaboratsionizm za chynnym KK Ukrayiny. Sotsialʹna funktsiya kryminalʹnoho prava: problemy naukovoho zabezpechennya, zakonotvorennya ta pravozastosuvannya: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 12-13 zhovt. 2016 r.). Kharkiv, 2016. S. 331. (ukr).

11. Pysʹmensʹkyy YE.O. Vkaz. pratsya. S. 161. (ukr).

12. Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny (shchodo kolaboratsionizmu ta posylennya vidpovidalʹnosti za derzhavnu zradu): proekt Zakonu Ukrayiny vid 20.12.2017 r. reyestr. ¹ 7426. URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7426&skl=9 (data zvernennya: 25.12.2018). (ukr).

13. Pysʹmensʹkyy YE.O. Vkaz. pratsya. S. 161. (ukr).

14. Proekt Zakonu Ukrayiny Pro zabezpechennya prav i svobod hromadyan na tymchasovo okupovaniy terytoriyi Ukrayiny: proekt Zakonu Ukrayiny vid 19.03.2014 r. reyestr. ¹ 4473-1. URL : http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4473-1&skl=8 (data zvernennya: 31.12.2018). (ukr).

15. Tam samo. (ukr).

16. Yurydychna entsyklopediya: v 6 t. / Redkol.: YU.S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. K.: «Ukr. entsykl.», 2001. T. 3 : K-M. 2001. S. 145. (ukr).

17. Holovkin O.V., Skazko I.R. Vkaz. pratsya. S. 237. (ukr). 18. Pysʹmensʹkyy YE.O. Vkaz. pratsya. S. 161. (ukr).

19. Holovkin O.V., Skazko I.R. Vkaz. pratsya. S. 244. (ukr).

20. Pro zaboronu kolaboratsionizmu: proekt Zakonu Ukrayiny vid 09.03.2017 r. reyestr. ¹ 6170. URL: http:// w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61312 (data zvernennya: 31.12.2018). (ukr).

21. Holovkin O.V., Skazko I.R. Vkaz. pratsya. S. 242.(ukr).

22. Illarionov O.YU. Suspilʹnyy zapyt na zaboronu kolaboratsionizmu. Yurydychnyy visnyk Ukrayiny. ¹ 13 (1133). 31 bereznya – 6 kvitnya 2017 r. URL : http://yvu.com.ua/suspilnyj-zapyt-na-zaboronu-kolaboratsionizmu/ (data zvernennya: 31.12.2018). (ukr).

23. Uholovnyy kodeks Lytovskoy respublyky. Nauch. red. V. Pavylonys; per. s lyt. V.P. Kazanskene. SPb. : Yurydycheskyy tsentr Press, 2003. 470 s. (rus).

24. Kryvolapov H.H. Uholovnaya otvet•stvennostʹ y ee osnovanyya. Uholovnaya pravo. Obshchaya chastʹ: Uchebnyk / Pod red. N.Y. Vetrova, YU.Y. Lyapunova. M. : Novyy yuryst, KnoRus, 1997. S. 295. (rus).

25. Fris P.L. Kryminalizatsiya i dekryminalizatsiya u kryminalʹno-pravoviy politytsi. Visnyk Asotsiatsiyi kryminalʹnoho prava Ukrayiny. 2014. ¹ 1(2). S. 20. (ukr)

<< Íàçàä

ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ