Kulinich Pavlo

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 30 (2019),
230-238 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-230-238

Kulinich Pavlo. Purposes of Land Law of Ukraine

Purposes of land law as a separate branch of legal system of Ukraine are researched. Purpose is an obligatory part of any social mechanism. So legal regulation of land relations must be oriented on achievement of some legal purposes. It was stated in legal literature that purpose of law (legal purpose) is regarded as form of future in temporary times. It is a kind of proper status of social relations in current legislation. That is why purpose in law plays a role of legal instrument which serves to lawmakers as a mode of organization of all system of legal regulation of social relations.

It was also stated in the legal literature that the most significant peculiarities of any purpose in law is its normativeness, because most of legal purposes are not only desired result but is obligatory way of activity. That is why legal purpose serves as a regulator of social relations in any society. Besides, legal purpose is regarded as some model of social order which is guaranteed by state. So legal purpose is an official orient for legal practice.

It is proved in the article that modern land law of Ukraine has two legal purposes. The first purpose of land law of Ukraine is protection of land, but second its purpose consists in promotion of realization of rights and legal interests of participants of land legal relations. However, the purposes of land law of Ukraine are not equal by its legal force. The purpose of protection of land should be regarded as the main purpose of land law of Ukraine. It means that the second purpose of land law of Ukraine might be achieved only in case of achievement of the first its purpose. By other words, modern land law of Ukraine has to be based on principle provision no land no right to land. The author of the article proves that if society are not able to protect land it also is unable to secure any rights to the land. Finally to streamline activity of all participants of land legal relations at achievement of the main purpose of land law of Ukraine it is necessary to adopt legal normative (requirements) of quality status of all types of land in Ukraine.

Key words: purpose in law, land law of Ukraine, purposes of land law of Ukraine, protection of land as the purpose of land law of Ukraine.

References

1. Holichenkov A.. Ecologicheskiy kontrol : teoriya, practika pravovogo regulirovania / Holichenkov A.K. M., 1992. 136 s. S. 73. (rus).

2. Kerimov D.. Metodologiya prava (predmet, funkcii, problem philosofii prava) / Kerimov D.A.[2- izd.] M., 2001. 560 s. S. 298- 299. (rus).

3. Sevastianov .. Sootnosheniye tseli v pravie i inuh pravovih kategoriy available at: http://www.tisbi.org/assets/Site/Science/Documents/430-SEVOSTYANOV. pdf (rus).

4. Myznikova .. Tseli v pravie: teoretiko-pravovoq analiz. Avtoref.diss. kand. yurid. nauk. Spetsiaknost 2.00.01 teoriya i istoriya prava i gosudarstva; istoriya ucheniy o prav i gosudarstve. Krasnodar, 2011. 27 s. S. 10. (rus).

5. Myznikova .. Tseli v pravie: teoretiko-pravovoq analiz. Avtoref.diss. kand. yurid. nauk. Spetsiaknost 2.00.01 teoriya i istoriya prava i gosudarstva; istoriya ucheniy o prav i gosudarstve. Krasnodar, 2011. 27 s. S. 10. (rus).

6. Pogrebnoy S.. O ponimanii i ponyatii grazhdansko-pravovogo regulirovaniya obshchestvennyh otnosheniy//Almanakh tsivilistiki: Sbornik statey. Vyp. 1 / Pod red. R.. Maydanika. ., 2008. 312 s. S. 68. (rus).

7. Kerimov D.. Metodologiya prava (predmet, funkcii, problem philosofii prava) / Kerimov D.A. [2- izd.] M., 2001. 560 s. S. 299-302. (rus).

8. Effektivnost pravovykh norm / V.N. Kudryavtsev, V.I. Nikitinskiy, I.S. Samoshchenko, V.V. Glazyrin. ., 1980. 280 s. S. 150-156. (rus).

9. Nasyrova .Ya. Teleologicheskoye (tselevoye) tolkovaniye sovetskogo zakonodatelstva. Teoriya i praktika / Nasyrova .Ya. zan, 1988. 144 s. S. 90. (rus).

10. Znamenskiy G.L. Sovershenstvovaniye hozyaystvennogo zakonodatelstva: tsel i sredstva / Znamenskiy G.L. ., 1980. 187 s. S. 57. (rus).

11. Makushin .. Sistema rosiyskogo natsionalnogo prava //Gsudarstvo I pravo. 2014. 1. s. 120-124. S. 120. (rus).

12. Radko .N. riya gosudarstva i prava [ks] : uchebnik / Radko .N.. 2- izd. ., 2009. 752 s. S. 403. (rus).

13. Laptyev V.V., Shakhmatov V.P. Tseli pravovogo regulirovaniya i sistema prava// Pravovedyeniye. 1976. 4. s. 2635. S. 29. (rus).

14. Brinchuk .. Ekologo-pravovoy mekhanizm: ponyatiye i sushchnost //Ekologicheskoye pravo. 2013. 3. s. 12-19. S. 14. (rus).

15. Krasnova I.. Zemelnoye pravo. Elementarniy kurs / I.. Krasnova. ., 2001. 240 s. S. 16. (rus).

16. Miroshnichenko .. Kolizii mizh prypysamy zemelnogo ta tsivilnogo zakonodavstva: perspektivy usunennya ta rekomendatcii do vyrishennya //Pravo Ukrainy. 2009. 3. s. 126-131. S. 128. (ukr).

17. Pyrozhok . Povna degradatciya. Khto psuye ukrainskiy chernozem, available at: https:www.epravda.com.ua/ publications/2018/06/4/637294/ (ukr).

<<