Kuznietsova S.V.

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 30 (2019),
248-257 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-248-257

Kuznietsova S.V. General characteristics and some reasons for the emergence of relations in the field of climate protection

The article investigates the scientific approaches to the definition of the legal nature of legal relations as such in order to provide their general characteristics in the field of climate protection (climate protection legal relations); certain grounds for their occurrence and consolidation in the national legal system are determined. The corresponding issue has not yet become the subject of independent consideration in the national legal science, but is relevant to date. In the course of the study, it is stated that legal relations in the field of climate protection are a special type of legal relations of social relations as part of environmental legal relations. The latter is the actual existing social relations regulated by the norms of environmental law, whose participants are the bearers of subjective rights and obligations. The main precondition for the emergence of legal relations in the field of climate protection is the legal regulation of social relations. Initially, at the level of scientific research, it was stated that anthropogenic factors are influencing climate change. That, in order to be able to overcome the negative effects of such changes, has gradually been consolidated in legal norms. Legal regulation of climate protection is initially international, and later - at the national level, including in the legislative system of Ukraine. It is stated that for the emergence of legal relations in the field of climate protection appropriate classical ideas about the material (general) and legal (special) grounds for the emergence of legal relationships in general. The subjects and objects of such legal relations are determined, it is concluded that the legal (special) grounds for their occurrence are the main ones and the stages of formation of the corresponding legislation are established; attention is paid to the practical moments of formation of legal relations in the field of climate protection when the state fulfills international obligations in the field of climate change.

Key words: climate change; formation of legal relations in the field of climate protection; legal grounds for the emergence of protection climate legal relations.

References:

1. Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi zminy klimatu na period do 2030 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.12.2016 r. 932-r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2016. 99. S. 269.

2. Dyv. Aleksandrov N.H. Zakonnost y pravootnoshenyia v sovetskom obshchestve : monohrafyia. M.: Yuryd.lyt. 1955. 174 s.; Yofe O.S. Pravootnoshenyia po sovetskomu hrazhdanskomu pravu : monohrafyia. Lenynhrad: Yzd-vo Lenynhr.un-ta. 1949. 144 s.; Tolstoi Yu.K. K teoryy pravootnoshenyia : monohrafyia. Lenynhrad: Yzd-vo Lenynhr.un-ta, 1959. 88 s. y dr.

3. Dyv. Khalfna R.O. Obshchee uchene o pravootnoshen : monohrafia. M.: Yur.lit. 1974. S 23.; Shemshuchenko Yu.S. Pravovi vidnosyny. Yurydychna entsyklopediia : v 6 t. / red. Yu.S. Shemshuchenko (holova red.) ta in. Kyiv : Ukr.entsykl., 1998 . T.5 : P-S. 2003. S. 44-45.

4. Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs : pidruchnyk / za red. O. V. Zaichuka, N. M. Onishchenko. 2-e vyd., pererob. i dopov. Kyiv : Yurinkom Inter, 2008. S 671; 434-435.

5. Dyv. Reports IPCC. URL: https://www.ipcc.ch/reports/ (data zvernennia 04.02.2019).

6. Ramkova konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro zminu klimatu vid 09.05.1992 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2012. 83. S. 198.

7. Zahalna teoriia derzhavy i prava : pidruchnyk / M.V.Tsvik ta in; za red. M.V.Tsvika, O.V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo. 2009. S 335.

8. Zaichuk O.V., Onishchenko N.M. Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs : pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2006. S.424.

9. Alekseev S. S., Arkhpov S. Y., Korelski V. M. ta in. Teoryia hosudarstva prava : ucheb. dlia yurid. vuzov i fakultetov. 1998. S. 291.

10. Khalfina R.O. Obshchieie uchenie o pravootnoshenii : monohrafiia. M.: Yur.lit. 1974. S. 7.

11. Brinchuk M.M. Ekolohicheskoie pravo: uchebnyk. M.: MPSI: Voronezh MODEK, 2011. S.113

12. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1991 r. 1268-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1991. 41. St. 546

13. Malysheva N.R., Yerofeiev M.I. Naukovo-praktychnyi komentar do Zakonu Ukrainy Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha. Kharkiv : Pravo, 2017. S.43

14. Vrublevska O.O. Klimat. Ekolohichna entsyklopediia: u 3 t./Redkol.: A.V. Tolstoukhov (holovn.red.) ta in. Kyiv: TOV Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii, 2007 . T.2: Ye-N. S.172.

15. Ekolohichne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: pidruchnyk. Druhe vydannia / Za zah.red. Yu.S.Shemshuchenka. Kyiv : Yurydychna dumka, 2008. S.12.

16. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava : pidruchnyk. Kharkiv: Konsum, 2001. S.34-72.

17. Dokladnishe dyv. S.V. Kuznietsova. Teoretychni ta praktychni aspekty vykonannia v Ukraini Kiotskoho protokolu do Ramkovoi konventsii Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro zminu klimatu. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2010. - 2. S.240-244; S.V. Kuznietsova. Stanovlennia pravovoho rehuliuvannia okhorony klimatu v Ukraini. Derzhava i pravo: Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. Vypusk 64, 2014. S. 297-304;

18. Brynchuk M.M. Ekolohicheskoie pravo: uchebnyk. M.: MPSY: Voronezh MODK, 2011. S 115.

19. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011 (data zvernennia 04.02.2019).

20. Paryzka uhoda vid 12.12 2015 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. - 2016. 35. St. 595.

21. Alekseev S.S. Obshchaia teoryia prava : v 2 t. M.: Yurydycheskaia lyteratura, 1981. T. 1. 355s.

22. Brynchuk M.M. kolohycheskoe pravo: uchebnyk. M.: MPSI: Voronezh MODEK, 2011. S.116-118.

23. Pro ozonoruinivni rechovyny ta ftorovani parnykovi hazy: proekt Zakonu Ukrainy 9082 vid 14.09.201 r.; Pro zasady monitorynhu, zvitnosti ta veryfikatsii vykydiv parnykovykh haziv: proekt Zakonu Ukrainy 9253 vid 01.11.2018 r. URL http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64881(data zvernennia 04.02.2019).

24. Monrealskyi protokolu pro rechovyny, shcho ruinuiut ozonovyi shar vid 16.09.1987 r. Data onovlennia: 21.09.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_215 (data zvernennia 04.02.19).

25. Videnska konventsiia OON pro okhoronu ozonovoho sharu vid 22.03.1985 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2005. 21. S. 240.

26. Pro okhoronu atmosfernoho povitria: Zakon Ukrainy v redaktsii Zakonu vid 21.06.2001 r. 2556-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. 48. St.252.

<<