Roman Kvasha

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 30 (2019),
499-506 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-499-506

Roman Kvasha. Counteraction of crime among juvenileas priority direction of state policy

The juvenile crime traditionally is at the center of attention of lawyers, both academics and practitioners, since juveniles are one of the most severely affected sections of the population. Accordingly, minors who have committed an unlawful act need to receive more attention from the state and special legal protection.

Many juveniles believe that they will not be held responsible for their wrongful acts, since they are children, and their parents will be responsible for their offenses. However, since the age of 14, the juvenile is the subject of criminal liability for the most serious, as a rule, violent crimes such as murder, rape, hooliganism, robbery, and the like.

In the field of legal science, such a trend is developing as juvenile criminology, a separate branch of criminological knowledge, which is the subject of juvenile delinquency, its determination, the identity of a juvenile offender, the victimological features of a minor victim, and measures to counteract juvenile delinquency. In Ukraine, there is a rethinking of the problem of counteracting juvenile delinquency, both at the level of society and the state, namely, the departure from authoritarian Soviet methods to overcome the problem of juvenile delinquency and the recourse to modern international and European concepts of the protection of the rights of the child. The analysis showed that Ukraine, like other European states, gradually abandoned the exclusive repression of the deviant behavior of the juvenile, approaching the establishment of effective juvenile prevention, that is, preventing children from committing criminal offenses. The state policy in the field of juvenile justice in Ukraine should include the development of nationwide programs that will promote both the support of families with children, the preservation of traditional family values, the strengthening of educational functions in educational institutions, and the prevention of criminal offenses among minors, the effective protection of their rights and freedoms and interests.

Key words: crime among juvenile, boiling, combating, juvenile criminology, juvenile justice, juvenile prevention.

References

1. Zakirova S. Yuvenalna yustytsiia v Ukraini: problemy, perspektyvy. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2734:yuvenalna-yustitsiya-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350

2. Yuzikova N.S. Suspilstvo i zlochynnist nepovnolitnikh u rozrizi epokh (vid Davnyny i Serednovichchia do KhKhI st.): monohrafiia. Dnipropetrovsk: Lira, 2015. S. 224.

3. Ynshakov S.M. Zarubezhnaia krymynolohyia. Moskva: Ynfra M-norma, 1997. S. 167.

4. Kostenko O.M. Kultura i zakon − u protydii zlu: monohrafiia. K.: Atika, 2008. S.85.

5. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 r. 2402-III. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2402-14

6. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy Molod Ukrainy na 2016-2020 roky ta vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.02.2016 r. 148. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF

7. Pro zatverdzhennia Instruktsii z orhanizatsii roboty pidrozdiliv yuvenalnoi preventsii Natsionalnoi politsii Ukrainy: Nakaz MVS Ukrainy vid 19.12.2017 r. 1044. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686- 18

8. Starko O.L. Osoblyvosti rivnia ta struktury zlochynnosti nepovnolitnikh. Porivnialno-analitychne pravo. 2018. 2. S. 314.

9. Holovkin O. V. Hrupova zlochynnist: spetsyfika vynyknennia i rozvytku, mekhanizmy poperedzhennia. Kyiv: In-t zakonodavch. peredbachen i prav. ekspertyz, 2007. S. 170.

10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii bulinhu (tskuvanniu). Zakon Ukrainy vid 18.12.2018 r. 2657- VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

11. Andreeva H. M. Sotsyalnaia psykholohyia. Moskva: Yzd-vo Moskov. un-ta, 1980, S. 98; Spyrkyn A. H. Soznanye y samosoznanye. Moskva: Polytyzdat, 1972. S. 63.

12. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 3 t. / [uklad.: V. Yaremenko, O. Slipushko]. Kyiv: Vyd-vo AKONIT, 2008. T. 1: AK. 2008. S 875.

13. Andreeva H. M. Sotsyalnaia psykholohyia. Moskva: Yzd-vo Moskov. un-ta, 1980, S. 98; Spyrkyn A. H. Soznanye y samosoznanye. Moskva: Polytyzdat, 1972. S. 209.

14. Kiriienko V. O. Kryminalno-pravovi ta kryminolohichni zasady zapobihannia dovedenniu osoby do samohubstva abo do zamakhu na samohubstvo: avtoref. dys.. kand. yuryd. nauk. Kharkiv, 2017. S. 1.

15. Ukrainska kryminolohichna entsyklopediia / za zah. red. V. V. Chernieia, V. V. Sokurenka. Kharkiv−Kyiv: KhNUVS; NAVS, Krym. Asots. Ukrainy, Zolota mylia. 2017. S. 785.

16. Overchuk S.V. Rozvytok yuvenalnoi yustytsii v Ukraini v konteksti realizatsii pryntsypu spetsializatsii sudiv. Chasopys Natsionalnoho universytetu Ostrozka akademiia. Seriia Pravo. 2014. 2(10):
URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14osvpss.pdf.

17. https://minjust.gov.ua/inccojj/about/napryamu_diyalnosti

18. Mykhailova I.M. Yuvenalna yustytsiia v systemi zapobihannia zlochynam nepovnolitnikh. dys.. kand. yuryd. nauk. Kyiv, 2015. S. 5, 162.

19. Zakirova S. Yuvenalna yustytsiia v Ukraini: problemy, perspektyvy. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2734:yuvenalna-yustitsiya-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350

20. Diurkheim E. Norma y patolohyia. Sotsyolohyia prestupnosty. Sovremennye burzhuaznye teoryy. Moskva: Prohress, 1966. S. 38-39, 42.

<<