Samoilenko O. O.

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 30 (2019),
192-199 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-192-199

Samoilenko O. O. The State Service of the Imperial Period as an object of study of modern Ukrainian scholars

The article gives a general overview of contemporary Ukrainian historiography on the organization and functioning of the civil service of the imperial period on Ukrainian lands. Different periods of creation and formation of civil service in Ukraine are highlighted in modern historiography with varying degrees of completeness. The largest number of works is dedicated to the modern period and this is evident. It is the changes in the political, economic and social life of the country that lead to the necessity of a constant reforming of the existing system of civil service. The level of state development mainly depends on the professionalism of civil servants. It is the state service that is the public instrument that ensures the stability of the state as an institution, determines the consistency and continuity in the implementing of state policy. For a long time, the lands of Ukraine were under the control of other states, so Ukraine did not create a system of civil service that was historically developed and established on its own traditions. When forming one’s own state institutions, it is necessary to use not only own experience, but also to borrow useful things and achievements from the neighbors. It is clear that the civil service was brought to Ukrainian lands for the purpose of convenient and effective management. The centralized system of Russian Empire management brought positive features to Ukrainian lands (legislative regulation, legal regulation of civil service, high level of organization, system continuity, pension provision, etc.) as well as negative features (corruption, bribery, dependence and insecurity of employees). Unfortunately, modern scientists have paid little attention to the imperial period, many aspects of historical experience in this field remain unexplored. Although there are several fundamental works and monographic researches, the topic requires further in–depth study for using historical experience in modern processes of civil service formation in Ukraine.

Key words: historiography, civil service, Russian empire, corruption, province, police, self-government.

References

1.Karpenko S.V. Stvorennya ta reformuvannya systemy upravlinnya derzhavnoyu sluzhboyu Ukrayiny na rubezhi ÕÕ –ÕÕ² st. Kyiv. Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2011. S. 4.

2. Barmak N. Formirovaniye rossiyskoy sistemy gosudarstvennoy sluzhby na ukrainskikh zemlyakh (Õ²Õ v.). //Nauchni trudove na rusenskiya universitet – 2008, tom. 47, seriya 6.2. s. 45.

3. Narysy istoriyi derzhavnoyi sluzhby v Ukrayini. Kyyiv., Nika–Tsentr. 2008, 533 s.

4. Tam samo. s.128.

5. Istoriya derzhavnoyi sluzhby v Ukrayini. T. 3. Dokumenty i materialy. Kyiv, Nika–Tsentr. 2009., s. 654.

6. Barmak M. V. Derzhavna sluzhba v Rosiysʹkiy imperiyi: pravovi osnovy formuvannya ta funktsionuvannya korpusu tsyvilʹnykh sluzhbovtsiv (ÕV²²² – persha polovyna Õ²Õ st.) : Monohr., 2006., 287 s.

7. Barmak M. V. Formuvannya rosiysʹkoyi impersʹkoyi systemy derzhavnoyi sluzhby na ukrayinsʹkykh zemlyakh (ÕV²²² – Õ²Õ st.). Ternopilʹ: Vydavnytstvo Aston, 2016., 392 s.

8. Bilokonʹ M.V. Orhany derzhavnoho upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya v Rosiysʹkiy imperiyi u druhiy polovyni XIX st. (na materialakh Livoberezhnoyi Ukrayiny): istoryko–pravove doslidzhennya: Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.01; Nats. un–t vnutr. sprav. KH., 2002., 20 s.

9. Skrypnyk A. YU. Derzhavni ustanovy Podilʹsʹkoyi huberniyi u Õ²Õ – na pochatku ÕÕ st.: istoriohrafiya prob¬lemy // Probl. istoriyi Ukrayiny XIX – pochatku XX st. 2003. Vyp. 5. S. 17–24.

10. Shandra V. S. Instytut heneral–hubernatorstva v Ukrayini Õ²Õ – pochatku ÕÕ st.: struktura, funktsiyi, arkhivy kantselyariy : Avtoref. dys... d–ra ist. nauk : 07.00.06., K., 2002., 39 s. Shandra V. S.Administratyvni ustanovy Pravoberezhnoyi Ukrayiny kintsya XVIII – pochatku XX st. v ro¬siysʹkomu zakonodavstvi: dzhereloznavchyy analitychnyy ohlyad. K., 1998., 75 s. Shandra V. Heneral–hubernator O.H.Strohanov pro neobkhidnistʹ detsentralizatsiyi upravlinnya v Rosiysʹ¬kiy imperiyi // Kyyiv. starovyna. 2001. ¹ 2. S. 80–89. Shandra V. Formuvannya byurokratiyi v Pravoberezhniy Ukrayini (Õ²Õ – pochatok ÕÕ st.) Ukr. ist. zhurn. 2007. ¹ 2.

11. Shandra V.S. Ukrayinsʹki suspilʹni instytuty u vzayemynakh iz rosiysʹkym samoderzhavstvom // Ukr. ist. zhurn. 2010. ¹ 4. S. 59–83.

12. Hrytsak V. M. Hubernator v derzhavnomu mekhanizmi Rosiysʹkoyi Imperiyi v druhiy polovyni XIX st. (na materialakh Kharkivsʹkoyi huberniyi); MVS Ukrayiny. Nats. un–t vnutr. sprav. KH., 2003. 158 s.

13. Savchenko I.V. Administratyv¬no-terytorialʹnyy ustriy Pivdennoyi Ukrayiny (1775 – 1822 rr.): Avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.01 / I.V. Savchenko ; Zaporiz. derzh. un–t. Zaporizhzhya, 2004., 20 s.

14. Yuriy I. A. Hradonachalʹnytstvo yak instytut derzhavnoyi vlady na Pivdni Rosiysʹkoyi imperiyi (1803 – 1917) : avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.01 / I. A. Yuriy; Odes. nats. yuryd. akad. – O., 2007. – 19 s.

15. Antonov A. L. Istoriya Khar’kovskogo gorodskogo samoupravleniya 1654 – 1917; Khar’k. obl. obshchestv. ob–niye «Sokol 2000». Khar’kov: Region–Inform, 2004., 192 s.

16. Stremenovskiy S. N. Mestnoye samoupravleniye g.Odessy v seredine Õ²Õ stoletiya: Ist.–prav. issled.; Odes. nats. yurid. akad. O. : Yurid. lit., 2002., 157 s.

17. Tsybulenko L. O. Orhany samovryaduvannya Odesy, Mykolayeva, Khersona u rozbudovi munitsypalʹnoyi zemelʹnoyi ta vyrobnychoyi vlasnosti v kintsi Õ²Õ – na pochatku ÕÕ stolittya : Monohr.; Kherson. yuryd. in–t Nats. un–tu vnutr. sprav. Kherson : Aylant, 2003. 159 s.

18. Vorobey R. B. Systema mistsevykh orhaniv vlady ta upravlinnya v druhiy polovyni Õ²Õ stolittya (na prykladi Chernihivsʹkoyi huberniyi). Chernihiv : KP Vyd–vo Chernih. oberehy, 2004. 104 s.

19. Shykerynetsʹ V. V. Stanovlennya ta tendentsiyi rozvytku orhaniv mistsevoho upravlinnya v Ukrayini (seredyna XVII – pochatok XXI st.) : avtoref. dys... kand. nauk z derzh. upr.; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny. Lʹviv. rehion. in–t derzh. upr. L., 2007., 16 s.

20. Melʹnychuk O. F. Administratyvnyy aparat ta orhany mistsevoho samovryaduvannya na Podilli u druhiy polovyni XIX stolittya. Vinnytsya : Veles, 2001., s. 167–185.

21. Zhvalyuk V. R. Podatkovi orhany Rosiysʹkoyi imperiyi v Ukrayini u druhiy polovyni XIX – na pochat¬ku XX st.: orhanizatsiyno–pravovi zasady diyalʹnosti; Derzh. podatk. admin. Ukrayiny. K. : Atika, 2001., 176 s.

22. Tkachenko A. O. Pravove rehulyuvannya diyalʹnosti derzhavnoho banku u XIX stolitti // Visn. Ukr. akad. bank. spravy. 2001. ¹ 1. S. 11–15.

23. Holovko O. M. Uchastʹ administratyvno–politseysʹkoho aparatu, orhaniv samovryaduvannya v upravlinni derzhavnymy finansamy Rosiysʹkoyi imperiyi na ukrayinsʹkykh zemlyakh (kinetsʹ XVIII – pochatok ÕÕ ct.): Ist.–prav. doslidzh. : Monohr. /KH. : SIM, 2005., 175 s.

24. Kyrychenko V.YE. Ustanovy dovhostrokovoho kredytu Rosiysʹkoyi imperiyi v Ukrayini (druha polovyna Õ²Õ – pochatok ÕÕ st). Kharkiv. Kontrast, 2010., 687 s.

25. Yarmysh O. N. Karalʹnyy aparat samoderzhavstva v Ukrayini v kintsi Õ²Õ – na pochatku ÕÕ st. /KH. : Konsum, 2001. 284 . s 26. Bandurka O.M., Hrechenko V.A., Yarmysh O.N. Politsiya v Ukrayini istoryko–pravove dos¬lidzhennya (pochatok ÕVIII st. –1917 r.). Kharkiv. Zolota mylya. 2012. s. 615.

27. Kholod YU. A. Zahalʹna politsiya Rosiysʹkoyi imperiyi v Ukrayini v 1862 – 1905 rr. : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk : 12.00.01; Nats. un–t vnutr. sprav. KH., 2001. 20 s.

28. Taldykin O. V. Ad¬ministratyvno–politseysʹkyy aparat tsaryzmu v Ukrayini u XVIII – pershiy polovyni XIX st. : Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.01; Un–t vnutr. sprav. , 2000. 18 s.

29. Samoylenko E. A. Kyevskaya horodskaya polytsyya v seredyne Õ²Õ – nachale ÕÕ vv. K.: Sofyya, 2000., 186 s.

30. Petrovsʹkyy V. M. Stanovlennya ta rozvytok misʹkoyi politsiyi Rosiysʹkoyi imperiyi u druhiy polovyni XVIII – na pochatku ÕÕ st. (na materialakh Odesy) : avtoref. dys... kand. yuryd. nauk; Odes. nats. yuryd. akad. O., 2007., 17 s.

31. Chysnikov V.M. Syskna politsiya na Ukrayini za chasiv Rosiysʹkoyi imperiyi (1880–1917 rr.). Kyiv–Kharkiv., Knyga 1. 2011. 937 s.; Knyga 2. 2016. 623 s.

<< Ķąēąä

šąēšąįīņźą ńąéņą āåį ńņóäč˙