Savchuk K. O.

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 30 (2019),
392-398 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-392-398

Savchuk K. O. Professor Johann Baptist Schad and the formation of university sci¬ence of international law in Ukraine at the beginning of the XIX century.

The history of teaching and investigation of international law in the Ukrainian lands is inextricably linked with Kharkiv University which was founded in 1804 on the initiative of the famous educator V.N. Karazin (1773-1842). During the first decades of the University’s existence, a separate chair of international law did not yet exist and teaching of international law was carried out at the chair of natural and public law and the law of nations (natural international law) and the chair of diplomacy and political economy (positive internation¬al law). The first teachers of international law at Kharkiv University were invited experts from abroad — mathematician and economist I. M. Lang (died after 1819), historian B. O. Reith (1770-1824), philosopher and economist L.Ę. Jacob (1759-1827). However, the most prominent figure among these scientists was the first professor of theoretical and practical philosophy of Kharkiv University, an outstanding representative of German classical philos ophy, Johann Baptist Schad (1758-1834) — the author of the fundamental course on natural law «Institutiones juris naturae». Shad’s contribution to the development of the science of international law consists primarily in the fact that in his natural law course «Institues juris naturae» he, although in a rather brief form, shed light on the main issues of international law, to which he devoted a separate chapter, which is called «Jus gentium» (law of nations). He defines the universal law of nations as «natural law itself applicable to nations» and «indi¬cates what obligations and laws nations should mutually respect for each other». In course on natural law «Institutiones juris naturae» J. B. Schad paid attention to the study of fundamental rights of states, the principle of equality of states, international treaties, and the law of war. The philosophical and political-legal doctrine of J. B. Shad largely influenced the formation of the methodological foundations of the Kharkiv school of international law, in which a natu¬ral-legal approach to understanding the essence and legally binding force of international law clearly dominated during almost the entire XIX century.

Key words: history of science of international law, history of Ukrainian science of interna¬tional law, theory of international law, natural law, J. B. Schad.

References

1. Savchuk K. O. Vnesok profesora T.F. Stepanova v stanovlennia vitchyznianoi nauky mizhnarodnoho prava. Pravova derzhava. Shchorichnyk naukovykh prats. 2004. Vyp. 15. S. 284–288.; Savchuk K. O. Dmytro Ivanovych Kachenovskyi yak yuryst-mizhnarodnyk. Pravova derzhava. Shchorichnyk naukovykh prats. 2009. Vyp. 20. S. 404–411; Savchuk K. O. Mizhnarodno-pravovi pohliady profesora A.M. Stoianova. Derzhava i pravo. Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. 2007. Vyp. 36. S. 522–528; Savchuk K. O. Mizhnarodno-pravovi pohliady V. P. Danevskoho. Pravova derzhava. Shchorichnyk na¬ukovykh prats. 2008. Vyp. 19. S. 370-375. 2. Savchuk K. O. Nauka mizhnarodnoho prava v Kharkivskomu universyteti u pershi roky yoho isnuvannia. Rozvytok nauky i praktyky mizhnarodnoho prava ta Mizhnarodno-pravovi chytannia, prysviacheni pamiati Oleksandra Zadorozhnoho: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 22 cherv. 2018 r.). Kyiv, 2018. S. 44–47; Tarasov O. V. Pidhotovka naukovo-pedahohichnykh kadriv z mizhnarodnoho prava u Kharkivskomu imperatorskomu universyteti. Suchasni hlobalizatsiini vyklyky i mizhnarodne pravo: zb. nauk. st. za materialamy IV Khark. mizhnar.-prav. chytan, prysviach. pamiati prof. M. V. Yanovskoho i V. S. Semenova (Kharkiv, 15 lystop. 2018 r.) / redkol.: A. P. Hetman, I. V. Yakoviuk, O. Ya. Trahniuk. Kharkiv, 2018. S. 53–64. 3. Shad J. Institutiones juris naturae. Conscripsit in usum Auditorum suorum. Charcoviae: Typis Universitatis, 1814. 408 p. 4. Lavrovskiy N. A. Epizod iz istorii Khar'kovskogo universiteta. Izdaniye Imperatorskogo obshchestva istorii i drevnostey rossiyskikh pri Moskovskom universitete. M: Universitetskaya tipografiya, 1873. S. 38–58; Bagaley D. I. Udaleniye professora I. Ye. Shada iz Khar'kovskogo universiteta (Materialy dlya biograficheskogo slovarya professorov Khar'kovskogo universiteta). Khar'kov: Parovaya tipografiya i litografiya Zil'berberg, 1899. 147 s.; Zelenogorskiy F. A. I. B. Shad, byvshiy professor filosofii v Khar'kovskom universitete (1804-1817). Biografiya. Zapiski Imperatorskogo Khar'kovskogo universiteta. 1896. Kn. 2. S. 49–64 5. Abashnik V. A. Kharkovskaya universitetskaya filosofiya (1804-1920): v 2 t. Kharkov : «BURUN i K». 2014. T. 1 : 1804–1850 gg. 750 s. 6. Grabar V. E. Materialy k istorii literatury mezhdunarodnogo prava v Rossii (1647-1917) / Nauch. red. avtor biograficheskogo ocherka i sostavitel bibliografii U. E. Batler. Otv. red. i avtor predisloviya V. A. Tomsinov. M.: Zertsalo. 2005. S. 244–246. 7. Buromenskiy M. V. Senatorova O. V. Tarasov O. V. Kharkovskaya shkola mezhdunarodnogo prava. Almanakh mezhdunarodnogo prava. 2011. Vyp. 3. S. 57; Tarasov O. V. Pidhotovka naukovo-pedahohichnykh kadriv z mizhnarodnoho prava u Kharkivskomu imperatorskomu universyteti. Suchasni hlobalizatsiini vyklyky i mizhnarodne pravo: zb. nauk. st. za materialamy IV Khark. mizhnar.-prav. chytan, prysviach. pamiati prof. M. V. Yanovskoho i V. S. Semenova, Kharkiv, 15 lystop. 2018 r. / redkol.: A. P. Hetman, I. V. Yakoviuk, O. Ya. Trahniuk. Kharkiv, 2018. S. 54. 8. Shad J. Institutiones juris naturae. Conscripsit in usum Auditorum suorum. Charcoviae: Typis Universitatis, 1814. Đ. 403. 9. Shad J. Institutiones juris naturae. Conscripsit in usum Auditorum suorum. Charcoviae: Typis Universitatis, 1814. Đ. 404-405. 10. Shad J. Institutiones juris naturae. Conscripsit in usum Auditorum suorum. Charcoviae: Typis Universitatis, 1814. Đ. 407. 11. Shad J. Institutiones juris naturae. Conscripsit in usum Auditorum suorum. Charcoviae: Typis Universitatis, 1814. Đ. 408. 12. Abashnik V. A. Kharkovskaya universitetskaya filosofiya (1804-1920): v 2 t. Kharkov : «BURUN i K». 2014. T. 1 : 1804–1850 gg. S. 145. 13. Bagaley D. I. Udaleniye professora I. E. Shada iz Kharkovskogo universiteta. (Materialy dlya biograficheskogo slovarya professorov Kharkovskogo universiteta). Kharkov: Parovaya tipografiya i litografiya Zilberberg. 1899. S. 33. 14. Bagaley D. I. Udaleniye professora I. E. Shada iz Kharkovskogo universiteta. (Materialy dlya biograficheskogo slovarya professorov Kharkovskogo universiteta). Kharkov: Parovaya tipografiya i litografiya Zilberberg. 1899. S. 35.

<< Íŕçŕä

đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňŕ âĺá ńňóäč˙