Skrypniuk . V.

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 30 (2019),
103-112p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-103-112

Skrypniuk . V. The constitution of the UPR 1918 and the contemporary constitutionalism

The article analyzes the origins of the formation and development of the newest Ukrainian constitutionalism in close connection with the state-building process in Ukraine at the initial stage of the Ukrainian National Revolution of 1917-1921years. The development of the constitutional process of this period and the influence on its evolution of the political situation associated with the adoption of fundamental state-building acts IIV Universals by the Ukrainian Central Rada - have been traced. The main stages of the work of the Constitutional Commission over the Constitution of the newly established Ukrainian state are revealed. A key turning point in the creation of the Constitution was the proclamation of the Ukrainian Peoples Republic and its independence in January 1918. A sharp ideological struggle against the consolidation of the shape of the future Ukrainian state arose around the main provisions of the constitutional act, reflecting the alignment of political and class forces in the main state body the Ukrainian Central Rada and society.

June 1917 April 1918 the birth of the Basic Law of Ukrainian statehood at the beginning of the XX century. April 29, 1918 The draft Constitution of the Ukrainian Peoples Republic was approved by the Small Council on the last day of its existence. The Constitution of the UPR did not come into force because of a coup détat. But its development and adoption have become an important milestone in the development of domestic constitutionalism. The Constitution of the UPR accumulated the best achievements of the national constitutional thought and advanced European standards at that time. The principles of the division of state power, the functioning of the developed institute of human and civil rights and freedoms, and the existence of the institution of local self-government were laid on the basis of the Constitution of the UPR. The main law of the UPR enshrined the system of government defined their main functions and powers. At the same time, the Constitution had serious shortcomings. The Constitution did not resolve one of the main issues of the revolution - the issue of ownership of land, did not consolidate the strategic directions of the implementation of the internal and foreign policy of the state; beyond the constitutional limits, there remained the problem of a clear definition of the territory of the UPR, its symbolism - coat of arms, anthem, flag, etc. At the same time, the Constitution of the Ukrainian Peoples Republic is an outstanding monument of national state-building and domestic constitutionalism; its theoretical ideas have had a tremendous influence on the development of subsequent constitutional acts in Ukraine.

Key words: constitution, Ukrainian Peoples Republic, human rights and freedoms, division of state power, European standards.

References

1. Lohvynenko I. A. Konstytutsiya UNR: istoriya rozrobky, pryynyattya ta otsinky v istoriohrafiyi // Pravo i bezpeka. 2017. 1. S. 37.

2. Khrystyuk P. Zamitky i materialy do istoriyi ukrayinsʹkoyi revolyutsiyi 19171920 rr. T. 1. Videnʹ. 1921. S. 64.

3. Medvidʹ A. B. Pravova rehlamentatsiya prav ta osnovopolozhnykh svobod lyudyny u konstytutsiynykh aktakh ta yikh proektakh Ukrayinsʹkoyi Narodnoyi Respubliky 19171921 rokiv // Ekonomika ta pravo. 2016. 1 (43). S. 101.

4. Rumyantsev V. O. Konstytutsiya UNR 1918 roku vazhlyvyy krok rozvytku konstytutsiynoho zakonodavstva Ukrayiny // Derzhavne budivnytstvo i mistseve samovryaduvannya. 2006. Vyp.11. S. 166.

5. Rechytskyy V. V. Konstytutsyonalyzm. Ukraynskyy opyt // Kharʹkovskaya pravozashchytnaya hruppa. KH., 1998. S. 96.

6. Yarosh D. V. Konstytutsiya Ukrayinsʹkoyi Narodnoyi Respubliky 1918 roku pro orhany derzhavnoyi vlady ta upravlinnya Ukrayiny: istorychnyy dosvid i suchasnistʹ // Universytetsʹki naukovi zapysky. 2005. 12 (1314). S. 52.

7. Yarosh D. V. Konstytutsiya Ukrayinsʹkoyi Narodnoyi Respubliky 1918 roku pro orhany derzhavnoyi vlady ta upravlinnya Ukrayiny: istorychnyy dosvid i suchasnistʹ // Universytetsʹki naukovi zapysky. 2005. 12 (1314). S. 4956.

8. Myronenko O. M. Konstytutsiya UNR Ukrayinsʹkoyi Narodnoyi Respubliky // Entsyklopediya istoriya Ukrayiny. K., Naukova dumka, 2008. T. 5. S. 96.

9. Lysyak-Rudnytsʹkyy YI. Ukrayinsʹka revolyutsiya z perspektyvy sorokalittya // Istorychni ese: u 2-kh t. K., 1994. T. 2. S. 48.

10. Konstytutsiyi i konstytutsiyni akty Ukrayiny. K., 2001. S. 52.

<<