Vasetsky Viacheslav

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 30 (2019),
96-102 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-96-102

Vasetsky Viacheslav. Legal anthropology: philosophical aspects from the standpoint of the position of the person in society

Reforming the legal system of Ukraine, its aspiration to achieve European standards occurs at a time when the world is undergoing enormous changes when it departs from previous achievements, but has not yet imagined its present position and, in the general sense, it can not with certainty predict the future situation. In connection with scientific and technological progress, scientists and public figures indicate the need for new directions in the legal field that would guarantee a worthy life in the future, its security, protection of its rights and freedoms.

Currently, the question is the general consideration of the relationship between person and society, the relationship between person and law, which is investigated by legal anthropology as one of the basic sections of the philosophy of law. Therefore the purpose of this paper is the philosophical aspects of legal anthropology from the standpoint of the position of the person in society, taking into account the features of the modern development of legal science in Ukraine are investigated. One of the most significant aspects is related to the natural-legal and positive-legal nature of the legal anthropology.

The current tendency of the development of general theoretical jurisprudence in Ukraine is the fundamentalization of its methodology. The main areas of domestic legal science primarily include globalization, deformalisation and anthropologization. Globalization involves the convergence of national legal systems, the creation of common legal standards. The methodological approach involves the development of recommendations for the adaptation of the legal system of Ukraine to the European legal field. The deformation of the object and the subject of general theoretical studies involves the ability to respond quickly to social changes, adapt to them. Anthropologization as a modern direction of research in the philosophy of law in Ukraine is given increased interest in connection with the study of the laws of the emergence, functioning and development of social, human rights and freedoms.

The conclusion is made of following: at present time all the philosophical and value dimensions of law in Ukraine establish the principle of the rule of law, which is an expression of universal human values and a manifestation of the development of the legal culture of society.

Key words: legal anthropology, relationship of person and society, human rights.

References

1. Maksymov S. Do pytannia pro zasady prava: sproba systematyzatsii. Pravo Ukrainy. 2011. 8. S. 3845.

2. Konventsiia pro zakhyst prav i svobod liudyny (ETS No.5) iz popravkamy, vnesenymy vidpovidno do polozhen Protokolu 11. Zbirka dohovoriv Rady Yevropy. Ukrainska versiia. K.: Parlamentske vydavnytstvo, 2000. 656 s.

3. Vasetskyi V. Iu. Zabezpechennia prav ta svobod liudyny shliakhom udoskonalennia instytutu yurydychnoi vidpovidalnosti derzhavy pered osoboiu. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2009. 3. S. 2530.

4. Maksymov S. Problemy pravovoi antropolohii antropolohichni osnovy prava. Filosofiia prava i zahalna teoriia prava. 2012. 2. S. 148155.

5. Tabachkovskyi V. Antropolohiia. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. K.: Abrys, 2002. S. 28.

6. Kant Y. Krytyka praktycheskoho razuma: v 4 t. M.: Yzd. fyrma AO "Kamy", 1997. T. 3: Osnovopolozhenye k metafyzyke nravov. S. 351.

7. Koziubra M. Pravorozuminnia: poniattia, typy ta rivni. Pravo Ukrainy. 2010. 10. S. 1021.

8. Filosofiia prava: problemy i pidkhody. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv spetsialnosti Pravoznavstvo / P.M. Rabinovych ta in. ; za zah. red. P.M. Rabinovycha.. Yurydychnyi fakultet. Laboratoriia doslidzhennia teoretychnykh problem prav liudyny. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi un-t im. Ivana Franka, 2005. S. 7482.

9. Zhuravskyi V.S., Zaichuk O.V., Kopylenko O.M., Onishchenko N.M. Pravovi systemy suchasnosti. Hlobalizatsiia. Demokratyzm. Rozvytok / Za red. V.S. Zhuravskoho. K. : Yurinkom Inter, 2003. 296 s.

10. Filosofiia prava: problemy i pidkhody. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv spetsialnosti Pravoznavstvo / P.M. Rabinovych ta in. ; za zah. red. P.M. Rabinovycha.. Yurydychnyi fakultet. Laboratoriia doslidzhennia teoretychnykh problem prav liudyny. Lviv : Lvivskyi natsionalnyi un-t im. Ivana Franka, 2005. S. 21.

11. Koziubra M.I. Pravovyi zakon: problema kryteriiv. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. Kh.: "Pravo", 1993 . 2 (33) 3 (34). S. 92.

12. Babkin V.D. Pravo i zakon: spivvidnoshennia. Pravo v systemi sotsialnykh norm: istoryko-yurydychni aspekty: materialy KhIII istoryko-pravovoi konferentsii (m. Chernivtsi, 2022 travnia 2005 r.). Chernivtsi: Ruta, 2005. S. 34.

<<