Vorotina Nataliia

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 30 (2019),
319-327 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-319-327

Vorotina Nataliia. Parliamentary control in the public sector: theoretical problems and features of legal regulation.

Based on a comprehensive analysis of the views of scientists - experts in the field of constitutional, administrative, financial law and public administration, the theoretical foundations of parliamentary control in the budget sphere, its essence and content are investigated. Control powers of the Verkhovna Rada of Ukraine, its committees, peoples deputies are determined. The authors position on the place of the Accounts Chamber in the system of parliamentary control bodies is formulated. Conclusions on improvement of the legal regulation of parliamentary control in the public sector are made.

Key words: state control, parliamentary control, financial control, Verkhovna Rada of Ukraine, committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on budget issues.

References

1.Kaziuk Ya., Ventsel V., Herasymchuk I. Osoblyvosti finansovo-biudzhetnoho kontroliu. 2019 rik. Tsentralnyi ofis reform pry Minrehioni. URL: https://decentralization.gov.ua/ news/10562

2. Andriiko O.F. Derzhavnyi kontrol. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk / Za red. akad. NAN Ukrainy Yu.S. Shemshuchenka. 2-he vyd., pererobl. i dopovn. K.: Vyd-vo Iurydychna dumka, 2012. S. 180.

3.Voronova L.K. Finansove pravo Ukrainy: Pidruchnyk. K.: Pretsedent; Moia knyha, 2006. S. 82.

4.Savchenko L.A. Finansovo-kontrolne pravo: stanovlennia ta rozvytok: Monohrafiia. K.: Yurinkom Inter, 2017. S. 196.

5.Kaziuk Ya., Ventsel V., Herasymchuk I. Osoblyvosti finansovo-biudzhetnoho kontroliu. 2019 rik. Tsentralnyi ofis reform pry Minrehioni. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10562

6.Barabash Yu.H. Parlamentskyi kontrol v Ukraini (konstytutsiino-pravovyi aspekt): Monohrafiia. Kh.: Lohos, 2004. S. 192 s.

7.Maidannyk O.O. Teoretychni problemy kontrolnoi funktsii parlamentu Ukrainy: avtoref. dys. dokt. yuryd. nauk: 12.00.02. Kyiv, 2008. 39 s. S. 8.

8. Andriiko O.F. Derzhavnyi kontrol v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady: Naukove vydannia. K.: Naukova dumka, 2004. S. 86.

9. Voronova L.K., Kucheriavenko M.P. Fynansovoe pravo: Uchebnoe posobye dlia studentov yurydycheskykh vuzov y fakultetov. Kharkov: Lehas, 2003. S. 57.

10. Savchenko L.A. Finansovo-kontrolne pravo: stanovlennia ta rozvytok: Monohrafiia. K.: Yurinkom Inter, 2017. S. 197.

11. Dyv. detalnishe: Vorotina N.V. Kontrolni povnovazhennia Rakhunkovoi palaty v umovakh detsentralizatsii biudzhetnoi systemy: ukrainskyi dosvid ta mizhnarodni standarty // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. Moldova. 2018. 6. S. 125 129.

12. Konstytutsiia Ukrainy, pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28.06.1996 r. (z nast. zminamy). URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

13. Pro Rakhunkovu palatu: Zakon Ukrainy vid 2.07.2015 r. 576-VIII (z nast. zminamy). URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/576-19

14. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 8 lypnia 2010 roku 2456-VI (z nast. zminamy). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page

15. Pro komitety Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 4.04.1995 r. 116/95-VR (z nast. zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80

16. Pro perelik, kilkisnyi sklad i predmety vidannia komitetiv Verkhovnoi Rady Ukrainy vosmoho sklykannia: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 4.12.2014 r. 22-VIII (z nast. zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22-19 17.Predmety vidannia komitetiv Verkhovnoi Rady Ukrainy vosmoho sklykannia. Dodatok do Postanovy Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 4.12.2014 r. 22-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22-19

<<