Kukuruz Oksana

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 31 (2020), 523-531 p.

Kukuruz Oksana. Policy and law in the works of Ukrainian scientists of the late XIX early XX centuries

The need for a comprehensive study of such important social regulators as politics and law actualizes the works of thinkers who created their political and legal concepts in conditions similar to the present in a period of social transformation. The purpose of this article is to highlight ideas of O. Stronin, M. Drahomanov, B. Kistiakivskyi, S. Dnistrianskyi and V. Starosolskyi regarding the concepts of policy and law, the relationship between these phenomena.

According to the results of the analysis, the author believes that the following ideas of scientists are original and useful for modern state-building and law-making: 1) all phenomena in society are interconnected; ensuring the real needs of society depends on the existence of law, justice and truth in it (O. Stronin); 2) an important basis of democratic policy is knowledge of the peculiarities of their country; science should be directed to the study of phenomena in dynamics; theory should provide scientifically sound practical guidance (M. Drahomanov); 3) it is impossible to create a single concept of law, because there are several such concepts; to develop the scientific policy and policy of law required; an interdisciplinary approach should be applied to the study of social phenomena (B. Kistiakivskyi); 4) policy and law have the same foundations; law is a norm of public life, and politics is a method of managing and predicting social relations; lawyers (the right of lawyers) must play an important role in the lawmaking process (S. Dnistrianskyi); 5) in studies of state and law, a dualistic (sociological-legal) approach should be used; the legitimacy of the state depends on the interpretation (legal or political) of the act of self-establishment of the state, political law; scientists should not only produce theoretical guidelines, but also develop practical recommendations (V. Starosolskyi).

The article also emphasizes the significant contribution of the above-mentioned scientists to the development of methodology for the research of policy and law, as well as the understanding of science as a necessary basis for policy and law.

Key words: policy, law, policy of law, law of lawyers, political law.

References

1. Dyv. Timoshenko V. I. Teoriya gosudarstva v politiko-pravovoj mysli Ukrainy i Rossii (konec XIX nachalo XX vv.) / pod. red. V. I. Timoshenko: monografiya. 2-e izd., pererab. i dop. Chernigov: Izdatel Lozovoj V. M., 2014. S. 265269. (rus) 2. Stronin A. I. Politika kak nauka. Sankt-Peterburg: Tipografiya F. S. Sushinskago, 1872. S. 205. (rus) 3. Tam samo. 4. Tam samo. S. 250. 5. Tam samo. S. 273. 6. Stronin A. I. Istoriya obshestvennosti. Sankt-Peterburg: tip. M-va put. soobsh. (A. Benke), 1885, S. 181. (rus) 7. Tam samo. S. 222. 8. Tam samo. S. 265. 9. Dyv. Myronenko O. M. Drahomanov M. P. Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk / uporiadnyk V. P. Horbatenko; za red. Yu. S. Shemshuchenka, V. D. Babkina, V. P. Horbatenka. 2-e vyd., dop. i pererob. Kyiv: Heneza, 2004. S. 169172. (ukr) 10. Andrusiak T. Shliakh do svobody (Mykhailo Drahomanov pro prava liudyny). Lviv : Vydavnytstvo Svit, 1998. S. 5, 108. (ukr) 11. Dragomanov M. P. Vopros ob istoricheskom znachenii Rimskoj imperii i Tacit: magist. dis. Ch. 1. Kiev: Univ. tip., 1869. S. 386. (rus) 12. Drahomanov M. P. Chudatski dumky pro ukrainsku natsionalnu spravu / pepedm. I. Ya. Franka; pisliamova M. K. Zalizniaka. Viden: naklad i druk partiinoi drukarni, 1915. S. 114. (ukr) 13. Drahomanov M. P. Lysty na Naddnipriansku Ukrainu. Kyiv: Vydavn. T-vo Krynytsia; Druk M. Zaizdnoho. 1917. S. 85. (ukr) 14. Dragomanov M. P. Istoricheskaya Polsha i velikorusskaya demokratiya. Kiev: tipo-lit. M. E. Zaezdnogo, 1917. S. 15. (rus) 15. Volnyj Soyuz Vilna Spilka. Opyt ukrainskoj politiko-socialnoj programmy / Svod i obyasneniya M. Dragomanova. Zheneva: Tipografiya Gromady, 1884. S. 89. (ukr) 16. Dyv. Usenko I. B., Muzyka I. V. Akademik B. O. Kistiakivskyi pravoznavets, filosof i sotsioloh (do 140-richchia vid dnia narodzhennia). Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2008. 1. S. 1117. (ukr) 17. Socialnye nauki i pravo. Ocherki po metodologii socialnyh nauk i obshej teorii prava. Moskva: Izd. M. i S. Sabashnikovyh, 1916. S. 325. (rus) 18. Tam samo. S. 332. 19. Dyv. Myronenko O. M., Horbatenko V. P. Istoriia vchen pro derzhavu i pravo : navch. posib. Kyiv: VTs Akademiia, 2010. S. 414 416. (ukr) 20. Dnistrianskyi S. Zahalna nauka prava i polityky. Praha, 1923. T. 1. S. 5. (ukr) 21. Tam samo. 22. Tam samo. S. 61. 23. Tam samo. S. 6. 24. Dyv. Kresina I., Zghurska V., Kresin O. Kontseptsiia natsionalnoi derzhavy i politychnoho prava. Starosolskyi V. Derzhava i politychne pravo. V dvokh chastynakh. Ch. 1. Podiebrady, 1925. Kyiv: Vydavnytstvo Lohos Ukraina, 2017. S. IXXXII. (ukr) 25. Starosolskyi V. Derzhava i politychne pravo. V dvokh chastynakh. Ch. 1. Podiebrady, 1925. Kyiv: Vydavnytstvo Lohos Ukraina, 2017. S. 66. (ukr) 26. Tam samo. S. 88. 27. Starosolskyi V. Metodologichna problema v nautsi pro derzhavu. Yuvileinyi zbirnyk v chest profesora S. Dnistrianskoho. Praha, 1925. S. 161. (ukr) 28. Tam samo. S. 36.

<<