Landina A.V.

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 31 (2020), 424-433 p.

Landina A.V., Lysenko O.M. International standards for sentencing a special subject of crime

Introduction. The issue of compliance of the principles of sentencing with international standards and their significance for the criminal responsibility of special subjects of crime has not been specifically considered in the theory of criminal law. But this issue should be reflected, because in the vast majority of criminal liability is brought to persons who are endowed, along with mandatory, special mandatory features.

The aim of the article. The purpose of this study is to determine whether the provisions of the criminal code of Ukraine that define the criminal responsibility of a special subject of crime correspond to the principles of sentencing, which are the embodiment of international standards for ensuring human rights, and how this is regulated at the level of national legislation.

Results. The methodology of this study is to analyze and summarize the scientific and theoretical material, as well as compare the norms of domestic and international legislation in the field of ensuring respect for human rights-a special subject of crime in criminal legislation.

International standards, which are mandatory and not Advisory in nature, are embodied in norms-principles that are fixed at the level of legislation. The main form of implementation of the law on criminal responsibility is sentencing by the court, so international legal standards are implemented in the form of sentencing principles that guarantee the rights, freedoms and legitimate interests of the subjects of crimes, including special ones. The principles of sentencing should include the principle of legality of punishment; the principle of certainty of punishment in a court sentence; the principle of expediency of punishment; the principle of justification and mandatory motivation of punishment in the sentence; the principle of justice of punishment; the principle of proportionality of punishment; the principle of humanity of punishment; the principle of individualization of punishment

Conclusions. The principles of sentencing embody provisions that oblige to take into account all essential features relating to the characteristics of the offender and the circumstances of the crime. Compliance with these principles and their clear regulation will help to improve the criminal responsibility of special subjects of crimes. Therefore, these principles should be clearly regulated in the criminal code of Ukraine. It is advisable to include the principle of proportionality (conformity) of punishment in the list of sentencing principles.

This study is not exhaustive and opens up the prospect of further research on this issue and improving domestic criminal legislation.

Key words: principle of sentencing, international standards, protection of human rights, special subject of crime, criminal liability.

References

1. Havel B. O. Suchasna kontseptsiia prav liudyny. Stan dotrymannia prav liudyny v umovakh suchasnosti: teoretychni ta praktychni aspekty: materialy VII Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 8 hrud. 2016 r.) / V.V. Cherniei, S.D. Husariev, S.S. Cherniavskyi ta in. Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, 2016. S. 5054.  2. Landina A. V. Zabezpechennia kryminalnoi vidpovidalnosti spetsialnoho subiekta zlochynu normamy Zahalnoi chastyny KK Ukrainy. Almanakh prava. Pravovyi monitorynh i pravova ekspertyza: pytannia teorii ta praktyky. Vypusk 10. Kuiv : In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2019. S. 325336. 3. Slinko T. M. Mizhnarodno-pravovi standarty v haluzi prav liudyny ta yikh vidobrazhennia v Konstytutsii Ukrainy. Prava liudyny i demokratiia: zb. nauk. st. za materialamy nauk. Konf.(Kharkiv, 15 trav. 2018 r.). Kharkiv, 2018. S. 3034. 4. Tyshchenko K. S. Mizhnarodni standarty prav liudyny: poniattia ta klasyfikatsiia. Molodyi vchenyi. 2017. 12 (52). S. 328331. 5. Korovaiko O. I. Problemy implementatsii mizhnarodnykh standartiv u kryminalne protsesualne zakonodavstvo Ukrainy. Formu prava. 2016. 4. S. 171178. 6. Lykhova S. Ia. Yurydychni osoby yak subiekty kryminalnoi vidpovidalnosti za KK Ukrainy. Yurydychnyi visnyk. 2014. 4 (33). S. 128132. 7. Hnatenko Ye. S. Spivvidnoshennia kryminalnoho prava Ukrainy i mizhnarodnoho kryminalnoho prava. Protses harmonizatsii ta adaptatsii. Mizhnarodni chytannia z mizhnarodnoho prava pamiati profesora P.Ie. Kazanskoho: mater. tretoi mizhnar. nauk. konf. (Odesa, 23 lystopada 2012 r.) / vidp. za vypusk M. I. Pashkovskyi ; NU OIuA. Odesa : Feniks, 2012. S. 391393. 8. Davlatov Sh. B. Pryntsypy pryznachennia pokrannia. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia "Pravo" / Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy ; hol. red. D. V. Pryimachenko. D : Akad. mytnoi sluzhby Ukrainy, 2011. 2 (7). S. 120127. 9. Rieznik Yu. Spivvidnoshennia pryntsypiv humanizmu ta spravedlyvosti pry pryznachenni pokarannia. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2016. 3. S. 196204. 10. Baranenko D. V. Spetsialnyi subiekt zlochynu: kryminalno-pravovyi analiz : avtoref. dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv, 2009. 19 s. 11. Hladkyi V. V. Subiekt koruptsiinoho zlochynu kriz pryzmu teorii koruptsiinykh vidnosyn. Kyiv : Preprint, 2018. 149 s. . 12. Osadcha A. S. Spetsialnyi sub᾽iekt zlochynu: henezys, funktsii, problemy kvalifikatsii : dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kharkiv, 2015. 229 s. 13. Fedulova I. M. Kryminalno-pravova kharakterystyka subiekta zlochynu, peredbachenoho statteiu 206-2 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Naukovyi visnyk Lvivskoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. 2017. Vyp. 4. S. 308318. 14. Kyivets O. V. Yevropeiski pravovi standarty yak mizhnarodno-pravova katehoriia. Yevropeiski studii i pravo. 2012 1(5). URL : http://eurolaw.org.ua/11-ukrainian-journal-of-european-studies/1-5-2012/44-2011-12-29-14. . 15. Nikitin A. O. Pryntsypy ta zahalni zasady pryznachennia pokarannia. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. : Yurysprudentsiia, 2014. 7. S. 189190. 16. Alenin Yu. P., Voloshyna V. K. Poniattia ta systema pryntsypiv kryminalnoho provadzhennia. Naukovi pratsi NU OIuA. 2014. T. XIV. S. 7889.

<<