Lvova Olena

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 31 (2020), 99-109 p.

Lvova Olena. Legal doctrine as a matrix of quality law

ntroduction. The article notes the relevance of defining the role of doctrine in the development of the law, given the rapid legislative races on the road to European integration. It is emphasized that the legal doctrines of different States may differ in the strength of their national characteristics, certain objective factors historical, political, economic, cultural, religious and the like. As an example, it is possible to call existing since ancient times, doctrines of natural rights, popular sovereignty, social contract, the theological doctrine of state and law, rule of law and the like. 

he aim of the article. Given the above, the aim of the article is the study of the legal doctrine as a kind of matrix quality law and the definition of its influence on legislative activities. One of the definitions of the term matrix is understanding it as a General framework, models, diagrams, anything.

Results. Scientists, analyzing the legal doctrine distinguish two main functions: on the one hand it is the theoretical basis for the legislative process, and on the other source of law, and, accordingly, is implemented in the enforceability of the process.

Based on the reviewed definitions of legal doctrine and its role in law-making activities, its influence on the formation of high-quality law, as the conclusion should focus on the following features that characterize its matrix, to create high-quality law.

onclusion. As a conclusion it is noted that the capacity of legal doctrine to serve as a matrix in the legislative and realtime processes due to its functional and content side: on the one hand, it is a waste years of theoretical (conceptual) framework for law-making; second, it objectifies the results of scientific research in the form of fundamental legal ideas and concepts (ideals, values, principles, norms); thirdly, the doctrinal knowledge transforms in legislation, filling it with quality content.

Consequently, the legal doctrine as a body of basic scientific ideas is intended to be a repository of fundamental principles and values formed in the process of development of society, perceived them, and which should be to find objective expression in national law.

Key words: rule of law, law, matrix, legal doctrine, legal understanding, law-making.

References

1. Matrytsa. Vykypedyia. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0 (rus) 2. Matrytsia. Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 tt. / AN URSR. Instytut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida. Kyiv : Naukova dumka, 19701980. T. 4. S. 652. (ukr) 3. Matrytsia. Slovnyk ukrainskoi movy onlain. T. 19. Ukrainskyi movno-informatsiinyi fond NAN Ukrainy, 20152020. URL : https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=50152&page=1584 (ukr) 4. Nevvazhai Y. D. Pravo na pravo kak matrytsa evropeiskoi tradytsyy prava. Pravovedenye. 2013. 2 (307). S. 258259. (rus) 5. Kirse I. Transpozytyvni osnovy pozytyvnykh prav liudyny. Filosofiia prava i zahalna teoriia prava. 2012. 2. S. 190. (ukr) 6. Razmietaieva Yu. S. Doktryna ta praktyka zakhystu prav liudyny : navch. posib. Kyiv : Vyd-vo FOP Holembovska O.O., 2018. S. 68. (ukr) 7. Vasylchenko O. P. Perspektyvy rozvytku pravovoi doktryny v systemi dzherel konstytutsiinoho prava. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2007. 8. S. 81. (ukr) 8. Polianskyi Ye. Yu. Pravova doktryna yak bazysna kontseptsiia prava: pryroda, struktura, znachennia. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu Odeska yurydychna akademiia. 2015. T. 17. S. 297. (ukr) 9. Semenikhin I. V. Pravova doktryna: poniattia ta osoblyvosti. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia. 2009. Vyp. 18. S. 129. (ukr) 10. Denysov V. N. Doktryna. Entsyklopediia mizhnarodnoho prava : v 3-kh t. Kyiv : Akademperiodyka, 2014. T. 1. S. 870879. (ukr) 11. Denysov V. N. Rol doktryny u rozvytku mizhnarodnoho prava. Yurydychna nauka: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: materialy mizhnar. naukovo-prakt. konferentsii (Kyiv, 14 travnia 2019 r.) / za zah. red. akad. NAN Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka. Kyiv : Yuryd. dumka, 2019. S. 3031. (ukr) 12. Bychkovskyi Ye. L. Naukovo-praktychnyi komentar v pravovii systemi Ukrainy : dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.01. Odesa, 2018. S. 61. (ukr) 13. Starykova S. I. Poniattia, osoblyvosti ta aktualni pytannia pravovoi doktryny. Aktualni pytannia vitchyznianoi yurysprudentsii. 2018. 3. S. 50. (ukr) 14. Polianskyi Ye. Yu. Vkazana pratsia. S. 311. (ukr) 15. Yevhrafova Ye. P. Doktryna u pravovii nautsi yurydychnii praktytsi. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2013. 2 (73). S. 54. (ukr) 16. Puzykov R. V. Doktryna kak forma y ystochnyk formyrovanyia pravovoi polytyky. Vestnyk Povolzhskoi akademyy hosudarstvennoi sluzhb. 2011. 2 (27). S. 73. (rus) 17. Polianskyi D. A., Puzykov R. V. Pravovaia doktryna kak osoboe pravovoe yavlenye. Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta. 2013. 11 (127). S. 2. (rus) 18. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 15-rp/2004 vid 02 lystopada 2004 r. po spravi 1-33/2004 za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia). Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy Zakonotvorchist. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04. (ukr) 19. Yevhrafova Ye. P. Vkazana pratsia. S. 60. (ukr) 20. Teslenko M. Pravo yak instrument sotsialnoi spravedlyvosti. Pravo Ukrainy. 2004. 7. S. 4142. (ukr) 21. Selivanov V. Netotozhnist prava i zakonu (metodolohichnyi aspekt). Pravo Ukrainy. 2005. 5. S. 7. (ukr) 22. Syrenko V. Hosudarstvo: demokratycheskoe, pravovoe, sotsyalnoe (Ocherky. Dyskussyonne vopros). Kyiv : Yn-t hosudarstva y prava ym. V. M. Koretskoho NAN Ukrayn, 2013. S. 104105. (rus) 23. Lvova O. L. Kryterii moralnosti i pryrodnosti u suchasnomu pravotvorenni. Almanakh prava. Pravovyi monitorynh i pravova ekspertyza: pytannia teorii ta praktyky. Vyp. 10. Kyiv : In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2019. S. 172. (ukr) 24. Rabinovych S. P. Pryrodno-pravovi pidkhody v yurydychnomu rehuliuvanni : monohrafiia. Lviv : Lviv. derzh. un-t vnutr. sprav, 2010. 576 s. (ukr) 25. Rabinovych S. P. Vkazana pratsia. S. 5. (ukr) 26. Pro normatyvno-pravovi akty : Proekt Zakonu Ukrainy vid 21.01.2008. Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy Zakonotvorchist. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31416 (ukr).

<<