Polivodsky³ Oleksandr

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 31 (2020), 279-292 p.

Polivodsky³ Oleksandr. Land lease contract. Dynamic of invalidity 

The article is devoted to the issues of invalidity of land lease contracts. The author points out that the problem is important and significant both for the theory and practice. Cases on land lease contract validity contain significant part of disputes in Ukrainian business and civil courts, that demonstrates topicality of the problem and demand to the ideas, conception and solution. 

Author proposes considers the problem of invalidity in dynamic, in accordance to the sequences of legal facts and conditions that are related to invalidity of contracts, proposes his own phases of invalidity (preceding or preparation; committing contract; executing contract; contestation of validity of the contract; legal consideration and application of effects of invalidity) as well as corresponding stages of invalidity of the contracts. In this view, the article contains analysis of legislation and it’s specific in aspect that is related to the issues of invalidity of land lease contract. The author made analysis of literature proposes changes to legislation on invalidity of land lease contract.

The author points out that form of the land lease contract is not conditioned by registration of rights and contract itself, meanwhile, parties agreed another conditions/ 

Among others, the author proposes consider land lease contract as real contract (not consensual), that committed at the moment of signing, proposes application of the principle of legitimate expectations to relations that are related to invalidity agreement and proposes changes to legislation. 

Key words: invalidity of lease contract, land lease contracts, committing agreements, dynamic of invalidity, land law of Ukraine, land disputes. 

References

1. Ohliad sudovoi praktyky rozghliadu Kasatsiinym hospodarskym sudom u skladi Verkhovnoho Sudu sprav u sporakh, shcho vynykaiut iz zemelnykh vidnosyn za period z 01.01.2018 r. po 01.11.2018 r. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_KGS_VS_zeml.pdf. (ukr) 2. Zhekov V. I. Pravochyny, yaki porushuiut publichnyi poriadok za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrainy : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / Odeska natsionalna yurydychna akademiia. Odesa, 2006. (urk) ; Khatniuk N. S. Zaperechni uhody ta yikh pravovi naslidky : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Kyiv, 2003. 218 s. (ukr) ; Kucher V. O. Nikchemni pravochyny : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / Lvivskyi natsionalnyi universytet im. Ivana Franka. Lviv, 2005. (ukr) ; Bilous Z. A. Diisnist hospodarskykh dohovoriv : dys. ... kand. yuryd. Nauk : 12.00.04 / Kyivskyi natsionalnyi un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2005. (ukr) ; Davydova I. V. Nediisnist pravochyniv, ukladenykh vnaslidok pomylky ta obmanu : avtoref. … kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / Nats. Un-t «Odeska yurydychna akademiia». Odesa, 2011. 20 s. (ukr) ; Rushchak I. V. Pravochyny shcho porushuiut publichnyi poriadok i yikh nediisnist : avtoref. … kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / NDI pryvatnoho prava ta pidpryiemnytstva NAPrNU. Kyiv, 2012. 19 s. (ukr) 3. Chereshko V. M. Pravove rehuliuvannia ukladennia i vykonannia hospodarskykh dohovoriv : avtoref. … kand. yuryd. nauk : 12.00.04 / Kyivskyi nats. ekonom. univ-t. Kyiv, 2007. 19 s. (ukr) 4. Romaniv V. Ia. Dohovir orendy nerukhomoho maina za zakonodavstvom Ukrainy : avtoref. … kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / IDP NANU. Kyiv, 2015. 19 s. (ukr) 5. Morozova Yu. V. Tsyvilno-pravove rehuliuvannia orendy nezhytlovykh prymishchen, budivel ta sporud : avtoref. … … kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / Ivano-frankivskyi un-t prava im. Korolia Danyla Halytskoho. Ivano-Frankivsk, 2017. 20 s. (ukr) 6. Burlakova A. M. Vyznannia nediisnymy rishen orhaniv vladnykh povnovazhen yak sposib zakhystu zemelnykh prav : avtoref. … kand. yuryd. nauk: 12.00.06 / Natsionalnyi yurydychnyi universyteti imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2018. 22 s. (ukr) 7. Lyst DFS Ukrainy vid 16.05.2016 ¹ 16872/7/99-99-14-02-02-17 «Pro fiksuvannia v aktakh perevirok rezultativ vidpratsiuvannia dokumentalno oformlenykh platnykamy podatkiv nerealnykh hospodarskykh operatsii». (ukr) 8. Frolov V. D. Vyrishennia sporiv pro vyznannia uhod nediisnymy za pozovamy podatkovykh orhaniv. Pravo Ukrainy. 2004. ¹ 1. S. 59–62. (ukr) 9. Lyst natsionalnoho banku Ukrainy 26.05.2017 ¹ 25-0008/37888 «Shchodo finansovykh operatsii z oznakamy fiktyvnosti». (ukr) 10. Postanova ¹ 9 Plenumu VSU Ukrainy 06.11.2009 «Pro sudovu praktyku rozghliadu tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy» (ukr) ; Postanova Plenumu VHS Ukrainy «Pro deiaki pytannia vyznannia pravochyniv (hospodarskykh dohovoriv) nediisnymy» ¹ 11, 29.05.2013 (ukr) ; Uzahalnennia Verkhovnoho Sudu Ukrainy «Praktyka rozghliadu sudamy tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy» vid 24.11.2008. URL : (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-08). (ukr) 11. Brahynskyi M. Y., Vytrianskyi V. V. Dohovornoe pravo: obshchye polozhenye. Moskva : Yzdatelstvo «Statut», 1997. 682 s. (rus) 12. Sibilov M. Dynamika dohovirnykh zoboviazan pislia yikh vynyknennia. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2005 r. ¹ 1 (40). Kharkiv : Pravo, 2005. S. 79–88. (ukr) 13. Sklovskyi K. I. Sobstvennost v hrazhdanskom prave. Chetvertoe yzdanye, pererabotannoe, dopolnennoe. Moskva : Statut, 2008. S. 355. (rus) 14. Ohliad sudovoi praktyky rozghliadu Kasatsiinym hospodarskym sudom u skladi Verkhovnoho Sudu sprav u sporakh, shcho vynykaiut iz zemelnykh vidnosyn za period z 01.01.2018 po 01.11.2018. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_KGS_VS_zeml.pdf. (ukr) 15. Slobodianiuk S. O. Tsyvilno-pravove rehuliuvannia derzhavnoi reiestratsii rechovykh prav na nerukhome maino : avtoref. … kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / Kyivskyi nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyiv, 2012. 18 s. (ukr) 16. Kopieichykov V.V. Pravoznavstvo: pidruchnyk. Kyiv : Yurinkom Inter, 2003. S. 234. (ukr) 17. Yurydychna entsyklopediia za red. Yu. S. Shemshuchenka. T. 2. Kyiv : vydavnytstvo «Ukrainska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana, 1999 r. S. 163. (ukr) 18. Ekspertna dumka Komitetu z ahrarnoho ta zemelnoho prava Natsionalnoi asotsiatsii advokativ Ukrainy shchodo momentu nabuttia chynnosti dohovoru orendy zemli. URL : https://unba.org.ua/publications/4915-komitet-z-agrarnogo-ta-zemel-nogo-prava-naau-nadav-ekspertnij-visnovok-shodo-problem-pravozastosuvannya-dogovoru-orendi-zemli.html?fbclid=IwAR3yBrrzHUoFqG4FaS7XqtFA6k1m3sqQwlRUySyiotheVVcSUKYmVK4mxbg (ukr) 19. Ohliad sudovoi praktyky rozghliadu Kasatsiinym hospodarskym sudom u skladi Verkhovnoho Sudu sprav u sporakh, shcho vynykaiut iz zemelnykh vidnosyn za period z 01.01.2018 po 01.11.2018. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_KGS_VS_zeml.pdf. (ukr) 20. Tsurikov M. O. Systema pravochyniv, shcho pidliahaiut derzhavnii reiestratsii : avtoref. … kandydata yurydychnykh nauk : 12.00.03 / Nats. universytet «Iurydychna akademiia» Ukrainy im. Ya.Mudroho. Kharkiv, 2011. 21 s. (ukr) 21. Polivodskyi O. Pryntsyp lehitymnykh ochikuvan v ekolohichnykh i zemelnykh sporakh. S. 184–189 Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta sudiv Ukrainy : problemy zastosuvannia i shliakhy vyrishennia : zbirnyk materialiv Mizhnarodnoho sudovoho forumu «Sudovyi zakhyst pryrodnoho dovkillia ta ekolohichnykh prav» (Kyiv, 7 lystopada 2019 r.). Kyiv : Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2019. 190 s. (ukr).

<< Íàçàä

ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ