Trunova H.

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 31 (2020), 343-352 p.

Trunova H. Principle of parity of social insurance management funds as a guarantee for the implementation of the insured persons 'rights

Introduction. The relevance of the chosen topic is due to the necessity for scientific research in determining the level of implementation of the principle of parity management of social insurance funds, as well as the next stage of reforming the social insurance system and a departure from the principle of parity management of social insurance funds. 

The aim of the article is to make some proposals for the sustainable functioning of the principle of parity in the management of social insurance funds, which will contribute to guaranteeing the realization of the rights of the insured in the field of social insurance.

Results. The National System of Social Insurance Principles was laid down in the Concept of Social Security for the Population. Among the general principles of social insurance in the Concept was highlighted the principle of autonomy of managing the activity of social insurance funds on the principles of social partnership and self-government under state control. Subsequently, undergoing certain transformations, but not changing the essence, this principle was changed to the principle of parity of management of social insurance funds.

The analysis of the current legislation and law enforcement practice shows the implementation in practice of the principle of parity management of social insurance funds, which certainly promotes transparency, efficiency of functioning of the social insurance system and minimizes the cases of non-insurance compensation. At the same time, draft laws on the reform of social insurance in the direction of weakening the rights of social partners (employers and trade unions) in the management of funds do not promote the rights of the insured and nullify the international legal acts ratified by Ukraine. 

Conclusions. It is proved that the stability of the social insurance system depends on the proper implementation of all principles of social insurance, as well as on the development of the economy, stable political situation, conceptual development of legislation in the field of social insurance with the participation of social partnership parties. It is concluded that the principle of parity of management of social insurance funds ensures mutual responsibility of the parties of social partnership and promotes the effectiveness of the social insurance system. 

Key words: principle, management parity, social insurance, fund, insured.

References

1. Moskalenko O. V. Osnovni zasady zahalnooboviazkovoho derzhavnoho sotsialnoho strakhuvannia v umovakh rynkovoi ekonomiky: monohrafiia. Kh.: Yurait, 2012. 400 s.(ukr) 2. Bodnaruk M. I. Pravove rehuliuvannia sotsialnoho strakhuvannia v Ukraini. Chernivtsi : Chernivetskyi nats. un-t, 2014. 472 s.(ukr) 3. Kuchma O. L. Problemy teorii ta normatyvno-pravovoho rehuliuvannia sotsialnoho strakhuvannia v Ukraini. K. : Osvita Ukrainy. 2016. 416 s.(ukr) 4. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia vid 14 sichnia 1998 r. 16/98-VR. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/16/98-vr (ukr) 5. Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia na vypadok bezrobittia : Zakon Ukrainy vid 2 bereznia 2000 r. 1533-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14(ukr) 6. Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 23 veresnia 1999 r. 1105-XIV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 (ukr) 7. Statut Fondu sotsialnoho strakhuvannia: zatverdzheno postanovoiu pravlinnia Fondu sotsialnoho strakhuvannia Ukrainy vid 8 liutoho 2017 r. 12. URL : http://komspip.rada.gov.ua/uploads/documents/30443.pdf (ukr) 8. Statut Fondu zahalnooboviazkovoho derzhavnoho sotsialnoho strakhuvannia na vypadok bezrobittia: zatverdzheno postanovoiu pravlinnia Fondu sotsialnoho strakhuvannia na vypadok bezrobittia vid 6 lypnia 2000 r. 2. URL : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=338204(ukr) 9. Pro derzhavnu sluzhbu zainiatosti: zatverdzheno nakazom Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 14 chervnia 2019 r. 945. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/19/2013 (ukr) 10. Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia na vypadok bezrobittia: zatverdzheno Zakonom Ukrainy vid 2 bereznia 2000 r. 1533-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#n134 (ukr) 11. Konventsiia MOP 168 pro spryiannia zainiatosti ta zakhyst vid bezrobittia 1988 r. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993_182 (ukr) 12. Poriadok nadannia dopomohy po chastkovomu bezrobittiu: zatverdzheno nakazom Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 7 bereznia 2013 r. 103. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0756-13 (ukr) 13. Poriadok nadannia dopomohy po bezrobittiu, u tomu chysli odnorazovoi yii vyplaty dlia orhanizatsii bezrobitnym pidpryiemnytskoi diialnosti: zatverdzheno nakazom Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 15 chervnia 2015 r. 613. URL : Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15 (ukr) 14. Polozhennia pro Pensiinyi fond Ukrainy: zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lypnia 2014 r. 280. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2014-p (ukr) 15. Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia 06.11.2019. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67102&pf35401=508491 (ukr) 16. Pro derzhavnyi biudzhet na 2014 rik : Zakon Ukrainy vid 16.01.2014 r. 719-VII URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/719-18/print1453551263072433 (ukr) 17. Khomych I. Iu. Pryntsyp tsilovoho vykorystannia koshtiv u sotsialnomu zabezpechenni naselennia Ukrainy: poniattia ta znachennia. Nashe pravo. 2013. 10. S. 134. (ukr) 18. Zakharov M. L. Sotsyalnoe strakhovanye v Rossyy: proshloe, nastoiashchee y perspektyv razvytyia (trudove pensyy, vplat postradavshym na proyzvodstve) : Monohrafyia. M. : Prospekt, 2013. S. 41.(rus)

<<