Babaskin Anatoliy

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 33 (2022), 385-395 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-385-395

Babaskin Anatoliy. Legal nature of the payment account agreement in the civil legislation of Ukraine

Since the Law of Ukraine «On Payment Services» introduced in 2022, the Law of Ukraine «On Payment Services» is being introduced to the legislation of Ukraine, the state of low normative legal acts of the EU, in the wake of the provisions of the Directive (EU) 2015/2366 in 2015 internal market, that about the introduction of changes to Directives 2002/65 / Ñ, 2009/110 / ªÑ and 2013/36 / ªÑ and Regulation (ªÑ) No. 1093/2010, which skasovy Directive 2007/64 / ªÑ. that the pre-emptive provisions of the Law, Chapter 72 of the Central Committee of Ukraine will be supplemented by par. 3 «Payment rakhunok» (Articles 1076.9, 1076.10). I’ll look at the introduction of the meaning of the advancement of civil legislation, as it will be introduced at once from the introduction into the Law.

The aim of the article. On the basis of the analysis of Ukrainian legislation, EU legislation, scientifi c advances in the sphere of civil law and banking legislation, to the standards of Ukrainian legislation, how to regulate the payment agreement. To achieve the goal of setting up the contract: 1. Conduct an analysis of the legal nature of the payment agreement. 2. Viznachiti sp_vvv³dnoshennya agreement of payment rakhunku ³f agreement of bank rakhunku. 3. Viznachiti norms according to the agreement of the bank account, as it is subsidized to be fi xed up to the agreement of the payment order.

Results. SOCA those scho power law regulyuvannya kl³ºntskih bank³vskih rahunk³v prisvyachena-valued Quantity NAUKOVO publ³kats³y of Ukrainian ³nozemnih avtor³v that, in the same hour okremih dosl³dzhen legal regulyuvannya contract plat³zhnogo rahunku in ukra¿nsk³y tsiv³l³stichn³y nauts³ not conducted through v³dsutn³st in tsiv³lnomu zakonodavstv³ Ukraine konstrukts³¿ this contract. Appointed, due to the implementation of the legislation of Ukraine, the norms of Directive 2015/2366, will increase the need for such scientifi c advances.

Conclusions. Agreement of a payment rakhunka º by the type of a bank rakhunka agreement, which type of rakhunka shall be accepted as a type of such rid. Instruction of the contract is an agreement on the provision of payment services, which is characterized as follows: wine is consensual, bilateral, can be paid or free of charge. Oskilki, arranging the agreements of the bank’s rakhunka, the parties and passing through the meta (the state of the non-cash transactions, cash transactions too), the agreements of the payment rakhunku should be brought up to the causal rights. As a matter of fact, the agreement can be either stringless or stringless. Uninvolved on those scho h. 1 tbsp. 65 The law will establish depriving the right of non-bank payment of payment services for the approval of payment services, by virtue of Part 3 of Art. 1076.9 of the Central Committee of Ukraine, that part 2 of Art. 1067 of the Central Committee of Ukraine the agreement of a payment rakhunka is close to a public agreement, but in practice we can keep up with the model of the agreement. On the basis of the agreement of the bank rakhunku, the instructions of the agreements, according to the Law, are characterized by the following: a) a special sub-warehouse. With a non-bank charge of payment services for a payment agreement, you can install (including small payments), the operator of the mail order, install the electronic pennies, accredited by the Ukrainian branch of the Ukrainian payment, the last payment , overridden in clauses 1 – 3 h. 1 tbsp. 5 of the Law included by the National Bank of Ukraine to the Registry of Payment Infrastructure. We can corroborate both physical and legal individuals (resident and non-resident), albeit on the view of the bank’s agreement on the basis of the agreement of a bank rakhunku, such a clerk cannot be a legal person –a non-resident; b) the hour of the knowledge of costs for the payment rakhunka of the koristuvach, the law is deprived of the hour necessary for a specifi c payment operation; c) the increase of interest on the surplus of cash on the payment rakhunka of the koristuvach is imperatively fenced off by law; d) don’t compromise on the status of the deposit and do not miss the guarantees established by the Law of Ukraine «On the system of guaranteeing deposits of physical assets». On v³dm³nu od tsogo Act nadaº nebank³vskim nadavacham plat³zhnih poslug lishe right zabezpechuvati zberezhennya kosht³v koristuvach³v Shlyakhov strahuvannya vlasno¿ v³dpov³dalnost³ on vipadok nemozhlivost³ vikonannya f³nansovih zobov’yazan before koristuvachami, abo zabezpechuvati tak³ Costa bank³vskoyu garant³ºyu in the minds scho give zmogu koristuvacham otrimati od strahovo¿ kompan³¿ abo bank -Guarantee of vidshkoduvannya in size, equivalent to the sum of fi nancial crops’yazan.

Key words: payment account, payment account agreement, bank account agreement, payment institution, fi nancial institution, bank, non-bank fi nancial institution, monetary obligations, interest.

References

1. Zakon Ukrainy «O platezhnykh uslugakh». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text. [ukr]. 2. Zakon Ukrainy «O platezhnykh sistemakh i perevode sredstv v Ukraine». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text. [ukr]. 3. Direktiva (YES) 2015/2366 Yevropeyskogo parlamenta i Soveta ot 25.11.2015 o platezhnykh uslugakh na vnutrennem rynke, i o vnesenii izmeneniy v Direktivy 2002/65/YES, 2009/110/YES i 2013/36/YES YES) ¹ 1093/2010, otmenyayushchey Direktivu 2007/64/YES. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/es-20152366.pdf. [ukr]. 4. Plan mer po vypolneniyu Soglasheniya ob assotsiatsii mezhdu Ukrainoy, s odnoy storony, i Yevropeyskim Soyuzom, Yevropeyskim soobshchestvom po atomnoy energii i ikh gosudarstvami-chlenami, s drugoy storony, utverzhdennogo postanovleniyem Kabineta Ministrov Ukrainy ot 25 oktyabrya 2017 g. N 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text. [ukr]. 5. Kontseptsii reformirovaniya platezhnogo zakonodatel’stva Ukrainy ot 23 iyulya 2019g. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Presentation_Change Concept_Public.pdf?v=4. [ukr]. 6. Code monétaire et fi nancier. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731653/. 7. Zahlu ngsdiensteaufsichtsgesetz. ZAG. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/zag_2018/__1. html. 8. Yefi mova L. G. Bankovskiy schet po pravu Shveytsarii. Aktual’nyye trudnosti russkogo prava. 2015. ¹1 (50) yanvar’ C. 83–87. [rus]. 9. Bankovskoye pravo Yevropeyskogo soyuza, Frantsii, Shveytsarii, Germanii, SSHA, KNR, Velikobritanii: monografi ya/otvet. Red. L. G.Yefi mova. Moskva: Prospekt, 2016. 656 c. [rus]. 10. Grazhdanskiy kodeks russkoy Federatsii. Chast’ vtoraya. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/9e5d4849d8ca1f3cd88dff 170479109e12b2f3be/. [rus]. 11. Yerokhina M. E., Primak T. K., Shpak Yu. A. Sovmestnyye scheta: nekotoryye aspekty. Vestnik Baltiyskogo federal’nogo universiteta im. I. Kanto. Ser. Gumanatirnyye i publichnyye nauki. 2016. ¹ 4 S. 10–15. [rus]. 12. Zakon Ukrainy «O fi nansovykh uslugakh i gosudarstvennom regulirovanii rynkov fi nansovykh uslug». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text. [ukr]. 13. Zakon Ukrainy «O valyute i valyutnykh operat siyakh». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text. [ukr]. 14. Ofi tsial’nyy vestnik Ukrainy. 2019. ¹ 14. 52. stat’ya 511. Kod akta 93390/2019. [ukr]. 15. Zakon Ukrainy «O sisteme garantirovaniya vkladov fi zicheskikh lits». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text. [ukr]. 16. Strategiya fi nansovogo sektora Ukrainy do 2025g. URL: https://mof.gov. ua/storage/fi les/Strategija_fi nancovogo_sectoru_ua.pdf. [ukr].

<< Back

ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ