Maryna Venetska

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 33 (2022), 446-455 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-446-455

Maryna Venetska. Recodifi cation of the Civil Code of Ukraine and principle of legal certainty

The article deals with the issues of improving the legal regulation of civil relations in the Civil Code of Ukraine in the process of its recoding with ensuring compliance with the principle of legal certainty, which is one of the main components of the principle of the rule of law. It is argued that one of the main tasks of updating (recoding) the Civil Code of Ukraine should be full compliance with the principle of legal certainty in legal regulation, which ensures predictability of law enforcement and promotes stability of civil relations and civil turnover.

Problems of legal regulation of property rights, forms and types of property rights, in particular, collective ownership, are considered. Particular attention is paid to the introduction of trust property as an eff ective way to ensure the rights of creditors.

Problems of protection of civil rights are considered and the position on necessity of refusal of the closed list of ways of judicial protection of civil rights and the interests protected by the law is argued.

Key words: principle of legal certainty, property rights, protection of civil rights.

References

1. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 55 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) statti 375 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/485831___653904. [ukr]. 2. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 49 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen rozdilu I, punktu 2 rozdilu III Prykintsevi polozhennia Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pensiinoho zabezpechennia vid 2 bereznia 2015 roku 213-VIII. [ukr]. 3. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Zakon Ukrainy vid 23.02.2006. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2006. 30. St. 260. [ukr]. 4. URL: https://europeancourt.ru/resheniyaevropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/tolstoj-miloslavskij-protiv-soedinennogokorolevstva-tolstoy-miloslavsky-v-the-united-kingdom-postanovlenie-evropejskogo-suda/.[rus]. 5. URL: https://precedent.in.ua/2016/04/09/olsson-protyv-shvetsyy/. [ukr]. 6. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO0315.html. [ukr]. 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_858#Text. [ukr]. 8. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stymuliuvannia investytsiinoi diialnosti v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 20.09.2019 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2019. 46. St. 299. [ukr]. 9. Hrybanov V. P. Osushchestvlenye y zashchyta hrazhdanskykh prav. Moskva: Statut, 2008. S. 104. [rus]. 10. Hrazhdanskoe pravo: Uchebnyk / pod red. E. A. Sukhanova. Moskva: BEK, 2008. [rus]. 11. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2009. 12. S. 159160. [ukr]. 12. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. Ratyfi kovano Zakonom Ukrainy 475/97-VR vid 17.07.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text. [ukr].

<< Back