Skrypniuk Oleksandr

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 33 (2022), 54-69 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2022-54-69

Skrypniuk Oleksandr. «Putinism» as a variety of authoritarian regime

The article is devoted to the study of the concept and main features of the authoritarian regime, the phenomenon of «Putinism» and its specifi c features. It is substantiated that the topical issues of legal science, in particular the theory of state and law and constitutional law, include the defi nition of the essence and features of the political regime as an important component of the state, as well as their varieties. The most common political regime in human history is authoritarianism.

The scientifi c positions on the interpretation of the meaning of the concept of «authoritarian regime» are analyzed and its main features are highlighted. This article notes that among the key factors that contributed to the authoritarian trend are the weak socio-economic effi ciency of young democracies, the personal insecurity of people who rely on a «strong hand». The frustration of the citizens of the new democracies in their governments has led to a loss of faith in democracy, resulting in instability and political confl ict. On the other hand, the economic success of countries with authoritarian rule «works» to legitimize them and becomes an unfavorable factor for the global spread of democracy.

It is noted that today the most common are two theories of understanding the essence of the regime of «Putinism».

In this article, the author describes the authoritarian regime, and on its basis identifi es specifi c features of «Putinism» as a kind of authoritarian regime.

Key words: political regime, hybrid regime, authoritarian regime, authoritarianism, «Putinism».

References

1. Freedom in the World 2022. URL: https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2022/global-expansion-authoritarian-rule 2. Skakun O. F. Teoriya derzhavy i prava: Pidruchnyk. Per. z ros. Kharkiv: Konsum. 2001. 656 s. S. 92–93. 3. Sukhonos V. V. Sutnistʹta funktsiyi avtorytarnoho rezhymu v umovakh perekhodu do demokratiyi (teoretykometodolohichnyy analiz): dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyyiv, 2000. 168 s. S. 19, 36. 4. Sukhonos V. V. Dynamika suchasnoho derzhavno-politychnoho rezhymu v Ukrayini: antynomiya demokratyzmu i avtorytaryzmu. Monohrafi ya. Sumy: VDT «Universytet·sʹka knyha», 2003. 336 s. S. 28–29. 5. Chabanna M. Avtorytaryzm i totalitaryzm. Uyavna podibnistʹ i sutnisna riznytsya. Politychnyy menedzhment. 2003. ą 2. S. 83–92. S. 84. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/chabanna_avtorytaryzm.pdf 6. Berh-Shlosser D. Avtorytaryzm y demokratyya v Evrope. Moskva: Nauka, 2016. 404 s. S. 177. 7. Vyatr E. Y. Sotsyolohyya polytycheskykh otnoshenyy. Moskva: Let MyPrynt, 2014. 426 s. S. 285–286. 8. Kravchuk M. V. Teoriya derzhavy i prava (oporni konspekty): Navch. posib. dlya stud. vyshch. navch. zakl. 3-ye vyd., zmin. y dop. Ternopilʹ: Ekon. Dumka, 2016. 574 s. S. 108. 9. Snesar H. A., Filippenko R. I. Totalitaryzm ta avtorytaryzm. Skhozhistʹ ta vidminnistʹ. Topical issues of new medicines development: materialy XXVII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh ta studentiv. m. Kharkiv, 8-10 kvit. 2020 r. Kharkiv: NFaU, 2020. S. 395–396. 10. Konstytutsiyne pravo: pidruchnyk. MVS Ukrayiny. Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; za zah. red. O. S. Bakumova, T. I. Hudzʹ, M. I. Marchuka; [O. S. Bakumov, L. D. Varunts, T. I. Hudzʹ ta in.]; peredm. M. I. Marchuka. Kharkiv, 2019. 484 s. S. 253. 11. Shevchuk R. M., Synoversʹkyy A. I. Vplyv politychnoho rezhymu na diyalʹnistʹ politsiyi: sproba fi losofsʹkoho uzahalʹnennya. Filosofsʹki ta metodolohichni problemy prava. 2017. ą 1(13). S. 146–160. S. 150. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/ bitstream/123456789/2849/1/VPLYV%20POLITYCHNOHO.pdf 12. Konstytutsiyne pravo zarubizhnykh krayin: Navch. Posibnyk. M.S. Horshenʹova, K. O. Zakomorna, V. O. Riyaka ta in.; Za zah. red. V. O. Riyaky. 2¬e vyd. dopov. i pererob. Kyyiv: Yurinkom Inter, 2006. 544 s. S. 63. 13. Roeder P. G. The Rejection of Authoritarianism. Postcommunism and the Theory of Democracy; ed. by R. D. Anderson, M. S. Fish, S. E. Hanson, P. G. Roeder. New Jersey: Princeton University Press, 2001. P. 78–96. Đ. 85. 14. Shypunov H. Avtorytarnyy politychnyy rezhym: teoretyko-metodolohichni pidkhody do vyznachennya. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya fi los.-politoloh. studiyi. 2014. Vypusk 5. S. 329–338. S. 335. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/5_2016/38.pdf 15. Vyatr E. Novyy avtorytaryzm: kryzys yly konets lyberalʹnoy demokratyy? Zhurnal Belorusskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Sotsyolohyya. 2019. ą 3. S. 25–31. S. 29–30. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/novyy-avtoritarizm-krizis-ili-konets-liberalnoy-demokratii/viewer 16. Hlukhova A. Novyy avtorytaryzm v XXI veke: myrovye tendentsyy y rossyyskyy case study. Wschód Europy Studia humanistyczno-społeczne. 2019. Vol 5(1). S. 13–32. S. 17. URL: https://www.researchgate.net/publication/338351657_Novyj_avtoritarizm_v_XXI_veke_mirovye_tendencii_i_rossijskij_case_study 17. Demʺyanenko B., Demʺyanenko V. «Putinizm» yak politychnyy fenomen i nepryvablyva rosiysʹka diysnistʹ. Politolohichni ta pravnychi studiyi suspilʹno-politychnykh protsesiv ŐŐ – pochatku XXI st.: zbirnyk naukovykh pratsʹ do yuvileyu doktora politychnykh nauk, profesora V. P. Horbatenka. red.-upor. S. Rudnytsʹkyy. Zhytomyr: FOP Yevenok O.O., 2017. S. 26–34. S. 26. URL: http://eprints.zu.edu.ua/25366/1/Horbatenko_17_13.09.pdf 18. Hudkov L. D. Pryroda «putynyzma». Vestnyk obshchestvennoho mnenyya: Dannye. Analyz. Dyskussyy. 2009. T. 101. ą. 3. S. 6–21. S. 7. 19. Synyak YA. V., Kritsak I. V. «Putinizm» yak riznovyd derzhavno-politychnoho rezhymu ta suspilʹnyy fenomen. Verkhovenstvo Prava: mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. 2017. ą 1. S. 29–34. S. 31. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1649 20. Zhan-Rober Ravyo. Putynyzm kak pretoryanskaya systema. Russie. Nei. Visions. 2018. No. 106. 30 s. S. 19. URL: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/fi les/rnv_106_raviot_putinizm_2018.pdf 21. M. Steven Fish. The Kremlin Emboldened: What Is Putinism? Journal of Democracy. 2017. Volume 28.Number 4. R.r. 61–75. R. 61–68. URL: https://www.journalofdemocracy.org/wp-content/uploads/2017/10/Fish-28-4.pdf 22. Laker U. Putynyzm. Rossyya y ee budushchye s Zapadom. Yzd.: «Tomas Dann Buks. Sent-Martyns Press». Nʹyu-York. SSHA, 2015. 250 s. S. 117. URL: http://www.lander.odessa.ua/doc/laker-putinizm-rossiya-i-ee-budushchee-szapadom.pdf 23. Alexander J. Motyl. Putinʺs Russia as a Fascist Political System. Communist and Post-Communist Studies. 2016. Vol. 49. No. 1. Đp. 25–36. Đ. 27. 24. Andranik Migranyan What is «Putinism»? Russia in Global Aff airs. 2004. No. 2. URL: https://eng.globalaff airs.ru/articles/what-is-putinism/ 25. Skobov A. Nabrosky o novom avtorytaryzme. Chastʹ IV. Postyndustryalʹnaya arkhayka. URL: https://www.kasparov.ru/material.php?id=604B46DFA5C91 26. Skobov A. Putynyzm – uhroza sovremennoy tsyvylyzatsyy. URL: https://www.kasparov.ru/material.php?id=6050771F2ED2 27. Vorozheykina T. Avtoritarnyye rezhimy 20 veka i sovremennaya Rossiya: skhodstva I otlichiya. Vestnik obshchestvennogo mneniya. 2009. ą 4(102). S. 50–68. S. 67. URL: https://polit.ru/article/2010/05/25/vorozheikina/

<< Back

đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňŕ âĺá ńňóäč˙