Pravova derzhava. Volume 24 (2013)

Pravova derzhava. Volume 24 (2013)

Правова держава. Випуск 24. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 608 с.

У цьому випуску щорічника «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С. Український парламентаризм у світлі
загальносвітових тенденцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Усенко І.Б. Рукописна правнича спадщина Всеукраїнської Академії на ук:
гіркі втрати і архівні знахідки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Усенко І.Б. Рукописна правнича спадщина Всеукраїнської Академії на ук:
гіркі втрати і архівні знахідки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6

 
РОЗДІЛ 1. Історія держави і права. Історія юридичної науки

Музика І.В. З історії вітчизняної соціології права: уточнення
предметного поля науки кримінального права
наприкінці XIX – на початку XX ст.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Бондарук Т.І. Категорія «правоутворення»
в історико-правовому пізнанні.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Ромінський Є.В. Роль договору як джерела права у формуванні
правової основи феодальних (васально-сеньйоральних)
відносин у Київській Русі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Ковальова С.Г. Договори великих князів литовських з країнами
Східної Європи як пам’ятки феодального права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Малишев О.О. Законодавчі заходи імператора Павла І
з питань судівництва на українських землях (1796–1801 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Самойленко О.О. Українські волосні суди
в середині ХІХ – на початку ХХ ст.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
51
Макарчук А.В. Поширення юрисдикції віськово-польових судів
Німеччини та Австро-Угорщини на українське населення у 1918 році:
спроба історико-правового осмислення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Іванова А.Ю. Евристичний потенціал концепції держави
перехідного періоду для дослідження правотворчих процесів
доби української революції 1917–1921 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64

РОЗДІЛ 2. Проблеми теорії держави і права

Оніщенко Н.М. Правова «зрілість» суспільства: реальний стан
та можливі перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Пархоменко Н.М. Методологічні підходи до дослідження
загальнотеоретичних проблем конституціоналізації національного
правового порядку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Тарахонич Т.І. Функції системи правового регулювання: поняття,
особливості, види. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Богініч О.Л. Вплив окремих теорій праворозуміння на сучасну
правореалізаційну практику України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Львова О.Л. «Нові права» людини як аномалія права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Макаренко Л.О. Правова культура як цінність суспільного життя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Стрєльцова О.В. Механізм гармонізації законодавства України
з правом ЄС: тенденції розвитку у світлі планової Угоди про асоціацію. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Сунєгін С.О. До питання про центральний елемент правової системи:
окремі аналітичні роздуми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
Васецький В. Ю. Співвідношення природно-правового
та позитивно-правового аспектів філософії праворозуміння
в контексті гуманізації суспільних відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Плавич В.П. Проблеми взаємодії та взаємозв’зку норм міжнародного
і національного права в умовах глобалізації міжнародних відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136

РОЗДІЛ 3. Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

Батанов О.В. Проблеми реалізації законодавства про місцеве
самоврядування в Україні з позиції теорії сучасного муніціпалізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
Костецька Т.А. Про деякі тенденції розвитку науки конституційного права
в умовах становлення інформаційного суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
Антонов В.О. Проблеми реформування воєнної організації
Української держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
Куян І.А. Народний суверенітет: проблеми визначення поняття і змісту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Француз-Яковець Т.А. Сучасні двопалатні парламенти
та особливості їх внутрішньої структури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
Батанова Н.М. Конституційно-правові санкції
як міри конституційно-правової відповідальністі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
Волинець В.В. Конституційні форми закріплення основних функцій
сучасної держави: Україна і європейський досвід. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194

РОЗДІЛ 4. Проблеми адміністративного права та державного регулювання економіки

Андрійко О.Ф. До питання правового забезпечення
оптимізації державного управління в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
202
Нагребельний В.П. Проблеми трансформації державного управління
та державного регулювання в економічній сфері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
Дерець В.А. Утвердження засад сталого розвитку в Україні:
організаційно-правовий аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Кірмач А.В. Оптимізація управління державною службою
з урахуванням європейського досвіду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
Кисіль Л.Є. До питання про поняття і структуру
адміністративної правосуб’єктності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231

РОЗДІЛ 5. Актуальні проблеми аграрного та земельного права, цивільного та трудового права

Кулинич П.Ф. Правовий статус Держземагентства України:
становлення, розвиток та шляхи вдосконалення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237
Сімутіна Я.В. Юридичні фактичні склади як підстави виникнення
трудових правовідносин: окремі аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
Шумило М.М. Демографічні зміни як чинник реформування
пенсійної системи України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
Зілковська Л.М. Загальна характеристика понять, що використовуються
у законодавстві щодо влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
Томашевский К.Л. Феномен социального права и тенденции
развития системы источников трудового права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
Труба В.І. Спільне майно подружжя: проблеми регулювання,
правозастосування і тлумачення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Молявко О.М. Про вимоги, які висуваються до судового рішення
в цивільному процесі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278
Козловська Л.В. Правове оформлення спадкових прав на нерухоме
майно: проблема судового підтвердження права на спадщину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282

РОЗДІЛ 6. Проблеми екологічного та космічного права

Малишева Н.Р., Олещенко В.І. Проблеми правового забезпечення
формування та розвитку національної екологічної мережі в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290
Чорноус О.В. Деякі аспекти правового режиму об’єктів
Червоної книги України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
Федоровська О.Б. Правовий статус курортних
та лікувально-оздоровчих територій за законодавством України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
305
Кишко-Єрлі О.Б. Правові основи консервації земель,
що належать до екологічної мережі України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
Стельмах О.С. Правові засади безпеки перебування
та життєдіяльності людини у космічному просторі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317

РОЗДІЛ 7. Проблеми кримінального права та кримінального процесу

Кваша О.О. Співучасть у злочині: системно-структурне дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Прилуцький С.В. Безпосередня участь народу України
при здійсненні правосуддя (проблеми законодавчого регулювання). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
333
Нерсесян А.С. Комерційний підкуп: соціально-правова природа злочину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  342
Козлюк Л.Г. Шляхи зниження рівня службової злочинності
у сфері охорони довкілля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
347
Дідик С. Є. Становлення та розвиток законодавства
щодо протидії хабарництву суддів в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354
Ландіна А.В. Поняття злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням
предметів через державний (митний) кордон України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361
Кубальський В.Н. Проблеми введения кримінальної відповідальності
за незаконне збагачення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .
368

РОЗДІЛ 8. Проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

Савчук К.О. Проблема міжнародно-правового визнання
у вітчизняній юридичній науці ХІХ – початку ХХ сторіччя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375
Кресін О.В. Ж.Л.Е. Лерміньє як один з творців науки
порівняльного правознаства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381
Товт М.М. Зміст поняття «дискримінація» та принцип недискримінації
у сучасному міжнародному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393

 
РОЗДІЛ 9. Проблеми правової політології

Кресіна І.О., Коваленко А.А. Правові засади
адміністративно-територіального устрою України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399
Стойко О.М. Законодавчі ініціативи щодо вдосконалення
адміністративно-територіального устрою України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
406
Явір В.А. Етнополітичні виклики адміністративно-територіального
устрою України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
412

РОЗДІЛ 10. Трибуна молодого вченого

Губар К.А. Внесок професорів та вихованців Києво-Могилянської
академії у створення проекту кодексу «Права, за якими судиться
малоросійський народ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
420
Бондарук В.О. Політико-правова доктрина Яна Замойського як основа
державно-правового устрою Речі Посполитої кінця XVI ст.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430
Стрільчук В.А. Поняття та юридична природа строків
у конституційному праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436
Мозоль Н.І. Сучасні концепції праворозуміння: поняття,
характеристика та особливості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
444
Грабарчук С.Г. Пожертва як різновид договору дарування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Лебедєва О.В. Історичний розвиток поняття «держави»:
теоретичний аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453
Досінчук К.Ф. Організаційно-правове забезпечення
органів нотаріату України: історія та сучасність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460
Березовська К.І. Дискусійні питання визначення поняття
«усиновлення іноземцями». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466
Мозоль С.А. Реалізація виборчих прав засуджених в установах
виконання покарань та слідчих ізоляторах України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
471
Скрипнюк О.О. Міжнародно-правові гарантії в процесі удосконалення
виборчого законодавства України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
478
Лебедєв Д.В. Адміністративно-правова діяльність департаменту
державного опікування Міністерства народного здоров’я
та опікування Української держави у 1918 році. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
484
Панчук О.В. Порядок роз’яснення свідку права
на правову допомогу адвоката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490
Цимбал В.О. Правова характеристика нормотворчої діяльності
народного комісаріату фінансів УСРР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496

РОЗДІЛ 11. Наукове життя

Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2012 році. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
503
Нагребельний В.П., Бусуйок Д.В. Про стан та основні напрями
вдосконалення координації фундаментальних правових досліджень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
533
Юридична наука як буття людини (пам’яті професора А.П. Таранова). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Кресін О.В. IV наукова конференція «Компаративістські читання». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Плавич В.П. Зближення національних правових систем
та їхня взаємодія з міжнародним правом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
551
Кукуруз О.В. Українсько-польські відносини:
проблеми політичної консолідації в сучасній Європі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
557
Бондарук Т.І. Державотворчі пошуки доби української
революції 1917–1921 рр.: обговорення методологічних підходів
до оцінки тогочасної історико-правової реальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
559
Малишев О.О. XXVI історико-правова конференція «Держава, право
і юридична думка у балточорноморському регіоні: історія та сучасність». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
564
Макарчук А.В. XXVІІ міжнародна історико-правова конференція
«Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
568

РОЗДІЛ 12. Рецензії

Семеняка В.В. Перший підручник з космічного права в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
Малишев О.О. З права вестґотської Іспанії впала завіса латинської мови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
Музика І.В. Кость Левицький очима історика-біографіста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Малишев О.О. Цінний дарунок до скарбниці історіографії
вітчизняного совісного правосуддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
580
Усенко І.Б., Бондарук Т.І. Про Польщу – об’єктивно і з приязню. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Окіпнюк В.Т., Самойленко О.О. Нова комплексна праця
з історії поліції в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
584

РОЗДІЛ 13. Наші ювіляри

Шемшученко Ю.С. Класику української цивілістики
академіку НАПрН України Я.М. Шевченко – 80 років. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
588
Ювілей Ірини Олексіївни Кресіної. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
До 60-річчя від дня народження
члена-кореспондента НАПрН України Нагребельного В.П.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
593
Привітання професорові В.Н.Денисову із 75-річним ювілеєм.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
До 55-річчя від дня народження
й 30-річчя наукової діяльності І.Б. Усенко.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
597

РОЗДІЛ 14. Сторінки пам’яті

Кучеренко Ірина Миколаївна (13 грудня 1956 р. – 13 липня 2012 р.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

<< Вack

разработка сайта веб студия