Pravova derzhava. Volume 33 (2022)

Pravova derzhava. Volume 33 (2022)

Правова держава. Випуск 33 (2022)


ЩОРІЧНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА»
ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІЙ
2022 р.

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України в умовах широкомасштабної
агресії Росії проти України (замість передмови).......................................................................................3

Розділ I Державно-правовий розвиток України в умовах війни

Скрипнюк О. В. Конституційно-правовий механізм реалізації та захисту
прав і свобод людини в умовах війни: світовий досвід та Україна...........................................................11 

Макарчук В. С. Рашизм як найдеградованіша стадія фашизму ...............................................................21 

Горбатенко В. П. Месіанізм як політична хвороба: Чеслав Мілош про Росію............................................31 

Іванова А. Ю. «Пам’яттєве законодавство» в Україні як сучасний феномен:
загальні підходи, передумови виникнення...........................................................................................41 

Скрипнюк О. О. «Путінізм» як різновид авторитарного режиму..............................................................54 

Тарасюк В. М. Стратегічні орієнтири інформаційної політики України в умовах
зовнішньої агресії…............................................................................................................................70

Андрійко О.Ф., Завальна Ж.В. Повноваження військових адміністрацій
та органів виконавчої влади щодо договірного регулювання відносин під час воєнного стану..................83 

Тимощук В.П. Вплив війни на сферу адміністративних послуг…..............................................................91 

Скрипнюк О.В. Агресія Російської Федерації проти України і міжнародне право…...................................102 

Проценко І.М. Особливості правового статусу майна супротивника у війні
в світлі агресії Росії проти України…...................................................................................................114

Розділ ІI Проблеми теорії держави і права

Оніщенко Н.М. Правові детермінанти як фактори впливу на правовий розвиток:
природа та сутнісні аспекти .............................................................................................................123 

Пархоменко Н.М. Переконливий прецедент як результат нормотворчості суду
(сутнісні та змістовні аспекти) ..........................................................................................................131 

Макаренко Л.О. Правова культура як фактор ефективності законотворчої діяльності…………………………………………………………………………………..................................................................141 

Тарахонич Т.І. Поняття правотворчості в контексті правової доктрини..................................................152 

Богініч О.Л. Онтологічні та гносеологічні засади правотворчості...........................................................164 

Львова О.Л. Правова доктрина: аксіологічний вимір ..........................................................................174 

Сунєгін С.О. Право і мораль: проблеми взаємодії в контексті сучасних реалій.......................................186 

Васецький В.Ю. Українська національна революція як фактор розвитку
права України-Русі у XVII ст..............................................................................................................198

Розділ ІІІ Історія держави і права. Історія юридичної науки

Бондарук Т.І. Українське і московське право ранньомодерного часу:
порівняльна характеристика основних засад .....................................................................................205 

Музика І.В. Становлення ідеї та юридифікація суверенітету
Західноукраїнської Народної Республіки.............................................................................................216 

Ромінський Є.В. Присяга і договір у політико-правовому повсякденні
східнослов’янських державних утворень Х–XIV ст. .............................................................................227

Худояр Л.В. Принцип рівності як засада українського націотворення та
державотворення кінця ХVI – до 70-х рр. ХVII ст. ..............................................................................236 

Самойленко О. А. Біля джерел вітчизняної ювенальної юстиції:
Валерій Левитський та Юрій Новицький – засновники київського суду для малолітніх............................247 

Усенко І.Б. Євген Терлецький – український юрист-революціонер у дзеркалі часу.................................256

Розділ ІV Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

Fruzsina Gárdos-Orosz, Iván Halász Constitutionality and the special legal order........................................273 

Батанов О.В. Парламентаризм як феномен та категорія сучасного конституційного права .....................278 

Крусян А.Р. Парламент у системі сучасного українського конституціоналізму:
питання теорії та практики ...............................................................................................................290

Пухтинський М.О. Конституційно-правові аспекти інституційного та
законодавчого забезпечення реформування територіального врядування ............................................301 

Костецька Т.А. Про електронний парламентаризм в Україні:
стратегія впровадження та чинники розвитку.....................................................................................314 

Батанова Н.М. Правова реформа в Україні: концептуальні проблеми та стратегічні
напрямки її забезпечення .................................................................................................................325

Розділ V Актуальні проблеми екологічного та земельного права,
адміністративного права та державного управління

Малишева Н.Р. Екологічне та природоресурсне право: чи доречне “розлучення”?..................................334

Кулинич П.Ф. Законні земельні інтереси та перспективи їх реалізації в
умовах цифровізації земельних відносин............................................................................................346 

Тимощук В.П. Щодо нормативного регулювання відносин з оплати адміністративних послуг...................360 

Дерець В.А. Оптимізація як одна з форм змін у системі центральних органів виконавчої влади...............373

Розділ VІ Проблеми цивільного, трудового права та права соціального забезпечення

Бабаскін А.Ю. Правова природа договору платіжного рахунку у
цивільному законодавстві України.....................................................................................................385 

Тимченко Г.П. Диспозитивність в цивільному судочинстві: еволюція поглядів
та сучасне розуміння .......................................................................................................................396 

Короєд С.О. Неналежний суб’єктний склад сторін в цивільній справі як нова підстава
обмеження судової юрисдикції: проблема посадової особи – відповідача в
цивільному процесі (на прикладі трудового спору)..............................................................................409 

Сімутіна Я.В. Основні тенденції розвитку трудового законодавства України в умовах
цифровізації економіки.....................................................................................................................421 

Шумило М.М. Правові висновки Верховного Суду у справах з релігійним контекстом:
визначення юрисдикції.....................................................................................................................434 

Венецька М.В. Рекодифікація Цивільного кодексу України і принцип правової визначеності...................446 

Трунова Г.А. Правові аспекти соціального захисту громадян України в умовах воєнного стану...............456 

Менюк Д.О. Нововиявлені обставини як підстава для перегляду судового
рішення у цивільному процесі України................................................................................................466

Розділ VІІ Проблеми кримінального права та кримінального процесу

Кваша О.О. Організована злочинність в Україні: фактори глобалізації та військової агресії.....................476

Кубальський В.Н. Проблеми криміналізації кібертерористичних посяга…...............................................488 

Ландіна А.В., Нерсесян А.С. Забезпечення окремих прав і свобод підозрюваних (обвинувачених) у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики...................................................................498

Кваша Р.С. Ювенальна антикримінальна політика: поняття та завдання ...............................................507

Розділ VІІІ Проблеми міжнародного права

Кресін О. В. Визнання, регулювання та забезпечення протидії гібридним загрозам у НАТО та ЄС ...........516 

Павко Я.А. Особливості сучасної правової політики України в сфері боротьби зі зміною клімату ..............530

Розділ ІХ Проблеми правової політології

Кресіна І.О., Стойко О.М. Еволюція підходів до осмислення ролі громадянського
суспільства в управлінських процесах................................................................................................540 

Явір В.А. До концепту етнонаціональної стійкості................................................................................551 

Кукуруз О.В. Наукове консультування парламенту: теорія та українська практика................................560

Розділ Х Трибуна молодого вченого

Ромашко А.О. Концептуальні підходи до застосування принципу пропорційності ..................................568 

Гаврилюк С.В. Загальнотеоретичні основи дослідження юридичної помилки (питання методології).........575 

Костюк О.М. Роль соціальних мереж у протидії злочинам проти основ національної безпеки..................584 

Ситар М.І. Розвиток компаративістики в Німеччині у XIX – ХХ століттях ...............................................593 

Плавич І.В. Особливості правового регулювання договору позики за
цивільним законодавством держав, до складу яких входили землі Західної
України в період з 1918 по 1945 р.....................................................................................................602

Розділ XІ НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України у 2021 році...........................................610 

Крусян А.Р. Наукові засади державотворення і правотворення: історія, сучасність і перспективи...........639 

Бабаскін А.Ю. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Зобов’язальні відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України:
перспективи правового регулювання» (м. Київ 22 листопада 2021 року)..............................................643 

Бабанли Р.Ш., Кучерявенко В.В. Ефективність кримінальної юстиції: критерії, виклики,
рішення V київський полілог: як забезпечити правопорядок в Україні?.................................................647 

Малишева Н.Р., Кулинич П.Ф. Відзначаємо віхові дати в правовому регулюванні
екологічних та земельних відносин....................................................................................................653

Олещенко В.І. Звертаємося до витоків ..............................................................................................658 

Пархоменко Н.М. Конституція — основа розвитку держави і суспільства...............................................661 

Крестовська Н.М. Круглий стіл «Дитина в історії права: до 30-річчя ратифікації
Україною Конвенції OОН про права дитини» ......................................................................................666 

Усенко І.Б. Всеукраїнська наукова конференція «Наукова та громадська діяльність
професора Володимира Гавриловича Сокуренка: до 100-річчя від дня народження»..............................671

Васецький В.Ю. XІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Тлумачення права: від теорії до практики» ......................................................................................674 

Головко О.М., Іванова А.Ю. Міжнародна науково-практична конференція
«Історичний досвід у правотворчості та державному будівництві»........................................................677 

Бондарук Т.І. Міжнародна наукова конференція «Проблема «право і література»
в історико-правовому дискурсі»........................................................................................................683 

Іванова А.Ю. Секція І Міжнародного наукового полілогу «Парламентаризм в Україні
у світлі розвитку української державності: проблеми теорії та практики.
До 30-річчя проведення Всеукраїнського референдуму 1991 року»......................................................687 

Бондарук Т.І. Від людини до держави: дослідницькі практики та підходи
(за історико-правовими методологічними семінарами).........................................................................692

Розділ XІІ Рецензії

Крилова С. Дієва методологія стратегії національної стійкості України ..................................................700 

Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М. Сучасні виміри громадянського суспільства в Україні…...........................707

Петришин О.В. Арктика в міжнародно-правовому вимірі: проблеми теорії та практики….........................710 

Горбатенко В.П. Відкриття унікальної пам’ятки європейської ренесансної юриспруденції........................712 

Усенко І.Б. «Відкриваючи несподіване»
(про культурний прорив східно- та центральноєвропейської компаративістики) ....................................716

Розділ XІ Колектив Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України вітає!

Ювілей члена-кореспондента НАН України, академіка НАПРН України
Василя Федоровича Сіренка (до 80-річчя від дня народження)............................................................719 

Видатний вчений-правознавець, мудрий педагог і наставник
(до 65-річчя доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН
України, заслуженого юриста України Н. М. Оніщенко)........................................................................723 

Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Г. О. Мурашина (до 90-річчя від дня народження) ...........726 

Ювілей провідного вченого, доктора юридичних наук, професора Кубка Євгена Борисовича…...............728 

Оксану Олександрівну Квашу – з ювілеєм!.........................................................................................730 

Ювілей Лариси Олександрівни Макаренко..........................................................................................732 

До ювілею відомого юриста-міжнародника Людмили Григорівни Фалалєєвої..........................................735 

Сторінка пам’яті

Пам’яті Костянтина Олександровича Савчука (1976 – 2022)................................................................738

разработка сайта веб студия