Anna Hurova

Yearly journal of scientific articles ôPravova derzhavaö Volume 30 (2019), 258-267 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-258-267

Anna Hurova, Comparative analysis of authorization of space activity in Ukrainian and French legislation.

In this article system of authorization of space activity of France is researched and is compared with licensing of space activity in Ukraine. On this basis differences between auČthorization and licensing is observed. Namely the last one was found as more simple form of authorization in French space legislation.

The counterarguments are put towards to representatives of space community, who deny restoration of licensing of space activity in Ukraine with appeal to the foreign experience. For example, it turns out that authorization of space activity in France is more severe than in Ukraine. Difference of space activity in Ukraine is numerous number of state enterprises, so it is not necessity to licensing their activity. But if state monopoly on the space activity will be abolished, need of licensing arises because it is the question not only international responsiČbility for national space activity, but also it is important condition for development of space commercial cooperation.

Launch, control and return of space object are the activity for authorization in France, but during authorization procedure space project is checked in very detail, including inspection the quality of manufacturing of space technology. Ukraine has not yet opportunity for such kinds of space activity as France, but there are many space technologies, which also need to be license.
A number of suggestions are formulated for upgrading Ukrainian legislation in this sphere according to commercialization of space activity. For example, financial support of risks of space activity is suggested to guarantee with insurance of responsibility for space activity. It will be good to prove such kind of support of space activity within licensing procedures.

Key words: licensing, authorization, insurance, space activity, commercialization, space technology, Ukrainian and French space legislation.

References

1. Dohovir pro pryntsypy diyalʹnosti derzhav po doslidzhennyu i vykorystannyu kosmichnoho prostoru, vklyuchayuchy Misyatsʹ ta inshi nebesni tila vid 27.01.1967. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_480.

2. Pro litsenzuvannya vydiv hospodarsʹkoyi diyalʹnosti: Zakon Ukrayiny vid 02.03.2015, Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 2015, ╣ 23, st. 158.

3. RecommenČdations on national legislation relevant to the peaceful exploration and use of outer space: ResČolution adopted by the General Assembly 68/74 on 11 December: 2013. URL: http://www.unoosa.org/pdf/gares/A_RES_68_074E.pdf?fbclid=IwAR0lmjQrSnnL9iHg8_uBmyLQ_5L-Cc4Nz_oP4pFYnyERFvAOtiCtZliQf-WI.

4. Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo spryyannya rozvytku kosmichnoyi diyalʹnosti ta zaluchennya invČestytsiy v kosmichnu haluzʹ Ukrayiny ╣ 9219 vid 18.10.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64826.

5. U Kanadi mozhutʹ pobuduvaty startovyy kompleks dlya ukrayinsʹkykh raket. 14.03.2018. URL: https://zik.ua/news/2018/03/14/u_kanadi_mozhut_ pobuduvaty_startovyy_kompleks_dlya_ukrainskyh_raket_1284189.

6. Ukrayina khoche zbuduvaty kosmodrom u Avstraliyi. 12.03.2018. URL: https://mind.ua/news/20182596-ukrayČina-hoche-zbuduvati-kosmodrom-u-avstraliyi.

7. Chy bude kosmodrom v Ukrayini? 13.11.2018. URL: https://community.com.ua/ru/bez-rubriki/chi-bude-kosmodrom-v-ukrayini/.

8. MalysheČva N. R., Hurova A. M. Novatsiyi v dozvilʹnomu poryadku zdiysnennya kosmichnoyi diyalʹnosČti: obʺyektyvna neobkhidnistʹ chy danyna chasu? Kosmichna nauka i tekhnolohiya. 2016. T. 22. ╣ 6. S. 37ľ44.

9. Nazdohnaty Ilona Maska: shcho zavazhaye rozvytkovi ukrayinsʹkoyi kosČmonavtyky: Livyy bereh. 15.02.2018. URL: https://lb.ua/news/2018/02/15/390189_nazdognaČti_ilona_maska_shcho_zavazhaie.html.

10. Kobetsʹka N. R. Dozvilʹne i dohovirne rehulyuvanČnya vykorystannya pryrodnykh resursiv v Ukrayini: pytannya teoriyi ta praktyky : monohrafiya. Ivano-Frankivsʹk : Prykarpat. nats. un-t im. Vasylya Stefanyka, 2016. 271 s. S. 66ľ67.

11. RaČdyk I. L. Pravovi problemy ekolohichnoho litsenzuvannya : avtoref. dys. ů kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.06 ôzemelʹne pravo; ahrarne pravo; ekolohichne pravo; pryrodoresursove pravoö. Kharkiv, 2001. 17 s. S. 11.

12. Shpomer A. I. Litsenzuvannya hospodarsʹkoyi diyalʹnosti (hosČpodarsʹko-pravovyy aspekt) : avtoref. dys. ů kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.04 ôhospodarsʹke pravo; hospodarsʹko-protsesualʹne pravoö. Kyyiv, 2006. 12 s. S. 9.

13. LOI n░ 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (1). Version consolidée au 16 janvier 2019. URL: https:// www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018931380.

14. Mireille Couston Droit spatial Editeur, Ellipses, Collection : Mise au point, 2014, 222 p. P. 181ľ183.

15. Pro zatverdzhennya Litsenziynykh umov provadzhennya hospodarsʹkoyi diyalʹnosti z rozČroblennya, vyprobuvannya, vyrobnytstva, ekspluatatsiyi raket-nosiyiv, kosmichnykh aparativ ta yikh skladovykh chastyn, nazemnoho kompleksu upravlinnya kosmichnymy aparatamy ta yoho skladovykh chastyn: nakaz NKAU vid 16.07.2010 ╣ 221. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0739-10.

16. Pro zatverdzhennya poryadkiv i pravyl obovĺyazkovoho strakhuvannya u sferi kosmichnoyi diyalʹnosti: postanova KMU vid 10 lystopada 2010 r. ╣ 1033. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1033-2010-%D0%BF.

17. Pro kosmichnu diyalʹnistʹ: Zakon Ukrayiny ╣ 502/96-VR vid 15.11.1996, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1997, ╣ 1, st. 2 (zi zminamy vid 23.12.2015).

18. LOI n░ 2008-518 du 3 juin 2008 (n. 13).

19. Décret n░ 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n░ 2008- 518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiale. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ decret/2009/6/9/ESRR0825834D/jo/texte.

20. Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n░ 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n░ 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024095828&categorieČLien=id.

21. Mireille Couston (n 14). P. 171, 179.

22. LOI n░ 2008-518 du 3 juin 2008 (n. 13).

23. Proekt Zakonu ╣ 9219 vid 18.10.2018. (n. 4).

24. Postanova KMU vid 10 lystopada 2010 r. ╣ 1033. (n. 16). 25. LOI n░ 2008-518 du 3 juin 2008 (n. 13).

26. Mireille Couston (n. 14). đ. 178.

27. Décret n░2009-643 du 9 juin 2009 (n. 18). 28. Arrêté du 31 mars 2011 (n. 19).

<< ═ÓšÓń

­Óš­Óßţ˛ŕÓ ˝ÓÚ˛Ó Ôňß ˝˛ˇńŔ