Muzyka I. V.

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 30 (2019),
156-163 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-156-163

Muzyka I. V. Some actual theoretical and methodological problems of modern histor¬ical-legal science.

An attempt is made to outline some of the actual problems of the modern historical-legal science, which was studied during the last twenty years. The study of problems of legal think¬ ing, the subject and methodology of historical and legal science, the formation of national sociology and the philosophy of law was conditioned, first of all, by the need to understand the prospects of the development of historical and legal science from the position of such areas of post-classical philosophy as socio-cultural paradigm, totalology, synergetics, and others.

The article summarizes the articles, essays, reports of the researcher 2002–2018, devoted to the problems of lawunderstanding, the subject and methodology of historical-legal science, the formation of national sociology and the philosophy of law. The processes of formation and transformation of law from the standpoint of modern philosophical discourses are analyzed. The modern process of structuring the object of law science is considered, the subject field of historical-law science is outlined and the prospects of its development are determined. The concept of «source of law» in the works of domestic sociologists of the law of the end of the XIX – beginning of the XX century was investigated. The role and place in the system of sources of law of the Ukrainian SSR of the post-war period of joint acts of the government and public organizations were explored. The author’s vision of the content and essence of the rule of law principle is also proposed. An attempt was made to comprehend the genesis of the legal world outlook in the process of transforming morality and the formation of a liberal outlook.

The author emphasizes the relevance of the study of the problems of the historiosophy of law, which, in our opinion, covers important issues that are part of the subject both in the his¬tory of law and in the philosophy of law. The historiosophonic cut of the genesis of European law will more objectively reflect the peculiarities of the Ukrainian legal system and the content of national Ukrainian law.

Key words: history of law, historiosophy of law, methodology of historical-legal science, subject of historical-legal science, system of sources of law, lawunderstanding, subject of his¬torical-legal science, natural and positive law.

References

1. Dyv.: Muzyka I. V. Istoriya prava yak suspilʹnyy protses: klasychni i suchasni pidk¬hody // Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava, 2007. ¹ 4. S. 9–18.

2. Dyv.: Muzyka I. V. Suchasni filosofsʹki pidkhody do vyznachennya obʺyekta i predmeta yurydychnoyi nauky // Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava. 2006. ¹ 3. S. 3–13.

3. Dyv.: Muzyka I. V. Predmet istoriyi prava: suchasnyy naukovyy dyskurs ta problemy zmistu // Pravova derzhava: Shcho¬richnyk naukovykh pratsʹ. Vypusk 20. K.: In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny, 2009. S. 37–41.

4. Dyv.: Muzyka I. V. Synerhetychnyy i totallohichnyy pidkhody v istoryko-pravovykh doslidzhennyakh // Pravova derzhava. Vypusk 23. K.: In-t derzhavy i prava im.. V. M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny, 2012. C. 19 – 30. (U spivavtorstvi z Bondaruk T. I.)

5. Tam samo.

6. Dyv.: Muzyka I. V. Istoriya prava yak suspilʹnyy protses: klasychni i suchasni pidkhody // Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava, 2007. ¹ 4. S. 9–18.

7. Tam samo.

8. Dyv.: Muzyka I. V. Problemy spivvidnoshennya pryrodnoho i pozytyvnoho prava u vitchyznyaniy pravoviy dumtsi KHIKH – KHKHI st. // Alʹmanakh prava. Pravova analityka: doktrynalʹni pidkhody ta haluzevi vymiry. Vypusk 9. K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Ko¬retsʹkoho NAN Ukrayiny, 2018. S. 224–228.

9. Dyv.: Muzyka I. V. Liberalʹna ideolohiya yak faktor transformatsiyi suchasnoho pravorozuminnya // Problemy filosofiyi prava. 2006–2007. Tom. IV–V. Kyyiv-Chernivtsi: Ruta, 2009. ¹ 1–2. S. 68–72.

10. Dyv.: Muzyka I. V. Svoboda i nomos prava: problemy spivvidnoshennya u suchasniy doktryni liberalizmu // Alʹmanakh prava. Svoboda, rivnistʹ ta hidnistʹ osoby v pravoviy teoriyi ta yurydychniy praktytsi. Nauko¬vo-praktychnyy yurydychnyy zhurnal. Vypusk 4. K.: In-t derzhavy i prava im.. V. M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny, 2013. S. 230–233.

11. Dyv.: Muzyka I. V. Ponyattya «dzherelo prava» u pratsyakh predstavnykiv vitchyznyanoyi sotsiolohichnoyi shkoly prava kintsya KHIKH – po¬chatku KHKH st. // Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava. 2013. ¹ 3. S. 38–41.

12. Dyv.: Muzyka I. V. Spilʹni pravovi akty derzhavnykh orhaniv i hromadsʹkykh orhanizatsiy u systemi dzherel prava URSR povoyennoho periodu // Pravova derzhava. Vypusk 27 K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny, 2016. S. 63–72; Muzyka I. V. Do problem vyvchennya normotvorchosti KPRS ta KPU v URSR povoyennoho periodu // Normotvoren¬nya i systematyzatsiya v pravi: do 1000-richchya Rusʹkoyi pravdy i 450-richchya Druhoho (Volynsʹkoho) statutu Velykoho knyazivstva Lytovsʹkoho : Materialy KHKHKHV Mizhnarod¬noyi istoryko-pravovoyi konferentsiyi 22–25 veresnya 2016 r., m. Dubno / red. kolehiya: I. B. Usenko (holova) ta in. Kyyiv – Kherson: FOP Hrinʹ D. S., 2016. S. 344–349; Muzyka I. V. Normatyvni akty TSK KPRS y TSK KPU v systemi dzherel prava Ukrayinskoyi RSR povoy¬ennoho peryodu // Pravova derzhava. Vypusk 28. K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretsʹ¬koho NAN Ukrayiny, 2017. S. 71–79.

13. Dyv.: Muzyka I. V. Henezys pravovoho svitohlyadu v umovakh transformatsiyi moralʹnosti: istoriya ta perspektyvy // Alʹmanakh prava. Pravovyy svitohlyad: lyudyna i pravo. Vypusk 5. K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny, 2014. S. 269–276.

14. Kryzhanovsʹkyy A. F. Pravovyy poryadok u dyskursi istorio¬sofiyi prava // Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. 2011. ¹ 2. S. 4–8. Kryzhanovsʹkyy A. F. Istoriosofiya pravovoho poryadku: sproba zahalʹnotsyvilizatsiynoho dyskursu // Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2013. ¹ 2 (73). S. 72–77; Istoriosofiya pravovykh tsyvilizatsiy // Bachynin V. A., Zhuravsʹkyy V. S, Panov M. I. Filosofiya prava: Pidruchnyk. K.: Vydavnychyy Dim «In Yure», 2003. S. 162–263.

<< Íàçàä

ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ