V. T. Okipniuk

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 30 (2019),
163-173 p.

DOI: 10.33663/0869-2491-2019-30-163-173

V. T. Okipniuk. State therapy as a element of totalitary governance system in Ukraine in 1929-1953.

The article describes the concept of state terror and its institutional and legal mechanism during the period of the totalitarian regime in Ukraine. In particular, it is determined that under the state terror it is to be understood that the system of punitive, violent measures car¬ried out and provided by the state authorities is illegal, are observed on a mass scale, aimed at physical destruction of persons, deprivation or restriction of their will or other significant violation of their fundamental (fundamental ) of rights and freedoms in order to intimidate the broad masses of the population and achieve total control over society for the maintenance of undemocratic power.

The mechanism of state terror in Ukraine in the period of totalitarianism included a com¬plex of ideological, normative and institutional elements - ideological guides and political decisions of the higher party and state leadership of the USSR and the USSR, material and procedural legal norms regulating the use of state coercion, and the system of organizational structures that provided the application of these guidelines and norms. The ideological sub¬stantiation, legal and organizational components of the mechanism of state terror are ana¬lyzed. It is noted that the political and legal basis of state terror was expressed by J.V. Stalin’s postulate of “the exacerbation of the class struggle” and the changes made through its prism to the criminal, criminal-procedural and administrative legislation.

It is noted that these changes opened the space for mass repression and became the ba¬sis for the illegal activity of punitive bodies, which were an organizational component of the mechanism of state terror. The basis that ensured the internal unity of all punitive bodies in the repression was the party structures.

It has been proved that all the links of the Soviet punitive system were involved in re¬pressive measures. This provided for the scale of repressions, their total character, depriving citizens of the possibilities to protect their rights and freedoms. It is determined that the pe¬culiarities of the Soviet state terror in Ukraine were its wave-like nature, in which the peak of repression changed with periods of relative weakening of state punitive politics.

Key words: state terror, the mechanism of state terror, totalitarian regime, repression.

References

1. Kulchytskyi S. V. Komunizm v Ukraini: pershe desiatyrichchia (1919–1928). Kyiv : Osnovy, 1996. 396 s.; Shapoval Yu. I., Prystaiko V. I., Zolotarov V. A. ChK–HPU–NKVD v Ukraini: osoby, fakty, dokumenty. Kyiv : Abrys, 1997. 608 s.; Prystaiko V., Shapoval Yu. Mykhailo Hrushevskyi: Sprava «UNTs» i ostanni roky (1931–1934). Kyiv, 1999. 356 s.; Chentsov V. V. Politychni represii v Radianskii Ukraini v 20-ti roky. Ternopil, 2000. 482 s.; Shapoval Yu. I., Zolotarov V. A. Vsevolod Balytskyi. Osoba, chas, otochennia. Kyiv, 2002. 468 s.; Politychnyi teror i teroryzm v Ukraini. KhIKh – KhKh st. Istorychni narysy / D. V. Arkhiiereiskyi, O. H. Bazhan, T. V. Bykova ta in. ; vidpovid. red. V. A. Smolii. Kyiv : Nauk. dumka, 2002. 952 s.; Nikolskyi V. M. Represyvna diialnist orhaniv derzhavnoi bezpeky SRSR v Ukraini (kinets 1920-kh - 1950-ti rr.). Istoryko-statystychne doslidzhennia: monohrafiia. Donetsk, 2003. 623 s.; Vronska T. V. Zaruchnyky totalitarnoho rezhymu: represii proty rodyn «vorohiv narodu» v Ukraini (1917-1953 rr.). Kyiv : Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2009. 486 s.; Podkur R., Chentsov V. Dokumentű orhanov hosudarstvennoi bezopasnosty USSR 1920–1930-kh hodov: ystochnykovedcheskyi analyz. Ternopol, 2010. 372 s.; Podkur R. M. «Velykyi teror» 1937–1938 rr. na Donbasi. Kyiv : In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2016. 125 s.; Bilokin S. Masovyi teror yak zasib derzhavnoho upravlinnia v SRSR. 1917–1941 rr.: dzhereloznavche doslidzhennia. Kyiv : Penmen, 2017. 768 s. 2. Terletska I. V. Suchasna ukrainska ta rosiiska istoriohrafiia stalinizmu : monohrafiia. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. Un-t. 2013. 320 s. 3. Zhertvy repressyi / Yu. S. Shemshuchenko, A. N. Myronenko, V. Y. Prystaiko y dr. ; otv. red. Yu. S. Shemshuchenko. Kyev, 1993. 296 s.; Usenko I. B. Ukraina v roky nepu: dolia kursu na revoliutsiinu zakonnist. Kharkiv : Un-t vnutrishnikh sprav, 1995. 74 s.; Benko O. P. Derzhavno-pravovi aspekty politychnoho teroru v Ukraini (1917–1953): dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 1994. 228 s.; Pravova ideolohiia i pravo Ukrainy na etapi stanovlennia totalitarnoho rezhymu (1929-1941). / I. B. Usenko, O. M. Myronenko, V. A. Chekhovych ta in. ; vidp. red. O. M. Myronenko, I. B. Usenko. Kyiv, 2001. 220 s.; Hrechenko V. A., Yarmysh O. N. Ukraina u dobu «rannoho» totalitaryzmu (20-ti roky KhKh st.): monohrafiia. Kharkiv : Vyd-vo NUVS, 2001. 276 s.; Hrechenko V. A. Apohei stalinskoho totalitaryzmu (30-ti roky KhKh st.): monohrafiia. Kharkiv : TORSINH PLIuS. 2007. 352 s.; Hrechenko V. A., Holovko O. V. Stanovlennia ta utverdzhennia totalitarnoi partii v Ukrainy (1918–1941 rr.): monohrafiia. Kharkiv: Nika Nova, 2012. 402 s. 4. Oliinyk O. I. Narodnyi komisariat vnutrishnikh sprav Ukrainy (1917–1941 rr.): struktura, funktsii, diialnist : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.01. Kharkiv, 2000. 19 s.; Murza V. V. Prokuratura v derzhavnomu mekhanizmi USRR (1922-1933 rr.): dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.01 / Natsionalnyi un-t vnutrishnikh sprav. Kharkiv, 2003. 255 s.; Sharmar O. M. Rol orhaniv VUNK, DPU, NKVS USRR (URSR) u zdiisnenni polityky derzhavy na seli (1919–1939 rr.) : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.01. Kyiv, 2008. 20 s.; Rossikhin V. V. Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti penitentsiarnoi systemy v Ukraini (1917-1991 rr.). Zaporizhzhia: KPU, 2015. 368 s. 5. Okipniuk V. T. Sudovi orhany radianskoi Ukrainy u mekhanizmi derzhavnoho teroru (1929–1941 rr.). Pravova derzhava. 2012. Vypusk 23. S. 62–69; Okipniuk V. T. Sudovi orhany radianskoi Ukrainy u mizhvoiennyi period (1922-1941 rr.). Sudova vlada v Ukraini: istorychni vytoky, zakonomirnosti, osoblyvosti rozvytku. Kyiv : «Naukova dumka», 2014. S. 387–409; Okipniuk V. T. Orhany derzhavnoi bezpeky URSR (1922-1941 rr.): istoryko-pravove doslidzhennia : monohrafiia. – 2-he vyd., doopr. ta dopovn. Kherson : FOP Hrin D. S., 2017. 390 s. 6. Myronenko O. M. Voiennyi komunizm. Yurydychna entsyklopediia. Kyiv, 1998. T. 1. S. 501. 7. Pravova ideolohiia i pravo Ukrainy na etapi stanovlennia totalitarnoho rezhymu (1929-1941). / I. B. Usenko, O. M. Myronenko, V. A. Chekhovych ta in. ; vidp. red. O. M. Myronenko, I. B. Usenko. Kyiv, 2001. S. 152.8. Okipniuk V. T. Pozasudovi orhany. Yurydychna entsyklopediia. Kyiv, 2002. T. 4. S. 612; Okipniuk V. T. «Triira» Yurydychna entsyklopediia. Kyiv, 2004. T. 6. S. 138–139; Okipniuk V. T. Diialnist pozasudovykh orhaniv v URSR u 1930-ti rr. ta problema realizatsii konstytutsiinykh prav hromadian. Konstytutsiia i derzhavotvorennia: natsionalni tradytsii ta svitovyi dosvid: materialy 30 Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii, 4-6 lypnia 2014 r., m. Chernihiv. Kyiv, 2014. S. 225-228; Yarmysh O. N., Okipniuk V. T. Osoblyva narada pry Kolehii DPU USRR. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia : u 20 tomakh. Tom 1: Istoriia derzhavy i prava Ukrainy / red. kolehiia : V. D. Honcharenko (holova), I. B. Usenko, O. N. Yarmysh ta in. Kharkiv: Pravo, 2016. S. 539–544. 9. Zaitsev L. O. Sudoustrii i sudochynstvo v umovakh voiennoho stanu (1941–1946 rr.). Sudova vlada v Ukraini: istorychni vytoky, zakonomirnosti, osoblyvosti rozvytku. Kyiv : Nauk. dumka», 2014. S. 409. 10. Zhertvy repressyi / Yu. S. Shemshuchenko, A. N. Myronenko, V. Y. Prystaiko y dr. ; otv. red. Yu. S. Shemshuchenko. Kyev, 1993. S. 5.

<< Íŕçŕä

 

đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňŕ âĺá ńňóäč˙