Batanova Nataliya

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 31 (2020), 236-249 p.

Batanova Nataliya. Functions of constitutional and legal responsibility: methodological problems of research

The article considers the problems of the theory of functions of constitutional and legal responsibility. The characteristic features of the functions of constitutional and legal responsibility are analyzed. It substantiates the correlation and relationship between the functions of constitutional and legal responsibility and the functions of the Constitution, the functions of constitutional law, the functions of the state, etc. 

It is proved that the functions of constitutional and legal responsibility are characterized by legal features that reveal the essence and content of this category, in particular: 1) express the nature and content of this type of legal responsibility, its purpose in society and the state, as well as its place in the system of protection of the Constitution and constitutional order; 2) interrelated with the main functions of the state; 3) is an active way of acting of constitutional and legal responsibility and constitutional law as a whole (its principles, tasks, functions); 4) having an objective nature, on the one hand, is a form of purposeful willful behavior or activity of the subjects of constitutional liability and constitutional law in general (subjects of instances of constitutional responsibility and subjects of violators of constitutional law and order (delinquents)), and, on the other hand, the system of legal states that give rise to the constitutional rights and obligations of participants in constitutional-controversial and constitutional-conflict relations; 5) directly related to the system of constitutional law institutions (people, state, elections and referendums, bodies and officials of state power and local self-government, people and citizens, territorial hromadas, political parties, etc.); 6) are in synergy with the sources of constitutional law as a branch of law (above all the Constitution and its functions); 7) directly affect the constitutional and legal relations (first of all, constitutionally-controversial and constitutional-conflict) and their properties, subject-object composition, constitutional legal facts; 8)are organically related to the functions of constitutional law as a legal science and academic discipline and the like, etc.

The definition of the concept of the functions of constitutional legal responsibility as the main normative and organizationally secured areas and types of its influence on the constitutional and legal relations with the purpose of protection of the Constitution, restoration of the constitutional order and proper fulfillment of tasks, functions and powers of the subjects of these relations, constitutional disputes between them and overcoming constitutional conflicts is formulated.

Key words: constitutional and legal responsibility; functions of constitutional and legal responsibility; functions of constitutional law; constitutional conflict; constitutional order.

References

1. Korovina O. S. Fenomenologicheskij metod v strukture metodologii otechestvennogo pravovedenija: avtoref. diss. … kand jurid nauk: spec. 12.00.01 «Teorija i istorija prava i gosudarstva; istorija uchenij o prave i gosudarstve». Cheljabinsk, 2007. S. 3–4. (rus) 2. Knysh V. V. Teoretyko-pravove doslidzhennia instytutu konstytutsiino-pravovoi vidpovidalnosti v Ukraini: dys. … d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh ta pravovykh uchen». Ivano-Frankivsk, 2018. S. 236–237. (ukr) 3. Kabanov P. A. Osobennosti karatel'noj funkcii konstitucionnoj otvetstvennosti. Tatishhevskie chtenija: aktual'nye problemy nauki i praktiki. Aktual'nye problemy juridicheskoj nauki: Materialy IX Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Tol'jatti: Izd-vo Volzhsk. un-ta im. V. N. Tatishheva, 2012, Ch. 1. S. 141–149 (rus); Knysh V. V. Teoretiko-pravovoe issledovanie funkcij konstitucionno-pravovoj otvetstvennosti Zakon i Zhizn': Mezhdunar. nauch.-prakt. pravovoj zhurnal «Legea şi viaţa». 2017. ą 9/2. S. 69–73 (rus); Kolotyrkina S. I. Karatel'naja funkcija konstitucionnoj otvetstvennosti i ee sankcii. Trudy instituta gosudarstva i prava rossijskoj akademii nauk. Stat'i aspirantov i stazherov instituta gosudarstva i prava. 2014. # 2. S. 35–46 (rus); Lipinskij D. A. Funkcii konstitucionnoj otvetstvennosti kak vida juridicheskoj otvetstvennosti gosudarstva, ego organov i dolzhnostnyh lic. Publichnaja vlast': problemy realizacii i otvetstvennosti. Saratov: GOU VPO «Saratov. gos. akademija prava», 2011. S. 161–192 (rus). 4. Sovremennyj slovar' inostrannyh slov: Ok. 20000 slov. Prinimali uchastie N. M. Landa i dr. Moskva : Rus. jaz., 1993. S. 666. (rus) 5. Gotfrid Vilhelm Leibnits. Vikipediia. Vilna entsyklopediia. URL : http://uk.wikipedia.org/wiki/Gotfrid_Vilhelm_Leibnits (ukr) 6. Filosofskij jenciklopedicheskij slovar'. Gl. redakcija: L. F. Il'ichjov, P. N. Fedoseev i dr. Moskva : Sov. Jenciklopedija, 1983. S. 75. (rus) 7. Filosofskij slovar'. Pod red. I. T. Frolova. 5-e izd. Moskva : Politizdat, 1987. S. 526. (rus) 8. Filosofskij jenciklopedicheskij slovar'. Redkol.: S. S. Averincev i dr. 2-e izd. Moskva : Sov. jencikl., 1989. S. 631. (rus) 9. Lipinskij D. A. Problemy juridicheskoj otvetstvennosti. Pod red. R. L. Hachaturova. SPb.: Juridicheskij centr Press, 2003. S. 84. (rus) 10. Trofimova M. P. Funkcii juridicheskoj otvetstvennosti: avtoref. diss. … kand. jurid. nauk: spec. 12.00.01 «Teorija i istorija prava i gosudarstva; istorija pravovyh uchenij». Saratov, 2000. S. 8. (rus) 11. Abramov A. I. Problemy realizacii reguljativnoj funkcii prava. Moskva : Nota Bene, 2005. S. 29 (rus); Alekseev S. S. Problemy teorii prava: Osnovnye voprosy obshhej teorii socialisticheskogo prava. Kurs lekcij v 2-h tomah. Sverdlovsk : Izd-vo Sverdl. jurid. in-ta, 1972–1973. T. 1. Sverdlovsk : Izd-vo Sverdl. jurid. in-ta, 1972. S. 91 (rus); Voplenko N. N. Sushhnost', principy i funkcii prava: uchebn. posob. Volgograd: Izd-vo Volgogr. un-ta, 1998. S. 45 (rus). 12. Pohorilko V. F. Funktsii prava. Yurydychna entsyklopediia : v 6 t. Redkol. : Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. Kyiv : Vyd-vo «Ukrainska entsyklopediia» imeni M. P. Bazhana, 1998–2004. T. 6 : T–Ia. 2004. S. 313. (ukr) 13. Katasonov A. V. Preventivnaja funkcija juridicheskoj otvetstvennosti: avtoref. diss. … kand. jurid. nauk: spec. 12.00.01 «Teorija i istorija prava i gosudarstva; istorija uchenij o prave i gosudarstve». Kazan', 2010. S. 14. (rus). 14. Pohorilko V. F., Fedorenko V. L. Konstytutsiine pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs : pidruch. : U 2 t.: T. 1. Kyiv : TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2006. 544 s. (ukr) 15. Problemy obshhej teorii prava i gosudarstva: uchebnik. Pod obshh. red. V. S. Nersesjanca. Moskva : NORMA – INFRA-M, 1999. S. 414. (rus). 16. Sytar I. M. Ontolohichni funktsii prava: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets.: 12.00.12 «Filosofiia prava». Lviv, 2008. S. 12–13. (ukr) 17. Skrypniuk O. V. Kurs suchasnoho konstytutsiinoho prava Ukrainy : akademichne vydannia. Kharkiv : Pravo, 2009. S. 25–26. (ukr) 18. Loshchykhin O. M. Teoretychni problemy funktsii suchasnoho konstytutsiinoho prava. Yevropeiski perspektyvy. 2014. ą 6. S. 48. (ukr) 19. Ovsepjan Zh. I. Juridicheskaja otvetstvennost' i gosudarstvennoe prinuzhdenie (obshheteoreticheskoe i konstitucionno-pravovoe issledovanie). Rostov-na-Donu: «Jeverest», 2005. S. 44. (rus). 20. Todyka Yu. M. Konstytutsiia Ukrainy: problemy teorii i praktyky : monohrafiia. Kharkiv : Fakt, 2000. S. 70–80. (ukr) 21. Pohorilko V. F., Fedorenko V. L. Konstytutsiine pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs : pidruch. : U 2 t. : T. 1. Kyiv : TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2006. S. 403. (ukr) 22. Skrypniuk O. V. Konstytutsiia Ukrainy ta yii funktsii: problemy teorii ta praktyky realizatsii. Kyiv : Akademiia pravovykh nauk Ukrainy, 2005. 167 s. (ukr) 23. Knysh V. V. Funktsii konstytutsiino-pravovoi vidpovidalnosti subiektiv derzhavno-politychnykh vidnosyn. Universytetski naukovi zapysky. Chasopys Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho. 2013. Vyp. 8. C. 67–68. (ukr)

<< Íŕçŕä

đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňŕ âĺá ńňóäč˙