Drozdovych N.L.

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 31 (2020), 389-396 p.   

Drozdovych  Nadiia.  Conditions  of  admissibility  of  procedural  analogy  in  criminal  proceedings in Ukraine 

The article deals with the current state of the legislative definition of procedural analogy  in  the  Criminal  Procedure  Code  of  Ukraine  and  is  described  the  procedural  analogy  as  a  means of overcoming the gaps in the statutory regulation. At the same time, is the presentation  of the theoretical and forensic and practical aspect of determining the conditions under which  a procedural analogy is permissible in criminal proceedings and the conditions under which  the application of legal norms by analogy is not allowed are also noted. The theoretical ideas  about procedural analogy were also reflected in the case law of the court of cassation examples  of which are given in the publication, with the formed legal conclusions on particular issues  of application or inadmissibility of application of procedural analogy in criminal proceedings. 

Key words: procedural analogy, legislative gaps, conditions of admissibility of procedural  analogy, conditions of inadmissible application of procedural analogy.

References

1.  Drozdovych N.L.   Protsesualna    analohiia:   samostiinyi   pryntsyp   kryminalnoho provadzhennia    chy  element  zakonnosti.  Slovo  Natsionalnoi  shkoly  suddiv  Ukrainy.  2019    3  (28). S.  115126. 

2. lknd P. S. Tolkovane prmenene norm uholovno-protsessualnoho prava. M., 1968. S.  127; Strohovych M. S. Pryroda sovetskoho uholovnoho protsessa prntsypy sostiazatelnost. M., 1939. 152 s.; Pashkevych P. F. Sudebnaia praktyka y uholovni  protsess.  Sudebnaia  praktyka  v  sovetskoi  pravovoi  systeme.  M.    :  Yurd.  lt.  1975.  226  s. 

3. Vlasenko N. A. Ob analohyy v sovremennom protsessualnom prave. Rossyiskaia yustytsyia.  2005. 7. S. 36.; Kamynskaia V. Y., Dobrovolskaia T. N. Retsenzyia na knyhu P. S. lknd.  Sovetskoe  hosudarstvo  y  pravo.  1968.    1.  S. 158.

4. Kartashov  V. N. Ynstytut  analohyy  v   sovetskom prave (vopros teoryy): avtoref. ... kand. yuryd. nauk: 12.00. Saratov, 1976. 19 s.  

5. Kemularyia . Sh. Problem prymenenyia uholovno-protsessualnoho zakona po analohyy:   dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09. M., 1983. 161 s.

6. Iakub M. L. Protsessualnaia forma v   sovetskom uholovnom sudoproyzvodstve. M., 1981. 145 s. 

7. Strohovych M. S. Kurs sovetskoho  uholovnoho protsessa. T.  1 : Osnovne polozhenyia nauky sovetskoho uholovnoho protsessa.   M. : Nauka, 1968. 468 s.

8. lkynd P. S. Sushchnost sovetskoho uholovno-protsessualnoho prava.  L., 1963. 171 s. 

9. Hrodzynskyi M. M. Analohyia v sovetskom uholovno-protsessualnom prave.   Uchenye zapsk Kharkovskoho yurd. yn-ta. 1948. Vyp. 3. 197 s. 

10. Belonosov  V. O. Teoryia  y praktyka prymenenyia analohyy v uholovnom sudoproyzvodstve: dys. kand. yuryd. nauk:  12.00.09. Saratov, 1998. 199 s.

11.Kaplina O. Do pytannia pro analohiiu kryminalno-protsesualnoho zakonu. Yurydychna Ukraina. 2005. 1. S. 5560. 

12. Postanova KKS VS vid 13 hrudnia  2018 r. (sprava   367/3872/17, provadzhennia   51-3205km18). URL  : http://reyestr.court. gov.ua/Review/77968952  

13.  Postanova  KKS VS  vid  4  kvitnia  2019  r.  (sprava    494/6/18,  provadzhennia 51-9701km18). URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/81013253

<<