Kostyuk Ostap

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 31 (2020), 572-581 p.

Kostyuk Ostap. Protection of national security of Ukraine: The role of mass media

Today, in the context of the problem of protection of the national security bases, the destructive/criminogenic influence of those media that spread false or distorted information should be recognized. If such information inflames interethnic and inter-religious enmity, it promotes aggression and violence, separatism and terrorism in Ukraine. If the activities of the media are aimed at causing damage to the national security of Ukraine, then they should bear the responsibility provided for by the law, including criminal ones. In addition, the media should be actively involved in shaping public opinion, responsible attitude of the population to the rule of law, lawful activity of law enforcement agencies and the court. The development of scientific, theoretical and practical foundations for the prevention of crimes against national security of Ukraine should include the concept of minimizing the criminogenic influence of the media and enhancing their educational activities in order to form a legal culture, patriotism and justice of the citizens of Ukraine. In this context, the media play a leading role in the formation of a collective consciousness that creates a moral and patriotic social environment that compels each person to adopt the modes of action and thinking that are prevalent in this society. In the future, the findings obtained will help to develop the measures necessary for the effective implementation of educational propaganda by the domestic media among all segments of the population aimed at maintaining and securing the bases of Ukraine's national security. Prospects for improving the media activities in the field of ensuring the foundations of Ukraine's national security should be considered in the context of enhancing their positive impact on the will and consciousness of citizens.

Key words: national security, basics of national security, mass media, state, destructive influence.

References

1. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. 2469-VIII.URL. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (data zvernennia : 23.01.2020) (ukr) 2. Kvasha O. O. Pravo na samozakhyst v konteksti protydii zlochynnym posiahanniam na natsionalnu bezpeku Ukrainy. Pravova derzhava. Vyp. 29. Kyiv : In-t derzhavy i prava im.. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2018. S. 267. (ukr) 3. Chuvakov O. A. Kryminalno-pravova protydiia zlochynam proty osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy: teoriia i praktyka : dys. d-ra yuryd. nauk. Odesa, 2017. S. 43. (ukr) 4. Kyiashko O. O. Posiahannia na zhyttia derzhavnoho chy hromadskoho diiacha: kryminalno-pravovi ta komparatyvistski aspekty : dys. kand. yuryd. nauk. Odesa, 2019. S. 7778, 216. (ukr) 5. Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Zakon Ukrainy. 964-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (data zvernennia : 23.01.2020) (ukr) 6. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. 2469-VIII. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (data zvernennia : 23.01.2020) (ukr) 7. Kvasha O. O. Bezpeka yak kryminalno-pravova katehoriia. Bezpeka yak pravovyi kontsept: vystupy uchasnykiv Vseukr. nauk.-praktych. konf. (Kyiv, 20 kvitnia 2018 r.). Kyiv : Vyd-vo Lira-K, 2018. S. 31. (ukr) 8. Kostiuk O. M. Zapobihannia zlochynam proty natsionalnoi bezpeky Ukrainy: rol zasobiv masovoi informatsii Zabezpechennia prav i svobod liudyny v umovakh sudovo-pravovoi transformatsii v Ukraini : II Kyivskyi poliloh : materialy mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 27 hrud.2018 r.). Kyiv : NAPU, 2019. S. 48. (ukr) 9. Konchuk N. S. Kryminalna vidpovidalnist za derzhavnu zradu: dys. kand. yuryd. nauk. Lviv, 2019. S. 5556. (ukr) 10. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy : v 3 t. / uklad. : V. Yaremenko, O. Slipushko. 2-e vyd., vyprav. Kyiv : AKONIT, 2008. T. 2 : KP. 2008. S. 491. (ukr) 11. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. 2469-VIII. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (data zvernennia : 23.01.2020) (ukr) 12. Bailov A. V., Sakhuta P. V. Kryminohennyi potentsial diialnosti zasobiv masovoi informatsii. Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy. 2016. 1 (12) S. 150. (ukr) 13. Mokriak M. Vplyv zasobiv masovoi informatsii na determinatsiiu zlochynnosti. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017 11. S. 195 ; Mokriak M. Teoretychnyi dyskurs roli ZMI u poperedzhenni zlochynnosti. Aktualni problemy polityky. 2016. Vyp. 10. S. 286. (ukr) 14. Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy, 2011, 2657-XII. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (data zvernennia : 13.01.2020) (ukr) 15. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C (ukr) 16. D´iachkova M. O. Zasoby masovoi informatsii yak kryminolohichnyi fenomen: dys. ... kand. yuryd. nauk. Odesa, 2018. S. 3. (ukr) 17. Pro informatsiiu. Zakon Ukrainy, 2011, 2657-XII. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (data zvernennia : 13.01.2020) (ukr) 18. Oleksandr Kostenko. U svitli sotsialnoho naturalizmu (vybrane) : vybrani tvory. Kyiv : Palyvoda A. V., 2020. S. 263. (ukr)

<<