Kubalskyi Vladyslav

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 31 (2020), 408-416 p.

Kubalskyi Vladyslav. Bases of criminal legal counteraction to separatism.

The criminal-law component is the most important element of the state-legal mechanism for combating separatism. The existing system of criminal-law protection of state sovereignty and territorial integrity and inviolability should be aimed at protecting against all existing and possible manifestations of separatism, taking into account current trends of its development.

The methodological basis of the proposed article is traditional. In particular, used system-structural and formal-logical methods, which are covered by the general method of dialectical cognition.

Criminal responsibility for separatism can only occur for specific crimes in which separatism is manifested as a phenomenon. In this regard, it is inappropriate to accept proposals for the legislative definition of the composition of the crime of “separatism” because of the particular complexity of this concept, because separatism is a complex of actions, and the article usually assumes responsibility for a specific action. At the present stage, it is advisable to adopt a special law to counteract separatism in order to systematically counteract this negative phenomenon.

Criminal responsibility for separatist activity comes mainly under Art. 110 “Attack on the territorial integrity and inviolability of Ukraine” of the Criminal Code of Ukraine. The so-called “separatist” acts may also be crimes under Article 109 “Actions aimed at violent alteration or overthrow of the constitutional order or seizure of state power”, 1102 “Financing actions taken for the purpose of violent alteration or overthrow of the constitutional order or seizure of state power, changes of borders of the territory or state border of Ukraine”, 111 “State treason”. The so-called “separatist” can be attributed to other crimes in certain cases. The so-called “separatist” can be attributed to other crimes in certain cases. It should be borne in mind that separatist activities may be accompanied by the commission of crimes under Articles 258 “Terrorist Act”, 2583 “Creation of terrorist group or terrorist organization”, 260 “Creation of non-statutory paramilitary or armed formations”, 341 “Capture of state or civil structures” etc.

Key words: separatism, territorial integrity and inviolability, «separatist» crimes, criminal responsibility.

References

1. Kucheryna S.Ie., Olieinikov D.O. Protydiia antyderzhavnomu ekstremizmu yak instrumentu obmezhennia derzhavnoho suverenitetu v suchasnykh umovakh. Informatsiia i pravo. 2018. ą 2. S. 126. (ukr) 2. Mizhnarodnyi dosvid borotby iz separatyzmom: vysnovky dlia Ukrainy: analit. dop. / O.O. Reznikova, A.O. Misiura, S.V. Dromov, K.Ie. Voitovskyi. Kyiv : NISD, 2016. S. 5. (ukr) 3. Tkachenko D.V. Yurydycheskye mekhanyzmű protyvodeistvyia separatyzmu v sovremennoi Rossy y: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 23.00.02. Rostov-na-Donu, 2007. S. 3. (ukr) 4. Savchenko A.V. Suchasnyi separatyzm: kryminalno-pravovyi zmist. Aktualni problemy kryminalnoho prava (pamiati profesora P.P. Mykhailenka) : tezy dop. V mizhvuz. nauk.-teoret. konf. (Kyiv, 21 lystop. 2014 r.). Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, 2014. S. 79. (ukr) 5. Styranka M.B. Stan teoretychnoho doslidzhennia problemy separatyzmu. Porivnialno-analitychne pravo. 2018. ą 3. S. 257. (ukr) 6. Savchenko A.V. Vkaz. pratsia. S. 79–80. (ukr) 7. Yurydychna entsyklopediia : v 6 t. / redkol. : Yu. S. Shemshuchenko (hol. redkol.) ta in. Kyiv : Ukr. entsykl, 2003. T. 5 : P–S. S. 469. 8. Somin S.V. Separatyzm yak zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy. Stratehichni priorytety. 2014. ą 3 (32). S. 143. (ukr) 9. Tymoshenko V.A., Dromov S.V. Deiaki problemy zakonodavchoho zabezpechennia protydii separatyzmu v Ukraini. Sotsialna funktsiia kryminalnoho prava: problemy naukovoho zabezpechennia, zakonotvorennia ta pravozastosuvannia: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 12–13 zhovt. 2016 r. Kharkiv : Pravo. 2016. S. 232. (ukr) 10. Shankhaiskaia konventsyia o borbe s terroryzmom, separatyzmom y ýkstremyzmom ot 15.06.2001 h. URL : http://ecrats.org/upload/iblock/2e5/1.pdf (data zvernennia: 30.12.2019). (rus) 11. Yurtaieva K.V. Aktualni problemy kryminalno-pravovoi protydii teroryzmu v Ukraini. Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy. 2015. ą 1. S. 203. (ukr) 12. Vitrova D. Shchodo deiakykh pytan udoskonalennia kryminalnoho zakonodavstva v borotbi iz separatyzmom na terytorii Ukrainy. Yurydychnyi visnyk. 2017. ą 1. S. 191. (ukr) 13. Kontseptsiia borotby z teroryzmom v Ukraini: zatverdzhena Ukazom Prezydenta vid 5 bereznia 2019 roku ą 53/2019. URL : https://www.president.gov.ua/documents/532019-26178 (data zvernennia: 30.12.2019). (ukr) 14. Mizhnarodnyi dosvid borotby iz separatyzmom: vysnovky dlia Ukrainy: analit. dop. S. 35. (ukr) 15. Serhun E.P. «Separatyzm» kak vozmozhnűi sostav prestuplenyia v rossyiskom uholovnom prave. Pravovaia kultura. 2013. ą 2. S. 54. (rus) 16. Vitrova D.V. Sotsialno-pravova obumovlenist kryminalnoi vidpovidalnosti za separatyzm. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2016. ą 4. S. 334–335. (ukr) 17. Chuvakov O.A. Kryminalno-pravova protydiia zlochynam proty osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy : teoriia i praktyka: dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv, 2017. S. 371. (ukr) 18. Rubashchenko M.A. Problemy vykorystannia poniattia «separatyzm» u sferi kryminalnoho prava. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. 2017. ą 2 (9). S. 99. (ukr) 19. Tam samo. S. 99. (ukr) 20. Rubashchenko M.A. Do pytannia pro kryminalizatsiiu propahandy separatyzmu. Kontseptualni osnovy kryminalnoi zakonotvorchosti: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 19 zhovt. 2017 r.). Odesa, 2016. S. 483. (ukr) 21. Styranka B.M. Zarubizhnyi dosvid rehlamentatsii kryminalnoi vidpovidalnosti za separatyzm. Yevropeiski perspektyvy. 2018. ą 2. S. 128. (ukr) 22. Batyrhareieva V., Netesa N. Shchodo problemy vyznachennia kryminalno karanykh form separatyzmu. Pravo i bezpeka. 2014. ą 1. S. 65. (ukr) 23. Styranka M.B. Stan teoretychnoho doslidzhennia problemy separatyzmu. S. 258. (ukr) 24. Styranka M.B. Rodovoi y vydovoi obúektű separatyzma. Legea si viata. 2019. ą 2/2 S. 120. (ukr) 25. Savchenko A.V. Vkaz. pratsia. S. 82. (ukr) 26. Vitrova D.V. Deiaki pytannia vyznachennia vyny yak oboviazkovoi oznaky subiektyvnoi storony separatyzmu. Problemy zakonnosti. 2017. Vyp. 137. S. 142–148. (ukr) 27. Vitrova D. Shchodo deiakykh pytan udoskonalennia kryminalnoho zakonodavstva v borotbi iz separatyzmom na terytorii Ukrainy. S. 191. (ukr) 28. Zahynei Z.A. Nadannia dopomohy v provedenni pidryvnoi diialnosti proty Ukrainy yak sposib vchynennia derzhavnoi zrady. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2016. ą 3. S. 97–98. (ukr) 29. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy / za red. M.I. Melnyka, M.I. Khavroniuka. 11-te vyd., pererobl. ta dopov. Kyiv : VD «Dakor», 2019. S. 336. (ukr) 30. Tam samo. S. 336. (ukr)

<< Íŕçŕä

đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňŕ âĺá ńňóäč˙