Pukhtynskyi Mykola

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 31 (2020), 227-236 p.

Pukhtynskyi Mykola. Territorial governance in Ukraine: constitutional and legal bases

Extended abstract:

Introduction. The aim of the article. The article examines the relevance of the study and specification of problems regarding the constitutional and legal foundations of territorial governance in Ukraine. They are considered in the context of reforming the administrative-territorial system, the system of territorial organization of public power, transformation of local self-government on the basis of decentralization of public power. Emphasis is placed on the notion of governance as a new paradigm for the development of public power and public management in the context of modern unitarism of Ukraine.

Results. Investigation of the territorial aspects of governance requires reflection, analysis and clarification of a complex of issues. Among them, it is advisable to identify the following.

1. Theoretical and methodological principles of governance in its territorial dimension.

2. Actually territorial principles of governance in the disclosure of provisions on constitutional and legal understanding of territorial governance; establishment and development of the territorial governance system; territorial community governance, subregional and regional governance.

3. Foreign experience of territorial governance in the context of the European concept of good governance of territorial governance; regulatory and legal regulation of good governance in Council of Europe, European Union documents; implementation of good territorial governance in Ukraine in the conditions of preservation and development of its unitary principles.

4. Improvement of territorial governance in the process of realization of innovations of the state regional policy in the conditions of age-political confrontation, realization of administrative and administrative-territorial reforms in understanding of the constitutional aspects of transformation of territorial governance; transformation of territorial governance with decentralization of public power; governance of the reform of the administrative and territorial structure. 

Conclusions. These issues are actualized in the context of the modernization of the Constitution of Ukraine, the need for systematic updating of the constitutional regulation of the territorial organization of power, continuation of processes of decentralization of public power, unification of territorial communities, inter-municipal cooperation, changes in the system of administrative-territorial structure, the emergence of new entities, institutions of executive power.

Key words: constitutional regulation, public power, governance, territorial governance, decentralization of public power. 

References

1. Administratyvno-terytorialna reforma: zavdannia, shliakhy realizatsii. Kryterii efektyvnosti : materialy kruhloho stolu, 16 travnia 2005 r. / Z.S. Varnalii (red.) ; Natsionalnyi in-t stratehichnykh doslidzhen. Kyiv : NISD, 2005. 74 s. 2. Administratyvno-terytorialna reforma v Ukraini: polityko-pravovi problemy : monohrafiia / I.O. Kresina, A.A. Kovalenko, K.M. Vitman, O.V. Skrypniuk, Ye.V. Perehuda, O.M. Stoiko, O.H. Kuchabskyi, V.A. Yavir / za red. I.O. Kresinoi. Kyiv : Lohos, 2009. 480 s. 3. Aktualni problemy stanovlennia ta rozvytku mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini : monohrafiia / V.O. Antonenko, M.O. Baimuratov, O.V. Batanov ta in.; Za red. : V.V. Kravchenka, M.O. Baimuratova, O.V. Batanova. Kyiv : Atika, 2007. 864 s. 4. Aktualni problemy suchasnoho konstytutsiinoho prava Ukrainy : zbirnyk naukovykh prats / vidp. red. akademik NAN Ukrainy Yu.S. Shemshuchenko ta doktor yurydychnykh nauk, profesor O.V. Batanov. Kyiv : Vyd-vo Iurydychna dumka, 2014. 458 s. 5. Tkachuk A. Do pytannia pro reformu administratyvno-terytorialnoho ustroiu ta konstytutsiine rehuliuvannia. URL : https://www.csi.org.ua/articles/do-pytannya-pro-reformu-administratyvno-terytorialnogo-ustroyu-ta-konstytutsijne-regulyuvannya/. 6. Bakumenko V.D., Usachenko L.M., Cherviakova O.V. Teoretychni zasady derzhavnoho upravlinnia: navch. posib. / V.D. Bakumenko, L.M. Usachenko, O.V. Cherviakova; za zah. red. L.M. Usachenko. Kyiv : TOV NVP Interservis, 2013. 174 s. http://194.44.152.155/elib/pdf 7. Batanov O.V. Munitsypalna vlada v Ukraini: problemy teorii ta praktyky : monohrafiia / Vidp. red.. M.O. Baimuratov. Kyiv : Vydavnytstvo Iurydychna dumka, 2010. 656 s. 8. Bordeniuk V.I. Mistseve samovriaduvannia ta derzhavne upravlinnia: konstytutsiino-pravovi osnovy spivvidnoshennia ta vzaiemodii : monohrafiia. Kyiv : Parlamentske vyd-vo, 2007. 576 s. 9. Hanushchak Yu. I. Terytorialna orhanizatsiia vlady. Stan ta napriamky zmin. Kyiv : Lehalnyi status, 2012. 317 s. 10. Hrytsiak I.A. Detsentralizovanyi ta rehionalizovanyi unitaryzm yak novi formy derzhavnoho ustroiu. URL : http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13274/.df. 11. Derzhavne upravlinnia rehionalnym rozvytkom Ukrainy : monohrafiia / za zah. red. V.Ye. Vorotina, Ya.A. Zhalila. Kyiv : NISD, 2010. 288 s. URL : http://shron1.chtyvo.org.ua/Vorotin_Valerii/Derzhavne_upravlinnia_rehionalnym_rozvytkom_Ukrainy.pdf 12. Dolishnii M.I. Rehionalna polityka: metodolohiia, metody, praktyka / M.I. Dolishnii, P.Yu. Bielienkyi, V.Ya. Bidak, Ye.I. Boiko, S.Y. Vovkanych, M.M. Habrel, Ya.M. Hadzalo, Z.V. Herasymchuk, M.V. Hladii, H.P. Hohol ; red .: M.I. Dolishnii. Lviv : In-t rehion. doslidzh. NAN Ukrainy, 2001. 719 s. 13.  Izha M. M. Systema rehionalnoho upravlinnia: svitovyi dosvid i Ukraina : monohrafiia. NAN Ukrainy, In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho. Odesa: Drukarskyi dim, 2011. 367 s. 14. Kuibida V. S. Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy. Istoriia. Suchasnist. Perspektyvy: monohrafiia / Kuibida V. S., Pavlenko V. P., Yatsiuk V. A., Matviishyn O. Ya., Tkachuk A. F., Nehoda V. A., Karpinskyi Yu. O., Pukhtynskyi M. O., Hanushchak Yu. I., Babych O. M. ; Sekretariat Kabinetu Ministriv Ukrainy. Kyiv : Heoprynt, 2009. 615 s. 15. Matviienko A. Polityko-pravovi zasady terytorialnoi orhanizatsii derzhavy: svitovyi dosvid i Ukraina : monohrafiia. Kyiv : In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2015. 376 s. URL : http://idpnan.org.ua/files/matvienko-a.s.-politiko-pravovi-zasadi-teritorialnoyi-organizatsiyi-derjavi-_svitoviy-dosvid-i-ukrayina_.pdf 16. Nudelman V. Administratyvno-terytorialna reforma: ne nashkod! Dzerkalo tyzhnia. Ukraina. 2015. 15. 24 kvitnia. URL : http://gazeta.dt.ua/internal/administrativno-teritorialna-reforma-ne- nashkod-_.html. 17. Teoriia ta praktyka stratehichnoho upravlinnia = Theory and practice of strategic management : monohrafiia / S. A. Romaniuk; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Kyiv : NADU, 2019. 231 s. 18. Batanov O. V. Konstytutsiino-pravovi problemy derzhavnoho ustroiu Ukrainy: teoriia ta praktyka. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2014. 2. S. 6670. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_2_16 19. Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 5 liutoho 2015 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.  2015. 13. St. 90. 20. Pro prefektiv: proekt Zakonu Ukrainy. URL : http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/prefekti-16.11..pdf 21. Pro zasady administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy: proekt Zakonu Ukrainy. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508 22. Pro misto Kyiv stolytsiu Ukrainy: proekt Zakonu Ukrainy (reiestr 2143 vid 24.09.2019 r.). URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66939 23. Prohrama diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66959 24. Pro tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30 veresnia 2019 roku 722/2019. URL : https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 25. Pro nevidkladni zakhody z provedennia reform ta zmitsnennia derzhavy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 lystopada 2019 roku 837/2019. URL : https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389 26. Matrytsia rezultativ vprovadzhennia detsentralizatsii v Ukraini. / Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. Rada donoriv. URL : https://donors.decentralization.gov.ua/uploads_ukr.pdf 27. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady) : proekt Zakonu Ukrainy (reiestr. 2598 vid 13.12.2019 r.). URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 28. Avtor reformy detsentralizatsii Anatolii Tkachuk: Zaraz ne mozhna zminiuvaty Konstytutsiiu. Posylymo rehiony vtratymo krainu. URL : https://www.csi.org.ua/news/avtor-reformy-detsentralizatsiyi-anatolij-tkachuk-zaraz-ne-mozhna-zminyuvaty-konstytutsiyu-posylymo-regiony-vtratymo-krayinu/ 29. Zauvazhennia ta propozytsii do proektu Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady). TsPPR. 2019. URL : https://www.pravo.org.ua/ua/news/20874039-zauvageennya-ta-propozitsiyi 30. Inna Vedernikova. ZEkonstytutsiia: shcho "zashyto" v detsentralizatsiiu?. URL : https://dt.ua/internal/zekonstituciya-scho-zashito-v-decentralizaciyu-333078_.html 31. Tkachuk A. Pro zminy do Konstytutsii Ukrainy i ne tilky. Mirkuvannia nad zakonoproektom vid Prezydenta. URL : https://www.csi.org.ua/news/pro-zminy-do-konstytutsiyi-ukrayiny/ 32. Oleksii Kolesnykov, Andrii Krupnyk. Chy stane piatnytsia 13-te shchaslyvym dnem dlia zakriplennia detsentralizatsii u Konstytutsii? URL : https://decentralization.gov.ua/news/12018 33. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady) : Proekt Zakonu Ukrainy (doopratsovanyi) vid 27.12.2019 roku. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644.

<<