Demchenko, Pylyp

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
544-553 p.

Demchenko Pylyp. An essence of the security in context of constitutional legal dimension

Introduction. This article is devoted to the study of the phenomenon of the security within the framework of its understanding in the constitutional  legal sphere of national legal science. The need to conduct this study is based on the relevance of the search for promising directions in ensuring the safety of human, society, and the state in a rapidly changing modern world, within the framework of which the main role is assigned to its legal foundations, in which the provisions of the norms of the Constitution of Ukraine play a primary role

Purpose and objectives of the study. The main purpose of the article is to consider the concept of security in the framework of the basic legal and constitutional legal category on an analysis of the articles of the Constitution of Ukraine and normative legal aspects (in case of basics of The National Security Act 2018 and The Strategy of the National Security 2020), which enshrine the essence and foundations of ensuring of the security in Ukraine, and also presents the main doctrinal approaches to defining security in the framework of constitutional and legal researches.

Research methods. The research carried out in the article is based on the assessment of generally accepted approaches to defining the characteristic features of security as a phenomenon of public relations, assessing the main challenges and threats to the existence of a human, society, and the state in Ukraine at the present stage of their development, analyzing the legal framework for ensuring of security in Ukraine, as well as understanding of security as a constitutional  legal category.

Research conclusions. As a result of the study, the idea is given that security is a complex and multi-vector category, the nature of which depends on the definition of the scope of its implementation and provision. The legal component is the basis for ensuring of national security as the main way to ensure the security of a human, society, state in Ukraine, which is implemented within the framework of the provisions of the Constitution of Ukraine and special legislation. As part of the study of constitutional and legal approaches to defining national security as a broad category, it is necessary to single out its special component subspecies - constitutional security, which serves as the basis for the protection and stability of the development of constitutional legal institutions and constitutionalism in Ukraine.

Key words: security, national security, constitutional security, protection and safety, constitutional  legal category.

References

1. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 4 t. / uklad. V.V. Yakymenko, O.M. Slipushko ; nauk.red. L.I. Andriievskyi. Kyiv : Akont, 2000. T. 1 : AYe. 910 s. [ukr]. 2. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk: entsyklopediia / NAN Ukrainy, In-t filosofii im. H.S. Skovorody; holov. red. V.I. Shynkaruk. Kyiv : Abrys, 2002. 742 s. [ukr]. 3. Yurydychna entsyklopediia : v 6 t. / redkol. : Yu.S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. Kyiv : Ukrainska entsyklopediia, 1998. T. 1 :AH. 672 s [ukr]. 4. Shakhov V.A., Madisson V.V. Natsionalnyi interes i natsionalna bezpeka v heostratehii Ukrainy. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia. 2013. 2. S. 4456. [ukr]. 5. Tarasenko K.V. Natsiia yak katehoriia natsionalnoi bezpeky. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo. 2002. 10. S. 7779. [ukr]. 6. Litvinov .P. Fylosofyia osnov natsyonalnoi bezopasnosty. Prostranstvo y vremia: mezhdystsyplynarnyi nauchno-analytycheskyi y obrazovatelnyi zhurnal. 2012. 1 (7). S. 6673. [rus]. 7. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy 14.09.2020 Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy 392/2020. URL : https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (data zvernennia : 30.12.2020). [ukr]. 8. Lipkan V.A., Lipkan O.S. Natsionalna i mizhnarodna bezpeka. Vyd. 2, dop. i pererob. Kyiv : Tekst, 2008. 400 s. [ukr]. 9. Konstytutsiia Ukrainy 254k/96-VR vid 28.06.1996 (zi zmin. ta dop. stanom na 01.01.2020 r.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/254B/96 (data zvernennia : 30.01.2020 .). [ukr]. 10. Lemak O.V., Bysaha Yu.M., Belov D.M., Hromovchuk M.V. Konstytutsiino-pravovi osnovy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky v Uhorshchyni : monohrafiia / DVNZ Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet. Uzhhorod, 2019. 206 s. [ukr]. 11. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy 2469-VIII 21.06.2018 (zi zmin. ta dop. stanom na 24.10.2020 .). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (data zvernennia : 30.12.2020 .). [ukr]. 12. Antonov V.O. Konstytutsiino-pravovi zasady natsionalnoi bezpeky Ukrainy : monohrafiia. Kyiv : Talkom, 2017. 576 s. [ukr]. 13. Ukrainchuk O.V. Zabezpechennia natsionalnoi bezpeky v umovakh formuvannia v Ukraini hromadianskoho suspilstva ta demokratychnoi, pravovoi i sotsialnoi derzhavy : avtoref. dys. kand. iuryd. Nauk : 12.00.02. Kyiv, 1994. 18 s. [ukr]. 14. Petriv I.M. Konstytutsiino-pravove poniattia natsionalna bezpeka. Pravo Ukrainy. 2005. 5. S. 105107. [ukr]. 15. Chuiko Z.D. Poniattia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: konstytutsiino-pravovyi aspekt. Problemy zakonnosti: Respublikanskyi mizhvidomchyi naukovyi zbirnyk. 2003. Vyp. 61. S. 2328. [ukr]. 16. Skrypniuk O.V. Kurs suchasnoho konstytutsiinoho prava Ukrainy: akademichne vydannia. Kharkiv : Pravo, 2009. 468 s. [ukr]. 17. Zavidniak I.I. Konstytutsiini zasady zabezpechennia natsionalnykh interesiv ta struktura natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pravo. 2012. Vyp. 19. h. 1. S. 164167 [ukr]. 18. Kovtun V.I. Zakhyst derzhavnoho suverenitetu v Konstytutsii Ukrainy. Konstytutsiine pravo Ukrainy: pidruchnyk / za zah. red. T.M. Slinko. Kharkiv, 2020. S. 111117. [ukr]. 19. Shubert T.Ie. Problemy konstytutsyonnoi bezopasnosty Rossyy. Pravo: Vserossyiskyi yurydycheskyi zhurnal. 1997. 4. S. 1721. [ukr]. 20. Shved I.I. Paradyhma konstytutsiinoi bezpeky v umovakh hlobalizatsii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pravo. 2016. Vyp. 37. S. 5962. [ukr]. 21. Yezerov A.A. Konstytutsiina bezpeka yak skladnyk natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Ukrainskyi chasopys konstytutsiinoho prava. 2017. 2. S. 6066. [ukr]. 22. Ezerov A.A. Ponyatie konstytutsyonnoy bezopasnosti. Yurydychnyi visnyk. 2011. 1. S. 1423. [ukr].

<< Back