Denysov Volodymyr

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021), 13-40 p.

Denysov Volodymyr. V.M.Koretsky at the United Nations. Codification and Progressive Development of International Law (To the 130th Anniversary of his Birth)

On the occasion of the 130th anniversary of the birth of Academician V. M.Koretsky his activity at the United Nations is highlighted, which covers the period 19461970 in its structures of the codification and progressive development of international law. These are bodies like the General Assembly, the Committee on Progressive Development of International Law and Its Codification, the International Law Commission, the Human Rights Commission and its Editorial committee for the preparation of the draft of the Universal Declaration of Human Rights. His participation in a number of international conferences held within the UN and also his work as a Judge of the UN International Court of Justice (19611970) are shown. The life path of the Scholar and the role in the creation of the Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, which rightly bears his name, are traced. The comparison of the largest in the history of international relations codification and progressive development of international law, which carried out in conditions of raising legal awareness of the peoples in connection with the end of World War II and the creation of the United Nations, with the current period of instability in international relations threatening the peoples of World War III is made. The current state of international relations is characterized by the decline of authority of international law and the erosion of the international legal order established by the UN Charter as a consequence of the crisis of the liberal economy and related globalization of international relations

Key words: World War II, United Nations, UN Charter, international law, codification and progressive development of international law, UN International Court of Justice, National Academy of Sciences of Ukraine.

References

1.Pro zhyttia ta diialnist tsykh vydatnykh predstavnykiv vitchyznianoi nauky mizhnarodnoho pravadyv. v: Entsyklopediiamizhnarodnohopravav3t. SpivholovyredkolehiiYu.S.Shemshuchenko ta V.N.Denysov. Kyiv, 20142019. Denysov V.N. Lukashuk Ihor Ivanovych. T.2. Kyiv, 2017. S.911914; Tarasov O.V. Semenov Volodymyr Serhiiovych. T.3. Kyiv, 2019. S.744745. [ukr]. 2.Personaliitsykhvidomykhpredstavnykivvitchyznianoiyurydychnoinaukydyv. v: Entsyklopediia mizhnarodnoho prava v 3 t. Spivholovy redkolehii Yu.S.Shemshuchenko ta V.N.Denysov. Kyiv: Akameperiodyka, 20142019: Denysov V.N. Mykhailovskyi Mykola Karpovych. T.3, 2019. S.4547; Denysov V.N., Savchuk K.O., Ulianova Nina Mykolaivna. T.3, 2019. S.875876; Denysov V.N. Sapozhnykov Valentyn Ivanovych. T.3, 2019. S.729730; Denysov V.N. Buvailyk Halii Yukhymovych. T.1, 2014. S.320322. [ukr]. 3.Koretskyi V.M. Rozkvit suverenitetu Ukrainskoi Radianskoi sotsialistychnoi derzhavy v skladi SRSR // Visnyk AN URSR. 1954. 8. S.313; Koretskyi V.M. Mizhnarodno-pravova subiektyvnist Ukrainskoi RSR. V kn.: Ukrainska radianska entsyklopediia, 1963. T.14. S.144146. [ukr]. 4.Dyv., napryklad, PalmerN.D., Perkins H.C. International Relations. The World Community in Transition. Cambridge, 1953. P.834; Goodrich L.M., Hambro E., Simons A.P. Charter of the United Nations. Commentary and Documents. Third and Revised Edition. New York, London. Columbia University Press, 1969. P.8485. 5.Dyv.: Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR (VVR), 1990, 31, st.429. [ukr]. 6.Dyv.: VidomostiVerkhovnoiRady Ukrainy (VVR), 1991, 38, st.502. [ukr]. 7.Dyv. personalii pro nykh v: Entsyklopediia mizhnarodnoho prava v 3.t. Spivholovy redkolehii Yu.S.Shemshuchenko, V.N.Denysov. Kyiv: Akameperiodyka, 20142019: Denysov V.N. Akulenko Viktor Ivanovych. T.1, 2014. S.8790; Denysov V.N. Vysotskyi Oleksandr Fedorovych. T.1, 2014. S.428431; Denysov V.N. Yevintov Volodymyr Isaakovych. T.2., 2017. S.8892. [ukr]. 8.Denysov V.N. Zavdannia nauky mizhnarodnoho prava v umovakh nezalezhnoi Ukrainy. Pravova derzhava. Shchorichnyk naukovykh prats Instytutu derzhavy i prava imeni V.M.Koretskoho NAN Ukrainy. Vyp.11, 2000. S.433443; Denysov V.N., Yevintov V.O., Akulenko V.I. Ukraina i mizhnarodnyi pravoporiadok v kn.: Derzhavotvorennia i pravo tvorennia v Ukraini. Kyiv, 2001. S.596650; Shemshuchenko Yu.S. Vikhy i zdobutky v kn.: Flahman ukrainskoi yurydychnoi nauky. Do 60-richchia Instytutu derzhavy i prava im.V.M.Koretskoho NAN Ukrainy. 19492009. S.623; Shemshuchenko Yu.S. V avanhardi ukrainskoi yurydychnoi nauky. Pravova derzhava. Do 65-richchia Instytutu derzhavy i prava im. V.M.Koretskoho NAN Ukrainy 19492014. S.515; Shemshuchenko Yu.S. Natsilenyi na perspektyvu: do 70-richchia Instytutu derzhavy i prava im. V.M.Koretskoho NAN Ukrainy v kn.: Yurydychna nauka. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 14 travnia 2019 r.). Kyiv, 2019. S.814; Skrypniuk O.V. Stratehichni napriamy naukovykh doslidzhen Instytutu derzhavy i prava im. V.M.Koretskoho NAN Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Tam samo. S.1519. [ukr]. 9.Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii i Statut Mizhnarodnoho Sudu. OON. Upravlinnia hromadskoi informatsii. Niu-York, 1968, Preambula. 10. Goodrich L.M., Hambro E. and Simons A.P. Charfer of the United Nations. Commentary and Documents. Third and Levisl Edition, New York, London, 1969. P.1. 11.Statut OON, p.1. st.23. 12.Statut OON, p.3. st.27. 13. Statut OON, p.2. st.27. 14.Dyv. bilsh detalno pro ialtynsku formulu v kn.: Goodrich L.M., Hambro E. and Simons A.P. Charfer of the United Nations. Commentary and Documents. Third and Revised Edition, New York and London, 1969. P.215222. 15.Pro prychyny Druhoi svitovoi viiny dyv. bilsh detalno: Denysov V. N. Druha svitova viina 19391945 v Entsyklopediia mizhnarodnoho prava v 3-kh tomakh. Spivholovy redkolehii Yu. S. Shemshuchenko, V.N.Denysov. Kyiv, Akademperiodyka, 20142019. T.1. Kyiv, 2014. S.883896. [ukr]. 16.Pro mistse i rol verkhovenstva prava v OON yak politychnoi orhanizatsii dyv.: Kunz J.Z. The Changing Law of Nations. Ohio State University Press. 1968. P.593599. 17.Kunz J.L. The Changing Law of Nations. Ohio State University Press. 1968. P.594. 18.Punkt 2 i 3 Preambuly Statutu OON. 19.Kunz J.L. The Changing Law of Nations. Ohio State University Press. 1968. P.599. 20.Dyv. bilsh detalno v: Denysov V.N. Svitova viina ta mizhnarodne pravo. Do 100-richchia Pershoi svitovoi viiny 19141918 rr. Pravova derzhava. Shchorichnyk naukovykh prats. Do 70-richchia Instytutu derzhavy i prava imeni V.M.Koretskoho NAN Ukrainy. Kyiv, 2019. Vyp.30. S.375 383. [ukr]. 21. Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii, P. 3, st. 1. 22. Kunz J. L. The Changing Law of Nations. Ohio State University Press. 1968. P.6. Bilsh detalno pro kontseptsiiu zahalnoho prava liudstva dyv. takozh: Jenks C.W. The Common Law of Mankind. London, 1958. 23.Palmer N.D. and Perkins H.C. International Relations. The Word Community in Transition. Cambridge, 1953. P.589. 24.Goodrich L.M., Hambro E. and Simons A.P. Charfer of the United Nations. Commentary and Documents. Third and Revise Edition, New York, London, 1969. P.45, 8384. 25.Dyv.: Rezoliutsiia konferentsii Obiednanykh Natsii u San-Frantsysko vid 27.04.1945 r. v Ukrainska RSR na mizhnarodnii areni. Zbirnyk dokumentiv i materialiv 1944 1961 rr. Uporiadnyk K.S.Zabihailo. Vidp. redaktor L.Kh.Palamarchuk. Kyiv, 1963. S.90. [ukr]; st.3 Statutu OON. 26.Dyv. Goodrich L.M., Hambro E. and Simons A.P. Charfer of the United Nations. Commentary and Documents. Third and Revised Edition, New York, London, 1969. P.81. 27.un https:// www.pnp.ru>social>Kogda 28.Dyv.: Rezoiutsii Heneralnoi Asamblei OON 1-yi sesii 1946 roku: https://www.un.org/ru/ga/1/docs/1res.shtml 29.Dyv.: Symonenko R.H. Paryzka myrna konferentsiia 1946 [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.history. org.ua/?termin=Paryzka-myrna-1946. [ukr]. 30.Dyv.: Toinbi A. Dzh. Perezhytoe. Moy vstrechy. Moskva, 2003. S.5960. [rus]. 31.Tam samo. S.59. 32.Rezoliutsyia Heneralnoi Assambley OON 94 (I) ot 11 dekabria 1946 h. [rus]. 33.Punkt 1 statti 13 Statutu OON. Kyiv, 1969. [ukr]. 34.Dyv.: OON. ofitsyalnyie otchty Heneralnoi Assambleyy, II sessyia, Shestoi Komytet, prylozhenye I. 35.Dyv. bilsh detalno pro uchast V.M.Koretskoho v Komiteti z prohresyvnoho rozvytku mizhnarodnoho prava ta yoho kodyfikatsii v: Briggs H.W. The International Law Commission. Ithaca, New York, 1965. P.37, 48, 75, 86, 133134, 139, 143, 146147, 151, 168, 170171, 190, 210, 212; ta Kozhevnykov F.Y., YE.S.Kryvchykova. Komyssyia mezhdunarodnoho prava OON: funktsyy y deiatelnost. Moskva, 1977. S.15, 17, 34, 93. [rus]. 36.OON. Rezoliutsyia HA 174 (II) ot 21 noiabria 1947 h. [rus]. 37.Dyv.: art.8 of the Statute of the International Law Commission. Text from A/CN4/4/Rev.161962 with amended by GA res. 1647 (XVI) of 6 Nov. 1961. 38.P.1 st.1 Statutu OON. 39.Dyv. pro tse bilsh detalno: Briggs H.W. The International Law Commission. Ithaca, New York, 1965. P.5 8, 7585. 40.Dyv.: Stattia 68 Statutu OON. Kyiv, 1969 r. [ukr]. 41.Dyv.: ECOSOC Resolutions 6 (I) of 16 February 1946 and  9 (II) of 21 June 1946. 42.Rezoliutsyia 217A (III) Heneralnoi Assambley OON ot 10 dekabria 1948 hoda. [rus]. 43.St.1 Dopolnytelnoi konventsyy ob uprazdnenyy rabstva, rabotorhovly y ynstytutov y obchaev, skhodnkh s rabstvom. Mezhdunarodne akt o pravakh cheloveka. Sbornyk dokumentov. 2-e yzd., Moskva, 2002. [rus]. 44.Dyv., napryklad, Lukashuk Y.Y. Mezhdunarodnoe pravo. Obshchaia chast. Uchebnyk. Moskva, 1996. S.285288. [rus]; Tunkyn H.Y. Teoryia mezhdunarodnoho prava. Moskva, 2000. S.5863. [rus]; Koretskyi V.M. Obshchye pryntsypy prava v mezhdunarodnom prave. Koretskyi V.M. Yzbrannye trudy. V dvukh knyhakh.Hl. red. V.N.Denysov. Kn.2. Kyev, 1989. S.165 y sl. [rus].; Parkinson F. The Philosophy of International Relations. A Study in the History 7, Thought. London, 1977. P.175 176; ShawM.N. International Law. Fifth ed. Cambridge, 2004. P.94, 193194. 45.KoretskyiV.M. Novoe v razdele otkrytoho moria (vopros o kontynentalnom shelfe) v Koretskyi V.M. Yzbrannye trudy. V dvukh knyhakh. Hl. red. V.N.Denysov. Kyev, 1989. Kn.2. S.146154. [rus]; Koretskyi V.M. K voprosu o protyvopravnosty ysptanyi termoiadernoho oruzhyia v otkrtom myre. Tam samo. S.222228; Koretskyi V.M. Ystoryia systematyzatsyy norm mezhdunarodnoho prava. Tam samo. S.306332. 46.Mc Dougal M.S. and Burke W.T. The Public Order of the Oceans. A Contemporaly International Law of the Sea. New Haven, London, 1962. P.488. 47.Ibid. P.488489. 48.Dyv. vystup V.M.Koretskoho frantsuzkoiu movoiu na zasidanni Komitetu z povitrianoho prava Asotsiatsii mizhnarodnoho prava (Hamburzka sesiia 1960 roku) ta komentar do noho v Koretskyi V.M. Yzbranne trudy. Kn.3. Kyv, 2015. S.381383. [ukr]; ta yoho mirkuvannia tezh frantsuzkoiu movoiu z pytannia zapobihannia zabrudnennia morskoho seredovyshcha i komentar do tykh, predstavlenykh v ramkakh roboty Dvanadtsiatoi komisii Instytutu mizhnarodnoho prava v 1969 rotsi. Tak samo. S.384388. 49.Rishennia v: International Court of Justice, Reports 1961. The Hague, 1961. P.1735; International Court of Justice, Reports 1962. The Hague, 1962. P.632. 50.Rishennia v: International Court of Justice, Reports 1966. The Hague, 1966. P. 651. 51.Dyv. Osoboe mnenye sudy V.M.Koretskoho po delu v sviazy s yskom fyopyy y Lyberyy k Yuzhno-Afrykanskoi Respublyke. Koretskyi V.M. Yzbranne trud. V dvukh knyhakh. Hl. red. V.N.Denysov. Knyha 2. Kyev, 1989. S.372380. [rus]. Ofitsiinyi tekst anhliiskoiu movoiu dyv.: Dissenting opinion of Judge Koretsky (On South West Africa, Second phase, Judgment, I.C.J. Report, 1966. P.6 // International Court of Justice. Reports of Jugments, Advisory Opinions and Orders. The Hague, 1966. P.237249. 52.Psevdonim M.Yuranov V.M.Koretskyi vykorystovuvav v pamiat pro svoho synaYuriiaVolodymyrovycha, yakyi zahynuv na fronti pid chas Velykoi Vitchyznianoi viiny. 53.Yuranov M. Otkaz v pravosudyy (K reshenyiu Mezhdunarodnoho Suda o Yuho-Zapadnoi Afryke). Koretskyi V.M. Yzbranne trud. Kn.3. Kyev, 2015. S.329339. [rus]. 54.Dyv.: Declaration of Judge Koretsky: (On concerning the Northern Cameroons (Cameroon v. United Kindom). Preliminary objections. Judgment of 2 Desember 1963. I.C.J. Reports 1963. P.15 // International Court of Justice. Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders. The Hague, 1963. P.2829. 55.Dyv.: Declaration of Judge Koretsky (On case Barcelona Traction Light and Power Company, Limited, Preliminary objections, Judgment, I.C.J. // International Court of Justice. Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders. The Hague, 1967, P.4647. 56.Dyv.: Osoboe mnenye sudy V.M.Koretskoho po delu ob opredelenyy hranyts kontynentalnoho shelfa mezhdu Danyei y FRH y mezhdu FRH y Nyderlandamy // Koretskyi V.M. Yzbranne trudy. V dvukh knyhakh. Hl. red. V.N.Denysov. Kyiv, 1989. Kn.2. S.380394. [rus]. Rishennia danoi spravy opublikovano v International Court of Justice. Reports 1969. The Hague, 1969. P.354. 57.Danyi Konsultatyvnyi vysnovok dyv. v: International Court of Justice. Reports 1962. The Hague, 1962. P.151181. 58.Dyv.: Dissenting opinion by Judge Koretsky (Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2 of the Charter, Advisory opinion of 20 July 1962: I.C.J. Report 1962. P.151) // International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinion and Ordere. The Hague, 1962. P.106140. Versiiu rosiiskoiu movoiu dyv. Koretskyi V. M. Yzbranne trudy. V dvukh knyhakh. Hl. red. V.N.Denysov. Kyiv, 1989. Kn.2. S.345371. [rus]. 59. Lachs Manfred. The Teacher in International Law. Teachings and Teaching. Second Revised Edition. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1987. P.136142. 60.Lachs Manfred. The Teacher in International Law. Teachings and Teaching. Second Revised Edition. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1987. P.141142. 61.Lachs Manfred. The Teacher in International Law. Teachings and Teaching. Second Revised Edition. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1987. P.142. 62.Dyv.: p.1 st.32 StatutuMizhnarodnohoSuduOON. 63.Dyv.: p.7 st.32 StatutuMizhnarodnoho Sudu OON. 64.Dyv.: Savchuk K.O. Kachenovskyi D.I. Entsyklopediia mizhnarodnoho prava v 3 t. Spivholovy redkolehii Yu.S.Shemshuchenko, V.N.Denysov. Akademperiodyka. Kyiv, 20142019. T.2. Kyiv, 2017. S.598600. [ukr]. 65.Pro kharakterystyku zmistu danoho vydannia dyv. Usenko Y.B., Denysov V.N. Novye hrany tvorchestva v Koretskyi V.M. Yzbrannye trud. Kn.3. Kyev, 2015. S.520. [rus]. 66.Bilsh detalno pro tseremoniiu vidkryttia memorialnoi doshky na chest V.M.Koretskoho dyv. Denysov V.N. Do 70-richnoho yuvileiu Instytutu derzhavy i prava imeni V.M.Koretskoho NAN Ukrainy // Pravova derzhava. Shchorichnyk naukovykh prats. Vypusk trydtsiat pershyi. Kyiv, 2020. S.259260. [ukr]. 67.Punkt 1 statti 52 Statutu OON. Dyv. bilsh detalno Denysov V.N. Rehionalizm v Entsyklopediia mizhnarodnoho prava v 3 t. Spivholovy redkolehii Yu.S.Shemshuchenko, V.N.Denysov. Akademperiodyka. Kyiv, 20142019. T.3. Kyiv, 2019. S.679688. [ukr]. 68.Kyssyndzher H. Myrovoi poriadok. Moskva, 2018. S.10. [rus]. 69.Punkt 4 statti 1 Statutu OON. 70.Dyv. bilsh detalno pro kontseptsiiu tsyvilizatsiinykh vyklykiv v svitli mizhnarodnoho prava Denysov V.N. Mizhnarodnyi pravoporiadok v svitlisuchasnykh tsyvilizatsiinykh vyklykiv. Pravova derzhava. Shchorichnyk naukovykh prats Instytutu derzhavy i prava imeni V.M.Koretskoho NAN Ukrainy. Vyp.26. Kyiv, 2015. S.397400. [ukr].

<< Back