Derets V.A.

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
377-385 p.

Derets V.A. Legal consolidation of coordination relations between local state administrations and territorial bodies of central executive authorities (according to the bill on local state administrations)

Introduction. In the practice of public administration there are changes due to the need to decentralize the executive branch, including changes in the functions and powers of local state administrations (LSA). It is important to ensure that these changes are consistent with the scientific approaches formed by scientists. This applies in particular to the relations that arise between LSA and territorial bodies of central executive authorities (TB CEA).

The aim of the article. The purpose of the article is to analyze the compliance with scientific approaches of legislative novelties proposed in connection with the reform of decentralization and change the functions and powers of LSA, which in turn will change the managerial relations between LSA and TB CEA.

Results. Theoretical principles of coordination relations are analyzed. A comparison of the legal regulation of managerial relations between LSA and TB CEA in accordance with the Law of Ukraine "On Local State Administrations" of April 9, 1999 586-XIV and the draft Law of Ukraine of October 30, 2020 4298.

Conclusions. Proposed in the draft Law 4298 from 30.10.2020 novelties in terms of legal regulation of managerial relations between LSA and TB CEA indicate a change in the essence of the existing coordination relations between them. In our opinion, the managerial relations that will be established between LSA and TB CEA on the basis of this bill will be characterized by both features characteristic of coordination and features characteristic of subordination.

It is advisable to take into account the peculiarities of each type of management relations and choose terminology that corresponds to established scientific approaches and reproduces the content of a phenomenon in practice.

Keywords: coordination relations, forms of coordination relations, subordination relations, local executive authorities, local state administrations, territorial bodies (divisions) of the central executive authorities.

References

1. Lunev A.E. Teoretycheskye problem hosudarstvennoho upravlenyia. Moskva: Nauka, 1974. S. 148. [ru]. 2. Sovetskoe admynystratyvnoe pravo: uchebnyk / pod red. V.Y. Popovoi, M.S. Studenykynoi. Moskva : Yuryd. lyt., 1988. S. 161. [ru]. 3. Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: pidruchnyk: u 2 t. T. 1. Zahalna chastyna / za zah. red. V.B. Averianova. Kyiv : Yurydychna dumka, 2004. S. 76. [uk]. 4. Lazarev B.M. Hosudarstvennoe upravlenye na tape perestroiky. Moskva : Yuryd. lyt., 1988. S. 161. [ru]. 5. Pro mistsevi derzhavni administratsii: Zakon Ukrainy vid 09.04.1999 r. 586-XIV. Data onovlennia: 06.12.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (data zvernennia: 30.12.2020) [uk]. 6. Pro zatverdzhennia Poriadku koordynatsii holovamy mistsevykh derzhavnykh administratsii diialnosti terytorialnykh orhaniv ministerstv, inshykh tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady ta zabezpechennia spryiannia u vykonanni pokladenykh na zaznacheni orhany zavdan: Postanova KMU vid 21.08.2013 r. 667. Data onovlennia: 21.08.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2013-%D0%BF#Text (data zvernennia: 30.12.2020) [uk]. 7. Anpilohov O.V. Pro harantii zdiisnennia mistsevymy orhanamy vykonavchoi vlady funktsii z metoiu nalezhnoi orhanizatsii terytorialnoho ta haluzevoho upravlinnia rehionom. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo. 2016. Vyp. 39 (1). S. 118119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_39(1)__29 [uk]. 8. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy Pro mistsevi derzhavni administratsii ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformuvannia terytorialnoi orhanizatsii vykonavchoi vlady v Ukraini: proiekt Zakonu Ukrainy vid 30.10.2020 r. 4298. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70293 (data zvernennia: 30.12.2020) [uk]. 9. Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 01.12.2020 r. na proiekt Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy Pro mistsevi derzhavni administratsii ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformuvannia terytorialnoi orhanizatsii vykonavchoi vlady v Ukraini vid 30.10.2020 r. 4298. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70293 [uk]. 10. Lialiuk O.Iu. Terytorialni orhany tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady v systemi terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia. 2015. Vyp. 30. S. 3032. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dbms_2015_30_5 [uk]. 11. Anpilohov O.V. Zahalna kharakterystyka orhaniv vykonavchoi vlady yak yurydychnykh osib publichnoho prava u vidnosynakh shchodo terytorialnoi y haluzevoi orhanizatsii upravlinnia rehionom. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Yurydychni nauky. 2016. Vyp. 4 (1). S. 105. [uk]. 12. Sakhanienko S. Konstytutsiino-pravovi zasady mistsevoho samovriaduvannia i terytorialnoi orhanizatsii vlady ta shliakhy yikh udoskonalennia. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. 2014. Vyp. 2. S. 188. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_2_42 [uk]. 13. Meltiukhova N.M. Derzhavne upravlinnia yak yednist diialnosti ta vidnosyn: monohrafiia. Kharkiv : Vyd-vo Khar. RI NADU Mahistr, 2010. S. 5152. [uk].

<< Back