Khodakivskyi Mykhailo

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
496-505 p.

Khodakivskyi Mykhailo. The formation of legal policy of Ukraine at the present stage.

Introduction. Legal policy as a means of regulating the political and legal sphere of society is a prerequisite for optimizing political, economic, social and other relations in society. At the present stage, politics is considered through the prism of its governance function, and in turn, law is a means of normalizing and governing public relations. 

In this approach, legal policy is a strategic means of transforming society, which regulates the complex relationship between society and the state and ensures human and civil rights and freedoms. Most domestic research papers on legal policy cover some of its various aspects and expressions, but focus primarily on its theoretical foundations.

The aim of the article. Today there is a certain lack of applied research in legal policy. We shall try to consider the applied aspects of legal policy at the present stage of development of Ukraine, regarding it as a set of governance tasks and political and legal decisions that regulate various social relations by legal means.

Results. The process of Ukrainian eurointegration stimulates the development of a civilized legal policy. Its basic characteristics are laid down in the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. The institutional basis of this policy is the Ministry of Justice of Ukraine, which is becoming a national center for the formation of state legal policy. Further steps in this direction include the reorganization of its structure in such a way as to provide an institutional opportunity for the formation of state legal policy in all public spheres, which should be regulated by legal means.

Conclusions. The key means of transforming legal policy at the present stage is the commitment made by Ukraine during the signing of the Association Agreement with the European Union. Ukrainian modern legal policy is based on such values as democratic principles, the rule of law, good governance, and so on. The structural elements of modern legal policy are the proper institutional basis for its making and the necessary content of social transformations. At the present stage, the institutional mechanism of introducing and making legal policy is being formed, based on the activity of the Ministry of Justice of Ukraine as the single national center for forming state legal policy, integrating structural subdivisions of other central executive bodies. The next stage of the reform of Ukrainian legal policy should be its content, which will also be carried out in the context of Ukrainian eurointegration. 

Key words: legal policy, governance, eurointegration.

References

1. Pravova polityka Ukrainy: kontseptual'ni zasady ta mekhanizmy formuvannia: zb. materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 5 hrudnia 2012 r.). Kyiv : NISD, 2013. 160 [uk] 2. Pravova polityka v Ukraini: pytannia teorii i praktyky: zb. materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 24 zhovtnia 2014 r.). Kyiv : Natsional'na akademiia prokuratury Ukrainy, 2014. T. 1. 342 s. [uk] 3. Bereza S.V. Pravova polityka iak zasib vzaiemodii pravovoi ta politychnoi systemy. Derzhava i pravo: zbirnyk naukovykh prats'. Vyp. 32. Kyiv, 2006. S. 79. [uk] 4. Kravchuk M., Matola V. Pravova polityka v suchasnij Ukraini: sutnist', osoblyvosti formuvannia ta realizatsii. Aktual'ni problemy pravoznavstva. 2018 Vyp. 1 (13). S. 29. [uk] 5. Myn'kovych-Slobodianyk O.V. Pravova polityka: stratehichni priorytety i napriamy vdoskonalennia. Kyiv : Lohos, 2012. S. 180. [uk] 6. Myn'kovych-Slobodianyk O.V. Pravova polityka iak chynnyk funktsionuvannia pravovoi derzhavy. Derzhava i pravo. 2012. Vyp. 57. S. 58. [uk] 7. Onupriienko A.M. Zabezpechennia prav i svobod liudyny i hromadianyna iak vektor rozvytku pravovoi polityky v Ukraini. Naukovi zapysky. Seriia Pravo. Vyp. 2.Ch. 1. Ostroh, 2001. S. 210. [uk] 8. Selyvanov V. Pravovaia polytyka Ukrayny (nekotorye teoretycheskye voprosy suschnosty, soderzhanyia y tekhnolohyy). Pravo Ukrayny. 2001. 12. S. 1112. [ru] 9. Lopushans'kyj A.A. Pravova polityka i zakonotvorchist': mekhanizm vzaiemodii i tendentsii rozvytku Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata iurydychnykh nauk. Kyiv, 2015. S. 11. [uk] 10. Rudanets'ka O.A. Pravova polityka derzhavy v umovakh transformatsii suspil'stva: teoretyko-pravovyj aspekt. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata iurydychnykh nauk. L'viv, 2014. S. 8. [uk] 11. Shemshuchenko Yu. Pravova polityka. Yurydychna entsyklopediia v 6 t. Kyiv : Ukrains'ka entsyklopediia. T. 5: PS. 2003. S. 38. [uk] 12. Stefanchuk R. Do pytannia formuvannia pravovoi polityky v sferi pryvatnoho prava. Pravova polityka v Ukraini: pytannia teorii i praktyky: zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv, 24 zhovtnia 2014 r. T. 1 S. 36. [uk] 13. Stefanchuk R. Chy isnuie pravova polityka v Ukraini? URL : https://ukr.lb.ua/blog/ruslan_stefanchuk/293460_chi_isnuie_pravova_politika_ukraini.html (data zvernennia: 02.02.2021). [uk] 14. Bennion F.A.R. Understanding Common Law Legislation: Drafting and Interpretation. Oxford University Press, 2009. 250 p. 15. Sbornyk zakonodatel'stva Rossyjskoj Federatsyy. 1994. 32. St. 3337. [ru] 16. Proekt Kontseptsyy pravovoj polytyky v Rossyjskoj Federatsyy do 2020 h. Moskva, 2008. S. 5. [ru] 17. O Kontseptsyy pravovoj polytyky Respublyky Kazakhstan na peryod s 2010 do 2020 hoda: Ukaz Prezydenta Respublyky Kazakhstan ot 24.08.2009 h. 858. URL : http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=04450 (data zvernennia: 02.02.2021). [ru] 18. Zhelezniak N.A. Derzhavna reiestratsiia normatyvno-pravovykh aktiv iak forma realizatsii derzhavnoi pravovoi polityky. Pravova polityka Ukrainy: kontseptual'ni zasady ta mekhanizmy formuvannia: zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 5 hrudnia 2012 r.). Kyiv : NISD, 2013. S. 67. [uk] 19. Hariacha Yu.P. Adaptatsiia zakonodavstva Ukrainy do nadban' spil'noty (acquis communautaire) iak skladnyk pravovoi polityky. Pravova polityka Ukrainy: kontseptual'ni zasady ta mekhanizmy formuvannia: zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii. (Kyiv, 5 hrudnia 2012 r.). Kyiv : NISD, 2013. S. 100103. [uk] 20. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropejs'kym Soiuzom, Yevropejs'kym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i ikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (data zvernennia: 02.02.2021) 21. Rozrobka i koordynatsiia polityky. 12 pryntsypiv (Principles of Public Administration Overview). URL : http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-Administration-Overview-2017-Ukrainian.pdf (data zvernennia: 02.02.2021). [uk] 22. Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na 2016-2020 roky. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#Text (data zvernennia: 02.02.2021). [uk] 23. Rozpochato robotu nad onovlenniam Stratehii reformuvannia derzhavnoho upravlinnia na period do 2025 roku. URL : https://www.kmu.gov.ua/news/rozpochato-robotu-nad-onovlennyam-strategiyi-reformuvannya-derzhavnogo-upravlinnya-na-period-do-2025-roku (data zvernennia: 02.02.2021). [uk] 24. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii zaprovadzhennia posad fakhivtsiv z pytan' reform vid 11 lystopada 2016 roku 905-r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2016-%D1%80#Text (data zvernennia: 02.02.2021). [uk] 25. Poriadok monitorynhu. URL : https://minjust.gov.ua/files/general/2021/01/19/20210119145117-81.pdf (data zvernennia: 02.02.2021). [uk] 26. Monitorynhovyj zvit. URL : https://minjust.gov.ua/files/general/2021/01/19/20210119145116-22.pdf (data zvernennia: 02.02.2021). [uk] 27. Stefanchuk R. Chy isnuie pravova polityka v Ukraini? URL : https://ukr.lb.ua/blog/ruslan_stefanchuk/293460_chi_isnuie_pravova_politika_ukraini.html (data zvernennia: 02.02.2021). [uk] 28. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy Pro Plan zakonoproiektnoi robooty Verkhovnoi Rady Ukrainy na 2020 rik. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/689-20#Text (data zvernennia: 02.02.2021). [uk] 29. Pryjniato Postanovu Pro Plan zakonoproektnoi roboty Verkhovnoi Rady Ukrainy na 2021 rik. URL : https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/202519.html (data zvernennia: 02.02.2021). [uk]

<< Back