Khudoiar Lesia

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
158-165 p.

Khudoiar Lesia. Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era: concepts, forms, kinds. 

Constructing the concept of "Ukrainian legal space" is a rather difficult task that is still waiting to be solved. The solution of this problem will be facilitated by the formulation of the concept of "Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era".

In the environment of the Ukrainian social legal space of the Cossack-Hetman era there was the state space of the Zaporozhian Sich or the Zaporozhian Lowland Army and the state space of the Hetmanate, or the Zaporozhian Army. Common to the Ukrainian ethnos of these territories were the following types of public legal space: the space of traditional and the spontaneous masses law, the space of canon law. The content of the individual legal space, determined the legal status of the person. The legal status of specific individuals (the content and scope of rights, responsibilities, legitimate interests, guarantees of their implementation) depended on belonging to a specific status and population group.

Legal spaces of the Cossack-Hetman era are divided into territorial and extraterritorial legal spaces. Territorial legal spaces include the state legal spaces of the Zavorozhian Sich and the Hetmanate. The extraterritorial legal space is the urban legal space. An important characteristic of the Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era is its dynamics.

"Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era" is a holistic set of dynamic legal phenomena, actions and events, as well as dependencies, relationships, relations, actions, demands and claims of the subjects of law of the Ukrainian ethnic group within a specific space (territory) in specific time intervals, expressed in its forms and a set of kinds  of legal spaces.

Key words: Ukrainian law, legal space, Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era, forms of the Ukrainian legal space of the Cossack-Hetman era, kinds of legal space of the Cossack-Hetman era.

References

1. Atamanova N.V. Naukovi zapysky mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. 2013. 18. S. 1012. [ukr]. 2. Diya prava: intehratyvnyy aspekt: Monohrafiya / vidp. red. N.M. Onishchenko. Kyiv : Yuryd. dumka, 2010. S. 3639. [ukr]. 3. Kravchuk V.M. Spryynyattya ponyattya pravovyy prostir z tochky zoru konkretnoho typu pravo rozuminnya. Ukrayina v umovakh reformuvannya pravovoyi systemy : suchasni realiyi ta mizhnarodnyy dosvid: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Ternopilʹ, 8-9 kvit. 2016 r.). Ternopilʹ : Ekonom. dumka, 2016. S. 201. [ukr]. 4. Sukhanov V.V. Pravovoye prostranstvo i yego formy: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.01. Moskva, 2005. S. 1011. [rus]. 5. Tam samo. S. 1823. [ukr]. 6. Pravovoye prostranstvo: granitsy i dinamika / tv. red. YU.A. Tikhomirovi. Moskva : Prospekt, 2020. S. 2223. [rus]. 7. Slyvka S.S. Kanonichne pravo: pryrodnyy ta metakorporatyvnyy porivnyalʹni aspekty: Vidkryta lektsiya. Kyiv-Lʹviv : ZUKTS, 2012. 16 s. [ukr]. 8. Khudoyar L.V. Dzherela prava Zaporizʹkoyi Sichi // Pravova derzhava. Vyp. 24. Kyiv, 2015. S. 3543. [ukr]. 9. Khudoyar L.V. Akty hetʹmansʹkoho upravlinnya v systemi dzherel prava Ukrayiny-Hetʹmanshchyny XVIIXVIII st. Pravova derzhava. Vyp. 27. Kyiv, 2016. S. 4450. [ukr]. 10. Melʹnychuk O.S. Misʹkyy pravovyy prostir: vid metafory do ponyattya. Aktualʹni problemy derzhavy i prava: zb. nauk. pr. Odesa : Yuryd. l-ra, 2012. Vyp. 67. S. 145146. [ukr]. 11. Kobyletsʹkyy M.M. Mahdebuzrzʹke pravo i yoho zastosuvannya v Ukrayini (XIV persha polovyna ղ st.): istoryko-pravove doslidzhennya: monohrafiya. Lʹviv : PAIS, 2008. 405 s.; Zayatsʹ A.YE. Mahdeburzʹke pravo v mistakh Pravoberezhnoyi Ukrayiny v XVI pershiy polovyni XVI st.  Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya: zb. nauk. pr. Lʹviv : LRIDU NADU, 2009. Vyp. 18/19. S. 229236; Dyadychenko V.A. Narysy suspilʹno-politychnoho ustroyu Livoberezhnoyi Ukrayiny kintsya XVII pochatku XVIII st. Kyiv : Vyd-vo AN URSR, 1959. 532 s. [ukr]. 12. Shandra R. Ponyattya ta pravova pryroda volosʹkoho prava: istoryko-pravovyy analiz. Visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriya yurydychna. 2014. Vyp. 60. S. 154161. [ukr]. 13. Kobyletsʹkyy M.M. Samovryaduvannya virmensʹkoyi hromady u misti Lʹvovi (XIVXVIII st.) Visnyk Lʹvivsʹkoho instytutu vnutrishnikh sprav pry Natsionalʹniy akademiyi vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. Lʹviv, 2001. Vyp. 2. S. 8489. [ukr]. 14. Muzyka I.V. Narysy z istoriyi prava i filosofiyi prava / Vidp. red. I.B. Usenko; NAN Ukrayiny, Kherson : Hrinʹ D. S., 2017. S. 16. [ukr]. 15. Maksymov S.I. Pravova realʹnistʹ. Velyka ukrayinsʹka yurydychna entsyklopedia: y 20 t. T. 2: Filosofiya prava. Kharkiv : Pravo, 2017. S. 642644. [ukr]. 16. Mokin I.S. Pravove zhyttya v Ukrayini doby vyzvolʹnyz zmahanʹ 19171921 rr. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiya. 2013. 5. S. 5051. [ukr].

<< Back