Kostetska Tetiana

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
227-235 p.

Kostetska Tetiana. Current problems of decentralization of public power in Ukraine: the information and communication aspects

The topical issues of implementation of the new (second) stage of reforming local self-government and territorial organization of power are covered, among the main tasks of which is a clear delineation of powers and functions of control of government different levels, the development of forms of local direct democracy. 

The problematic issues, the solution of which will determine the achievement of the planned results of the implementation of decentralization and public administration reform, are indicated. In particular, this is the task of creating an effective, transparent, open and public administration structure using the latest information and communication technologies (e-government).

The effectiveness of the researched processes depends on the strategy of the national information policy, its implementation on the ground, the implementation of information activities of local governments. 

The creation of an open information environment at the municipal level is the key issue. The norms of the current legislation as a legal basis for the information policy at the local level implementation are analyzed. Its shortcomings and ways to improve are designated.

The communicative relations of public authorities, their interaction with individual institutions of civil society in order to expand the direct participation of citizens in addressing issues of both state and local importance are considered. 

The role and significance of modern mass media in the researched processes are covered separately. Emphasis is placed on the expediency of improving, modernizing the information activities of local governments, including in relations with the media.

Key words: government reform, decentralization, local self-government, public authorities, information policy, information relations.

References

1. URL ://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-novogo-etapu-reformuvannya-miscevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoyi-organizaciyi-vladi-v-ukrayini-na-20192021-roki (Accessed 26.01.2021). [uk]. 2. Pro vnesennia zmin do planu zakhodiv z realizatsii novoho etapu reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini na 20192021 roky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05 liutoho 2020 r. 96-. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-planu-zahodiv-z-realizaciyi-novogo-etapu-reformuvannya-miscevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoyi-organizaciyi-vladi-v-ukrayini-na-20192021-roki (Accessed 26.01.2021). [uk]. 3. Zhalilo Ya.A., Shevchenko O.V., Romanova V.V. ta in. (2019). Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu. Analitychna dopovid. Kyiv : Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. URL : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-05/2019.pdf [uk]. 4. Stratehiia staloho rozvytku Ukraina2020, zatverdzhena Ukazom Prezydenta vid 12.01.2015 r. 5. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 26.01.2021). [uk]. 5. Vorotin V.Ie. (2019). Instytutsiini zminy ta okremi mekhanizmy publichnoho upravlinnia ta administruvannia na rehionalnomu rivni v Ukraini. Zakonodavchi aspekty modernizatsii mekhanizmiv publichnoho upravlinnia ta administruvannia v Ukraini. Ser.: Zakonodavchi aspekty derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia. 3, 19. [uk]. 6. Dyv., napr,. Kostetska TA. (2015). Hromadianske suspilstvo i informatsiine suspilstvo: kontseptualni ta normatyvni aspekty vzaiemozviazku. Pravova derzhava. Shchorichnyk naukovykh prats. 26, 210219. [uk]. 7. Pro okremi aspekty doslidzhuvanoi problematyky dyv.: Kostetska T.A. Osoblyvosti realizatsii derzhavnoi informatsiinoi polityky u sferi pryrodokorystuvannia ta okhorony dovkillia v umovakh detsentralizatsii vlady. Detsentralizatsiia vlady v Ukraini ta rozvytok ekolohichnykh i pryrodoresursnykh pravovidnosyn: monohrafiia. Vidp. red. N.R. Malysheva. Kharkiv : Pravo. 2019. 304 s. S. 171196 ; Kostetska T.A. (2019). Pro kontrol v informatsiinii sferi v konteksti detsentralizatsii vlady. Pravova derzhava. Shchorichnyk nauk. prats Instytutu derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho. 30, 138147. [uk]. 8. Natsionalna stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 20162020 roky, zatverdzh. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 26 liutoho 2016 roku 68/2016. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#Text (Accessed 06.02.2021). [uk]. 9. Batanov O. (2018). Munitsypalno-pravovyi vymir efektyvnosti funktsionuvannia hromadianskoho suspilstva v Ukraini. Pravovi zasady orhanizatsii ta zdiisnennia publichnoi vlady: zbirnyk tez Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (Khmelnytskyi, 2330 kvitnia 2018 r.). Khmelnytskyi. Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava. 131, 7, 10. [uk]. 10. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 30.01.2021). [uk].

<< Back