Kresin Oleksiy, Kresina Iryna

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
433-446 p.

Kresin Oleksiy, Kresina Iryna. Features of the status and protection of the rights of persons living on the occupied territories

Based on the concluded study, the authors demonstrate that international law recognizes the unconditional responsibility of the power occupying or exercising effective (overall, general, de facto) control over the territory for the human rights of its population, and in particular the civilian population as protected persons. Such liability exists independently of the personal liability of the representatives (agents) of that State. In this case, the state, which exercises control over the territory, is automatically responsible for any actions of organizations under its control. At the same time, it is quite difficult to determine the share of responsibility of a sovereign state for the implementation of human rights on a territory over which that state does not exercise control. The legislation of Ukraine imposes responsibility for the protection and violations of human rights in the ORDLO on Russia under both international humanitarian law and international human rights law. International humanitarian law imposes on the occupying state the obligation to ensure all the minimum humanitarian needs of the population, its basic rights related to the preservation of life, health and dignity (with special emphasis on the rights of women and children), private property, effective protection of these rights and protection from any unlawful violence, preservation of the infrastructure of the territory. The occupying State cannot be absolved of responsibility for serious human rights violations, including war crimes and crimes against humanity. Decisions of international courts unequivocally extend these obligations, as well as obligations under international human rights law, to all forms of illegal control of the territory of another state. At the same time, the Constitution and legislation of Ukraine do not provide for the refusal of the state to ensure and protect human rights on its territory, even in conditions of state of emergency or war. Ukraine ensures the realization of the rights of the ORDLO population on the territory of other regions of Ukraine. Ukraine also protect and restore human rights in the territory of the ORDLO with the means provided by international law.

Key words: occupation, effective control, human rights, protection of human rights.

References

1. Annex to Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land. Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907. URL : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6 2. Borysov Ye.Ye. Vidstup derzhav vid mizhnarodnyh zoboviazan u sferi prav liudyny: teoriya i praktyka : avtoreferat dys. kand. iuryd. nauk. Odesa, 2020. 3. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. URL : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=AE2D398352C5B028C12563CD002D6B5C&action=openDocument 4. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907. URL : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/0/1d1726425f6955aec125641e0038bfd6 5. Council of Europe. Parliamentary Assembly. Resolution 2133 (2016). Legal remedies for human rights violations on the Ukrainian territories outside the control of the Ukrainian authorities. URL : https://pace.coe.int/pdf/20d22932f59d66ff5a2dd4340a35fd4b6e328f033326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202133.pdf 6. Council of Europe. Parliamentary Assembly. Resolution 2198 (2018). Humanitarian consequences of the war in Ukraine. 23 January 2018. URL : https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24432&lang=en 7. Council of Europe: Parliamentary Assembly. Committee on Legal Affairs and Human Rights. Legal remedies for human rights violations on the Ukrainian territories outside the control of the Ukrainian authorities. Report. Rapporteur : Ms Marieluise Beck. 26 September 2016. Doc. 14139. URL : https://www.refworld.org/docid/5836f4394.html 8. Deklaratsia o principah mezhdunarodnogo prava, kasayuschihsia druzhestvennyh otnosheniy i sotrudnichestva mezhdu gosudarstvami v sootvetstvii s Ustavom OON. Priniata rezoliutsiey 2625 (XXV) Generalnoi Assamblei OON ot 24 oktiabria 1970 g. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569#Text [ru]. 9. European Court of Human Rights. Grand Chamber. Case Al-Skeini and Others v. The United Kingdom (Application no. 55721/07). Judgment. Strasbourg, 7 July 2011. URL : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-105606%22]} 10. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of The Former Yugoslavia since 1991. Case No. : IT-94-1-A. The Prosecutor v. Duško Tadić (Appeal Judgment). Date : 15 July 1999. URL : https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf 11. Jordash W., Aysev U.Y., Mykytenko A. Russias Humanitarian Law Obligations to Civilians in Occupied Ukrainian Territories in the Time of COVID-19. April 23, 2020. URL: https://www.justsecurity.org/69821/russias-humanitarian-law-obligations-to-civilians-in-occupied-ukrainian-territories-in-the-time-of-covid-19/ 12. Kompleks mer po vypolneniyu Minskih soglasheniy. 12 February 2015. URL : https://www.osce.org/files/f/documents/5/b/140221.pdf [ru]. 13. Kresin O.V., Kresina I.O. Kvalifikatsia status ORDLO v mizhnarodnomu pravi. Pravo Ukrainy. 2020. No. 11. [uk]. 14. Lysyk V.M. Zoboviazannia nederzhavnyh aktoriv dotrymuvatysia norm pro zahyst prav liudyny v umovah zbroinoho konfliktu. Suchasni problem mizhnarodnoho prava: liber amicorum do 60-richchia prof. M.V. Buromenskoho / za red. V.M. Repetskoho, V.V. Hutnyka. Lviv-Odesa : Fenix, 2017. [uk]. 15. Okupatsia to efektyvnyi control: natsionalne spryiniattia ta mizhnarodno-pravovi realii. 23.01.2017. URL : https://mtot.gov.ua/ua/okupatsiya-ta-efektyvnyj-kontrol-natsionalne-spryjnyattya-ta-mizhnarodno-pravovi-realiyi [uk]. 16. Opredelenie agressii. Utverzhdeno rezoliutsiey 3314 (XXIX) Generalnoi Assamblei ot 14 dekabria 1974 g. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74#n25 [ru]. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). URL : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201125/volume-1125-I-17512-English.pdf#page=11 17. Rezoliutsia, priniataia Generalnoi Assambleiei 56/83. Otvetstvennost gosudarstv za mezhdunarodnoprotivopravnye deiania. A/RES/56/83. URL : https://undocs.org/ru/A/RES/56/83 [ru]. 18. Rosiyska Federatsia vidpovidalna za pidtrymku separatystskoho rezhymu Yevropeyskyi sud z prav liudyny. 07.09.2016. URL : https://mtot.gov.ua/ua/rosijska-federatsiya-vidpovidalna-za-pidtrymku-separatystskogo-rezhymu-yevropejskyj-sud-z-prav-lyudyny [uk]. 19. Vidrodzhennia postkonfliktnyh terytoriy: svitovyi dosvid i Ukraina : naukova zapyska / Stoyko O.M., Kresina I.O., Kresin O.V. Kyiv : Norma prava, 2020. [uk]. 20. Zadorozhniy O.V. Porushennia ahresyvnoyu vijnoyu Rosiyskoi Federatsii proty Ukrainy osnovnyh pryntsypiv mizhnarodnoho prava: monohrafia. Kyiv : K.I.C., 2015. [uk].

<< Back