Kubalskyi Vladyslav

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
403-410 p.

Kubalskyi Vladyslav. Criminal responsibility for public appeals to committing crimes against national safety in foreign legislation

The article is devoted to research of positions of foreign legislation, that envisage criminal responsibility for public appeals to committing crimes against national safety. Attention is accented on the problems of improving of legislation of Ukraine in this sphere. The suggestions of the Ukrainian scientists, related to improving of norms of Division Special part of the Criminal code of Ukraine, that regulate responsibility for public appeals to committing crime against bases of national safety, are analyzed. The purpose of the article is to identify the main ways to improve the criminal legislation of Ukraine, which provides for liability for public appeals to commit crimes against national security, based on doctrinal approaches of domestic scholars and foreign experience of criminal liability for such crimes. 

In modern conditions, the problem of improving criminal law for public appeals to commit crimes against the foundations of national security of Ukraine, criminal liability for which is provided for in Part 2 of Art. 109 and Part 1 of Art. 110 of the Criminal code of Ukraine. Research on these issues without an analysis of foreign experience in this sphere seems to be extremely limited. It is proposed to supplement the Criminal ode of Ukraine with the article Public appeals to actions aimed at harming the foundations of national security of Ukraine. The expediency of combining crimes, the responsibility for which is provided by Part 2 of Art. 109, part 1 of Art. 110, part 1 of Art. 2582, art. 295, art. 436, part 2 of Art. 442 of the Criminal Code of Ukraine, in one criminological group under the general name public calls to commit crimes against national security.

Key words: public appeals, public incitement, foundations of national security, foreign legislation.

References

1. Pro vnesennia zmin i dopovnen' do Kryminal'noho i Kryminal'no-protsesual'noho kodeksiv Ukrains'koi RSR: Ukaz Prezydii Verkhovnoi Rady Ukrains'koi RSR vid 14 kvitnia 1989 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7373-11/ed19890414#Text (data zvernennia: 24.12.2020). [uk]. 2. Kryminal'nyj kodeks Ukrains'koi RSR 1960 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05 (data zvernennia: 01.11.2020). [uk]. 3. Moshniaha L.V. Kryminal'na vidpovidal'nist' za zlochyny proty konstytutsijnykh osnov natsional'noi bezpeky Ukrainy : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.08. Kharkiv, 2011. C. 83. [uk]. 4. Ocherky sravnytel'noho prava: Sbornyk / Sostavlenye, perevod y vstup. stat'ia V.A. Tumanova. Moskva : Prohress, 1981. C. 38. [ru]. 5. Kamens'kyj D.V. Porivnial'ni kryminal'no-pravovi doslidzhennia: peredumovy ta zavdannia. Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. 2014. Vyp. 91. S. 207208. [uk]. 6. Paschenko O.O. Sotsial'na obumovlenist' kryminal'no-pravovykh norm : avtoref. dys. dokt iuryd. nauk : 12.00.08. Odesa, 2019. C. 24. [uk]. 7. Dodonov V.N., Kapynus O.S., Scherba S.P. Sravnytel'noe uholovnoe pravo. Osobennaia chast' : monohrafyia / pod obsch. y nauch. red. : S.P. Scherba. Moskva : Yurlytynform, 2010. C. 394395. [ru]. 8. Chuvakov O.A. Zlochyny proty osnov natsional'noi bezpeky Ukrainy: problemy kryminal'no-pravovoi teorii i praktyky: monohrafiia / O.A. Chuvakov; vidp. red. O.M. Kostenko. Odesa : Feniks, 2017. C. 37. [uk]. 9. Chuvakov O.A. Vkaz. pratsia. C. 59. 10. Sravnytel'noe uholovnoe pravo. Ukaz. soch. C. 59. 11. Haponchuk V.V. Publichni zaklyky do protypravnykh dij iak naskrizne kryminal'no-pravove poniattia. Naukovyj chasopys Natsional'noi akademii prokuratury Ukrainy. 2019. 1. S. 12. [uk]. 12. Sravnytel'noe uholovnoe pravo. Ukaz. soch. C. 428429. 13. Kvasha O.O., Haponchuk V.V. Publichne pidburiuvannia do vchynennia zlochynu: poniattia ta suspil'na nebezpeka. Kryminolohichna teoriia i praktyka: dosvid, problemy s'ohodennia ta shliakhy ikh vyrishennia: materialy mizhvuz. nauk.-prakt. kruhloho stolu (Kyiv. 22 berez. 2019 r.). / [red. kol. V.V. Cherniej, S.D. Husariev, S.S. Cherniavs'kyj ta in.]. Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, 2019. S. 60. [uk]. 14. Sravnytel'noe uholovnoe pravo. Ukaz. soch. C. 429. 15. Criminal ode of the Republic of Latvia (1998, amended 2013) (English version). Onlajn baza zakonodavstva derzhav uchasnyts' OBSYe Legislationline. URL : http://legislationline.org/documents/section/criminalcodes/Latvia_CC_am2013_en.pdf (data zvernennia: 19.12.2020). 16. Criminal ode of Lithuania (2000, amended 2010) (English version). Onlajn baza zakonodavstva derzhav uchasnyts' OBSYe Legislationline. URL : http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes (data zvernennia: 19.12.2020). 17. Uholovnyj kodeks Rossyjskoj Federatsyy (1996, s yzmenenyiamy ot 2019). URL : https://www.legislationline.org/download/id/8292/file/Russian_Federation_CC_am2019_ru.pdf (data zvernennia: 01.11.2020). [ru]. 18. Uholovnyj kodeks Respublyky Belarus' (1999, s yzmenenyiamy ot 2019). URL : https://www.legislationline.org/download/id/8314/file/Belarus_CC_1999_am2019_ru.pdf (data zvernennia: 24.12.2020). [ru]. 19. Kvasha O.O., Haponchuk V.V. Publichni zaklyky do vchynennia zlochyniv proty osnov natsional'noi bezpeky Ukrainy (ch. 2, 3 st. 109, st. 110 KK Ukrainy). Derzhava i pravo. 2019. 83. S. 255. [uk]. 20. Kvasha O.O., Haponchuk V.V. Publichne pidburiuvannia do vchynennia zlochynu: poniattia ta suspil'na nebezpeka. C. 6061. [uk]. 21. Pekar P.V. Kryminal'no-pravova kharakterystyka propahandy vijny : avtoref. dys. kand. iuryd. nauk : 12.00.08. Kyiv, 2017. S. 14. 22. Moshniaha L.V. Tsyt. pratsia. S. 7, 8, 247. [uk]. 23. Tomchuk I.O. Porivnial'no-pravova kharakterystyka vidpovidal'nosti za zlochyny proty natsional'noi bezpeky za vitchyznianym ta zarubizhnym kryminal'nym zakonodavstvom. Pravo i suspil'stvo. 2015. 4 (3). S. 194. [uk].

<< Back