Kvasha Oksana

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 32 (2021),
394-403 p.

Kvasha Oksana. Improvement of legislation in the field of countering organized forms of crime: illusions and reality

Introduction. The state of crime in modern Ukraine is characterized by a significant spread of organized crime. Given the absence for many years of a state strategy to combat organized crime and the failure of state policy to minimize corruption, organized crime has reached such proportions that have become a threat to national security. Significant changes took place in Section IX "Criminal Offenses against Public Safety" with the entry into force of the Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Liability for Crimes Committed by the Criminal Community" ą 671-IX of 04.06.2020.

The aim of the article. Has the legislator's goal been achieved to strengthen the criminal law framework for combating organized crime? The purpose of this scientific article is to find an answer to this question. Finding out the answer to the question: "How will the introduced short stories affect the fight against organized crime?" is also important in terms of ensuring the unity of case law.

Conclusions. Legislative novelties do not agree with other norms and current criminal law terminology, contradict the systemic structure of criminal law, do not comply with the rules of the Ukrainian language. It is not logical to make changes to the "body" of the Law of Ukraine "On Organizational and Legal Basis of Combating Organized Crime" of June 30, 1993, which requires changes in each of its articles. It is necessary and important to adopt a new Law (conditional title - "On the principles of combating organized crime in Ukraine"), which should be based on current legislation of Ukraine and take into account the current state and trends of organized crime in the world, especially its transnational nature and symbiosis with corruption, as well as the specifics of domestic organized forms of terrorism, separatism and collaborationism. Therefore, a promising area of further research on the analyzed problem is the development of scientifically sound proposals for a new law on combating organized crime in Ukraine.

Key words: organized crime, criminal organization, corruption, collective subject, organized forms of crime, transnational character.

References

1. Pro zareiestrovani kryminalni pravoporushennia ta rezultaty yikh dosudovoho rozsliduvannia. Heneralna prokuratura Ukrainy. URL : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html [uk]. 2. Vasylevych V.V. Udoskonalennia kryminolohichnoi polityky borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu v Ukraini. Kryminolohichna teoriia i praktyka: dosvid, problemy sohodennia ta shliakhy yikh vyrishennia : materialy mizhvuziv. nauk.-prakt. kruhloho stolu (Kyiv, 28 trav. 2020 r.) / u 2 ch. Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, 2020. Ch. 1. S. 34. [uk]. 3. Medytskyi I.B. Naslidky zlochynnosti v Ukraini: teoretychni i prykladni aspekty. Ivano-Frankivsk : Suprun V.P., 2020. S. 21. [uk]. 4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-20#Text 5. Kvasha O.O. Lehitymatsiia statusu «vor v zakoni» yak panatseia u protydii orhanizovanii zlochynnosti v Ukraini. Kryminolohichna teoriia i praktyka: dosvid, problemy sohodennia ta shliakhy yikh vyrishennia: materialy mizhvuziv. nauk.-prakt. kruhloho stolu (Kyiv, 28 trav. 2020 r.). Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, 2020. Ch. 1. S. 68; Kvasha O.O., Levchuk V.O. Stalist ta yednist sudovoi praktyky u sferi protydii orhanizovanym formam spivuchasti v Ukraini. Zabezpechennia pravoporiadku v umovakh koronakryzy : materialy panelnoi dyskusii IV Kharkiv. Mizhnarod. yuryd. forum. Kharkiv, 23–24 veresnia. Kharkiv : Pravo, 2020. S. 99. [uk]. 6. Kvasha O.O. Spivuchast u zlochyni: struktura ta vidpovidalnist : monohrafiia. Kyiv–Luhansk : RVVLDUVS im. E.O. Didorenka, 2013. 560 s.; Kvasha O.O. «Zlodii v zakoni» ta «zlochynnyi myr»: perspektyvy zakonodavchoho zakriplennia. Kryminolohichna teoriia i praktyka: dosvid, problemy sohodennia ta shliakhy yikh vyrishennia: tezy dopovidei nauk.-teor. konf. (Kyiv. 26 berez. 2015 r.). Ńh. 1.Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, 2015. S. 13–18; Kvasha O.O., Hatseliuk V.O., Peremot S.V. Problemy vnesennia poniattia «zlodii v zakoni» do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Pravova derzhava. Vyp. 26. Kyiv, 2015. S. 366–376. [uk]. 7. Semykopnyi A.D. Orhanizovana zlochynnist ta orhanizovani formy zlochynnosti u nautsi y zakonodavstvi suchasnoi Ukrainy i USRR doby nepu: porivnialna kharakterystyka. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2009. ą 44. S. 34. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2009_44_6 [uk]. 8. Bakhurynska O. Poniattia «zlochynna spilnota»: problemy pravovoho ta kryminolohichnoho vyznachennia. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2020. ą 1. S. 190–195. [uk]. 9. Shostko O.Iu. Teoretychni ta prykladni problemy protydii orhanizovanii zlochynnosti v yevropeiskykh krainakh : dys. ... d-ra yuryd. nauk. Kharkiv, 2010. S. 370. [uk]. 10. https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code 11. Yaremko H. Otsinochni poniattia – «dzhoker» u rukakh zlochyntsiv. Kryminalna yustytsiia guo vadis? V Lvivskyi forum kryminalnoi yustytsii: zb. materialiv nauk.-prakt. konf. (19–20 veresnia 2019.) Lviv : LvDUVS, 2019. S. 136. [uk]. 12. Kvasha O.O. Lehitymatsiia statusu «vor v zakoni» yak panatseia u protydii orhanizovanii zlochynnosti v Ukraini. Kryminolohichna teoriia i praktyka: dosvid, problemy sohodennia ta shliakhy yikh vyrishennia: materialy mizhvuziv. nauk.-prakt. kruhloho stolu (Kyiv, 28 trav. 2020 r.). Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, 2020. Ch. 1. S. 68–72. [uk]. 13. Zakonoproekt o «vorah v zakone» kak sposob zakryvat' rty. URL : https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2020/01/28/7238526/ [ru]. 14. Bakhurynska O. Poniattia «zlochynna spilnota»: problemy pravovoho ta kryminolohichnoho vyznachennia. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2020. ą 1. S. 194. [uk]. 15. Shostko O.Iu. Teoretychni ta prykladni problemy protydii orhanizovanii zlochynnosti v yevropeiskykh krainakh : dys. ... d-ra yuryd. nauk. Kharkiv, 2010. S. 377. [uk]. 16. Kvasha O.O Spivuchast u zlochyni: struktura ta vidpovidalnist / Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy. Luhansk : RVVLDUVS im. E.O. Didorenka, 2013. S. 289. [uk]. 17.  Pro orhanizatsiino-pravovi osnovy borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu : Zakon Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text [uk]. 18. Trepak V.M. Teoretyko-prykladni problemy zapobihannia ta protydii koruptsii v Ukraini: dys. … d-ra yuryd. nauk. Kyiv, 2020. S. 11. [uk]. 19. Zharovska H.P. Teoriia ta praktyka protydii transnatsionalnii orhanizovanii zlochynnosti v Ukraini : dys. … d-ra yuryd. nauk. Kyiv, 2019. S. 29. [uk]. 20. Pysmenskyi Ye.O. Kolaboratsionizm yak suspilno-politychne yavyshche v Ukraini (kryminalno-pravovi aspekty) : nauk. narys. Sievierodonetsk, 2020. S. 68. [uk].

<< Back

đŕçđŕáîňęŕ ńŕéňŕ âĺá ńňóäč˙