Kvasha Roman

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
523-530 p.

Kvasha Roman. Violent crime of juveniles: features of group behavior

Introduction. Prevention of juvenile delinquency is always one of the priorities of Ukraine's legal policy, as children are one of the most criminally affected segments of the population. The preamble to the Law of Ukraine "On Child Protection" states that the protection of children in Ukraine is a strategic national priority, which is important for ensuring the national security of Ukraine, the effectiveness of domestic policy. It should be noted that neither society nor the state has created an effective system for preventing juvenile delinquency, including violence. Today, the level of juvenile delinquency among Ukrainians and its increased public danger is of concern to scholars, practitioners, and ordinary citizens alike.

The aim of the article. Establishing the features of group violent juvenile delinquency.

Conclusions features of the group nature of violent juvenile delinquency: the desire for community and imitation as normal psychophysiological age traits; greater degree of cruelty and abuse of the victim; incitement to suicide; increased group dependence; insufficient social self-control; conformism; ease of quick informal integration; the need for communication and self-affirmation; group cohesion; dominant group motive. When committing group violent crimes by minors in the group, despite the presence of different motives of its participants, the group motive is dominant. Such a group motive determines the qualification of the crime committed by minors. The group through the system of its intragroup relations determines certain personal characteristics of its members.

A promising area of further research in this area is to determine the nature and content of group motive, as well as the role of the leader in the mechanism of group violent behavior of minors.

Key words: violent crime, juvenile, children, bullying, juvenile criminology, group motive, group.

References

1. Pro okhoronu dytynstva : Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 [ukr]. 2. Starko O.L. Osoblyvosti rivnia ta struktury zlochynnosti nepovnolitnikh. Porivnialno-analitychne pravo. 2018. 2. S. 314. [ukr]. 3. Kvasha Roman. Nasylnytska zlochynnist v seredovyshchi nepovnolitnikh (u svitli yuvenalnoi kryminolohii). Visegrad Journal On Human Rights. 2020. 3 (volume 1). S. 182; Kvasha R.S Shchodo predmetu yuvenalnoi kryminolohii. Kryminolohichna teoriia i praktyka: dosvid, problemy sohodennia ta shliakhy yikh vyrishennia : materialy mizhvuziv. nauk.-prakt. kruhloho stolu (Kyiv, 28 trav. 2020 r.) / u 2 ch. Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, 2020. Ch. 1. S. 188. [ukr]. 4. https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code 5. Ukrainska kryminolohichna entsyklopediia / za zah. red. V.V. Chernieia, V.V. Sokurenka. Kharkiv−Kyiv : KhNUVS; NAVS, Krym. Asots. Ukrainy, Zolota mylia. 2017. S. 268, 274. [ukr]. 6. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii bulinhu (tskuvanniu) : Zakon Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19 [ukr]. 7. Zavatska L.M. Doslidzhennia stavlennia nepovnolitnikh do proiaviv nasylstva u dytiacho-pidlitkovomu seredovyshchi. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky. 2018. Vyp. 150. S. 49. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_150_14 [ukr]. 8. Lubenets I.H. Nasylstvo sered shkoliariv: uchasnyky ta yikh kryminolohichna kharakterystyka. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pravo. 2016. Vyp. 37. T. 3. S. 53. [ukr]. 9. Kiriienko V.O. Kryminalno-pravovi ta kryminolohichni zasady zapobihannia dovedenniu osoby do samohubstva abo do zamakhu na samohubstvo : avtoref. dys. kand. yuryd. nauk. Kharkiv, 2017. S. 1. [ukr]. 10. Tararukhyn S.A. Prestupnoe povedenye. Sotsyalne y psykholohycheskye chert. Moskva : Yuryd. lyt., 1974. S. 191. [rus]. 11. Leontev Yu.B. Hruppovaia prestupnost podrostkov y molodezhy v SShA (uholovno-pravovoe y krymynolohycheskoe yssledovanye) : avtoref. dyss. kand. yuryd. nauk. Moskva, 1979. S. 4. [rus]. 12. Holovkin O.V. Hrupova zlochynnist ta yii poperedzhennia : dys. kand. yuryd. nauk, Kyiv, 2005. S. 8. [ukr]. 13. Ugolovnoe pravo Ukrainy. Obshchaya chast' : uchebnik / pod. red. M.I. Bazhanova i dr. Kiev : YUrinkom Inter, 2003. S. 45. [ukr]. 14. Samonov A.P. Psykholohyia prestupnkh hrupp. Perm : Permskoe knyzhnoe yzd-vo, 1991. S. 154. [rus]. 15. Pyrozhkov V.F. Krymynalnaia psykholohyia. Moskva : Os, 1998. Kn. 1 : Psykholohyia podrostkovoi prestupnosty. S. 12. [rus]. 16. Koretskyi S.M. Kryminolohichna kharakterystyka deviantnoi povedinky nepovnolitnikh : dys. kand. yuryd. nauk, 2003. S. 141142. [ukr]. 17. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy : v 3 t. / uklad. : V. Yaremenko, O. Slipushko. Kyiv : AKONIT, 2008, T. 1 : AK. 2008. S. 488. [ukr]. 18. Morhun O.S. Zlochynnist nepovnolitnikh yak obiekt kryminolohichnoho doslidzhennia: dys. kand. yuryd. nauk, Zaporizhzhia, 2013.S. 197. [ukr]. 19. Tararukhin S.A. Vybrani tvory. Ch. 1 : Yurydychna psykholohiia. Motyvatsiia zlochynnoi povedinky. Kyiv : NAVS Ukrainy, 2004. S. 137. [ukr]. 20.  Kostenko O. U svitli sotsialnoho naturalizmu (vybrane): vybrani tvory. Kyiv : Palyvoda A.V., 2020. S. 118, 232. [ukr]. 21. Ponomarenko V.V. Kryminalno-pravova protydiia hrupovomu khulihanstvu v Ukraini : dys. doktora filosofii. Kyiv, 2021. URL : http://idpnan.org.ua/ua/spets-vcheni-radi/d-26_236_02/disertatsiyi/doktor-filosofiyi1.html [ukr]. 22. Hryhor̓ieva O.V. Ahresiia ta yii proiav u zlochynakh nasylnytskoi spriamovanosti : dys. kand. yuryd. nauk, Zaporizhzhia, 2017. S. 102. [ukr]. 23. Lubenets I.H. Nasylstvo sered shkoliariv: uchasnyky ta yikh kryminolohichna kharakterystyka. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pravo. 2016. Vyp. 37. T. 3. S. 53. [ukr]. 24. Zavatska L.M. doslidzhennia stavlennia nepovnolitnikh do proiaviv nasylstva u dytiacho-pidlitkovomu seredovyshchi. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky. 2018. Vyp. 150. S. 49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_150_14 [ukr]. 25. Kostenko O. U svitli sotsialnoho naturalizmu (vybrane): vybrani tvory. Kyiv : Palyvoda A.V., 2020. S. 670. [ukr].

<< Back