Lvova Olena

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 32 (2021),
81-89 p.

Lvova Olena. Limitation of human rights: concept and content

Introduction. Human rights and freedoms are inalienable and not violated, however, they should not be opposed to the rights and freedoms of others. There may be some conflict of rights and conflicts of interest that need to be addressed at the level of scientific theory and law-making practice, and this may lead to restrictions on the exercise of certain rights or, conversely, their abuse.

The purpose of the article. The article aims to analyze the basic concepts of restrictions on human rights and the content of this category in view of international human rights law.

The results obtained. Examining the limits of human and state freedom, attention is paid to the relationship between order in society and personal rights of the individual, emphasizes the need for balance so that public authorities that guarantee order in society, their regulatory influence does not suppress human rights and freedoms.

Issues of legal and illegal restrictions are studied. In particular, in determining the legitimacy of state interference in a particular law, the European Court of Human Rights always checks compliance with a three-part test, which includes the following conditions: whether the law provides for the possibility of restricting the exercise of the right; whether the purpose of such a restriction is legitimate; whether such a restriction is necessary in a democratic society.

At the international level, the so-called prohibition of state interference in the private life of citizens has been established, in connection with which the article analyzes international legal acts, in particular, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

It is emphasized that the restriction of human and civil rights and freedoms is also an institution that is present in the constitutions of most of the most developed countries in the world. As a rule, in accordance with international standards, absolute or fundamental rights are not subject to restrictions. However, taking into account the individual characteristics of social and political life of society, each state establishes criteria for restricting human rights and freedoms.

Conclusions. Restrictions on human and civil rights and freedoms should be understood as legally (legally) established limits (or exceptional conditions) that individuals must comply with in the process of exercising their fundamental rights in order to prevent violations of the rights and legitimate interests of others and compliance with established legal conditions necessary to ensure national security, public order, public morality, etc.

Key words: international standards, morality, restrictions on human rights, human rights and freedoms.

References

1. Baranov V.M. «Udovletvorenye spravedlyvûkh trebovanyi moraly» kak tsel ohranychenyia prav y svobod cheloveka. Teoryia y praktyka ohranychenyia prav cheloveka po rossyiskomu zakonodatelstvu y mezhdunarodnomu pravu : Sb-k nauchnûkh trudov. Ch. 1. / pod red. V.M. Baranova. N. Novhorod : Yzd-vo Nyzhehor. yuryd. yn-ta MVD RF, 1998. Ch. I. S. 75. [rus]. 2. Ehorova E.V. Åvoliutsyia y sovremennoe sostoianye ynstytuta ohranychenyi prav y svobod cheloveka y hrazhdanyna v Rossyy: avtoref. dyss. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01. Rostov-na-Donu, 2005. S. 12–13. [rus]. 3. Umarova A.A. Standartó ohranychenyi prav y svobod v aktakh sovremennoho mezhdunarodnoho prava. Probeló v rossyiskom zakonodatelstve. 2011. ¹ 2. S. 40. [rus]. 4. Chovhan V.A. Ohranychenyia prav zakliuchennûkh: pravovaia pryroda y obosnovanye: monohrafyia. Kharkov : Prava liudyny, 2017. S. 58–59. [rus]. 5. Chovhan V.A. Vkazana pratsia. S. 71–72. 6. Chovhan V.A. Vkazana pratsia. S. 78–79. 7. Chovhan V.A. Vkazana pratsia. S. 81–82. 8. Dakhova I.I. Obmezhennia realizatsii prav i svobod liudyny: konstytutsiine rehuliuvannia ta praktyka Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny. Forum prava. 2018. ¹ 4. S. 18–19. [ukr]. 9. Dakhova I.I. Vkazana pratsia. S. 19. 10. Dakhova I.I. Vkazana pratsia. S. 22. 11. Tsekalova N.I. Mezhi svobody liudyny i derzhavy. Harantuvannia svobody. Osnovni prava liudyny: rozuminnia ta vyklyky : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kyiv, 10 hrudnia 2019 r. / red. Hrytsenko I.S., Melnyk R.S. ta in. Kyiv : Vyd. dim “Helvetyka”, 2019. S. 61–62. [ukr]. 12. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovnykh svobod 1950 r. : Konventsiiu ratyfikovano Zakonom ¹ 475/97-VR vid 17.07.97. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text [ukr]. 13. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava 1966 r. Mizhnarodnyi pakt ratyfikovano Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR N 2148-VIII vid 19.10.73. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text [ukr]. 14. Hretsova E.E. Pravomernûe ohranychenyia prav y svobod cheloveka v mezhdunarodnom prave: dyss. ... kand. yuryd. nauk. Moskva, 2009. S. 35. [rus]. 15. Umarova A.A. Vkazana pratsia. S. 40. 16. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovnykh svobod 1950 r. [ukr]. 17. Umarova A.A. Vkazana pratsia. S. 40. 18. Krasnobaeva L.A., Yvanova Yu.Y. Predeló y kryteryy ohranychenyi prav y svobod cheloveka. Konstytutsyonnûe prava y svobodû: problemû ynterpretatsyy y realyzatsyy v natsyonalnûkh pravovûkh systemakh : sb. st. mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Novopolotsk, 28–29 okt. 2016 h. : v 3 t. / Polots. hos. un-t, Rehyon. ucheb.-nauch.-prakt. Yuryd. tsentr ; redkol.: Y.V. Vehera (otv. red.) y dr. Novopolotsk : PHU, 2016. T. 1. S. 221–223. [rus]. 19. Baranov V.M. Vkazana pratsia. S. 19–30. 20. Lvova O.L. Obmezhennia prav liudyny: teoretyko-pravovyi aspekt. Prava liudyny, demokratiia, pravosuddia: problemy, dosiahnennia, perspektyvy: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi yurydychnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Aktualna yurysprudentsiia”, Kyiv, 10 hrudnia 2020 r. Tezy dopovidei. Kyiv : Vyd. dim “ArtEk”, 2020. S. 28. [ukr].

<< Back

ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ