Muzyka Iryna

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
131-142 p.

Muzyka Iryna. State activity and legal credo of Mykola Skrypnyk.

Peculiarities of M. Skrypnyk's theoretical and ideological substantiation of national, judicial and criminal-legal policy in his concept of state-legal development of Soviet Ukraine are investigated. Coverage of the peculiarities of the ideological platform and legal credo of M. Skrypnik in the aspect of the anthropology of law is important for characterizing his state activity as one of the main theorists of the concept of Ukrainian path to communism.

From the point of view of anthropology, convincing explanations of M. Skrypnyk's various positions and steps in the sphere of state and party policy should be sought in his ideological and psychological sphere. At the same time, in our opinion, maneuvering in the ideological substantiation of M. Skrypnyk's practical activity is explained by his utilitarian attitude to ideology as an effective propaganda means of achieving goals in state-building.

In our opinion, M. Skrypnyk considered the ultimate goal of the process of socialist construction not to be the development of a "communist oasis of the Ukrainian model," but the creation of a workers 'and peasants' statehood as a single labor society based on internationalism and communist ownership. M. Skrypnyk saw the national liberation and development of the culture of amateur broad masses of workers and peasants in the process of national development, which he considered a stage in the process of socialist construction, as a transitional stage on the way to this goal.

An important argument in the search for explanations of the theoretical foundations and ways of practical implementation of state and national policy of M. Skrypnyk is his vision of the nature and objectives of judicial and criminal policy. M. Skrypnyk emphasized that Soviet criminal law has a public, social, anti-individualistic character, as opposed to bourgeois criminal law, built on the principles of individualism inherent in bourgeois society.

On the way to achieving this goal in the mind of M. Skrypnyk, in line with the then understanding of state and legal phenomena and processes, there was a transfer of priorities from the rights and interests of the individual to the collective interests - declaratively to the interests of the proletariat. Man was not seen by him as the highest value and "measure of all things." Priority was given to other values: the "world revolution and the dictatorship of the proletariat," the elimination of the class division of society, and the defense and construction of the socialist state.

According to the content of the concept of state and legal development of the USSR, M. Skrypnyk can really be considered one of the main theorists of the "Ukrainian path to socialism." However, the very concept of the future socialist state, set out in its creative heritage, does not seem to be a theory of Ukrainian national communism, as characterized by some researchers, and awaits a deeper study by historians of law.

Key words: history of law, anthropology of law, Mykola Skrypnyk, Ukrainization, Soviet judicial policy, Soviet criminal policy, collectivism, Ukrainian way to communism.

References

1. Oborotov YU.N. Traditsii i obnovleniye v pravovoy sfere: voprosy teorii (ot poznaniya k postizheniyu prava). Odessa : Yuridichna líteratura, 2002. S. 40. [rus]. 2. Meys Dzheyms, Soldatenko V.F. Narkom Mykola Skrypnyk (19191927 rr.). Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal. 2002. 2. S. 7778. (ukr) 3. Ohiyenko V.I. Vystup na kruhlomu stoli M. Skrypnyk u natsionalʹniy ta istorychniy pamʺyati. Hileya. Vypusk 61 ( 6). Kyiv, 2012. S. 19. [ukr]. 4. Natsionalʹne pytannya v Ukrayini KHKH pochatku XXI st.: istorychni narysy. Kyiv : Nika-Tsentr, 2012. S. 177178. [ukr]. 5. Kulʹchytsʹkyy S.V. Komunizm v Ukrayini: pershe desyatyrichchya (19191928). Kyiv : Osnovy, 1996. S. 284. [ukr]. 6. Skrypnyk Mykola. Statti y promovy z natsionalʹnoho pytannya = Articles and Speeches on the Nationalities Question / uporyad. I. Koshelivetsʹ. Myunkhen: Suchasnistʹ, 1974. S. 2021. [ukr]. 7. Natsionalʹne pytannya v Ukrayini S. 175. Chekhovych V.A. Problemy natsionalʹno-derzhavnoho budivnytstva Ukrayiny v roky nepu. Kharkiv : In-t vnutrishnikh sprav, 1995. S. 16. [ukr]. 8. Natsionalʹne pytannya v Ukrayini S. 210. [ukr]. 9. Dyv. Ukrayinizatsiya 192030-kh rokiv: peredumovy, zdobutky, uroky: kol. monohrafiya. Kyiv : In-t istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2003. S. 4655. [ukr]. 10. Zbirnyk uzakonenʹ ta rozporyadzhenʹ robitnycho-selyansʹkoho uryadu Ukrayiny za 1927 rik / Narodnyy komisariat yustytsiyi. Kharkiv : Ukrholovlit, 1927. 34. St. 157. [ukr]. 11. Chekhovych V.A. Tam samo. S. 35. [ukr]. 12. Kulʹchytsʹkyy S.V. Vystup na kruhlomu stoli M. Skrypnyk u natsionalʹniy ta istorychniy pamʺyati. Hileya. Vyp. 61 ( 6). Kyiv, 2012. S. 10. [ukr]. 13. Natsionalʹne pytannya v Ukrayini KHKH pochatku XXI st.: istorychni narysy. Kyiv : Nika-Tsentr, 2012. S. 212. [ukr]. 14. Skrypnyk M. Statti y promovy z natsionalʹnoho pytannya. Myunkhen : Suchasnistʹ, 1974. S. 43, 45. [ukr]. 15. SZ SSSR, 1929, N 67, st. 6.27. [rus]. 16. Dyv.: Myronenko O.M. Kryminalʹne ta kryminalʹno-protsesualʹne zakonodavstvo na sluzhbi totalitarniy systemi. Pravova ideolohiya i pravo Ukrayiny na etapi stanovlennya totalitarnoho rezhymu (19291941). Kyiv : Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny, 2001. S. 150163. [ukr]. 17. Skrypnyk N.A. Uholovnaya polytyka Sovetskoy vlasty. Antolohiya ukrayinsʹkoyi yurydychnoyi dumky. V 10 t. T. 9: Yurydychna nauka radyansʹkoyi doby. Kyiv : Vydavnychyy dim Yurydychna knyha, 2004. S. 6263. [ukr]. 18. Skrypnyk N.A. Uholovnaya polytyka Sovetskoy vlasty S. 5960. 19. Skrypnyk M.O. Vybrani tvory. Kyiv : Ukrayina, 1991. S. 108. [ukr]. 20. Skrypnik N.A. Ugolovnaya politika Sovetskoy vlasti S. 52, 6162. [ukr]. 21. Skrypnik N.A. Ugolovnaya politika Sovetskoy vlasti S. 5657. [ukr]. 22. Skrypnik N.A. Ugolovnaya politika Sovetskoy vlasti S. 5859, 60, 61, 67. [ukr]. 23. Skrypnyk M.O. Revolyutsiyna zakonnistʹ. Vybrani tvory. Kyiv : Ukrayina, 1991. S. 215216. [ukr]. 24. Usenko I.B. Ukrayina v roky nepu: dolya kursu na revolyutsiynu zakonnistʹ. Kharkiv : Un-t vn.sprav, 1995. S. 4749. [ukr]. 25. Vyhovsʹkyy M. Natsionalʹni priorytety politychnoyi diyalʹnosti Mykoly Skrypnyka (istoriohrafichnyy dyskurs). Problemy istoriyi Ukrayiny: fakty, sudzhennya, poshuky: Mizhvid. zb. nauk. pr. 2005. Vyp. 13. S. 165. [ukr]. 26. Skrypnyk M. Statti y promovy z natsionalʹnoho pytannya. Myunkhen: Suchasnistʹ, 1974. 270 s. [ukr].

<< Back