Pavko Yana

Yearly journal of scientific articles “Pravova derzhava” Volume 32 (2021),
465-474 p.

Pavko Yana. Contemporary International Legal Regime For Environmental Protection During Armed Conflicts

Introduction. The article is devoted to defining the features of the contemporary international legal regime for environmental protection during armed conflicts. It analyzes the main international treaties and acts of a recommendatory nature related to the protection of the environment from its destruction during hostilities. Based on the views of domestic and foreign scientists, the author made proposals to improve the international legal regime for environmental protection in relation to armed conflicts.  

The aim of the article. The purpose of scientific research is to determine the features of the contemporary international legal regime for environmental protection during armed conflicts by conducting a comprehensive analysis of international treaties and acts of a recommendatory nature relevant to the protection of the environment during hostilities.

Results. International treaties that directly or indirectly regulate environmental issues in relation to armed conflicts canʼt ensure its effective protection. Of course, the international legal regime for the protection of the environment during hostilities requires improvement in order to preserve the environment for present and future generations. This study is especially relevant in the context of Russian military aggression against Ukraine. There is a looming threat of a ecological disaster on the temporarily occupied territories of Donetsk and Luhansk regions.   

Conclusions. The contemporary international legal regime for environmental protection during armed conflicts has both advantages and disadvantages. In order to ensure effective mechanisms for environmental protection during armed conflicts, itʼs necessary to develop and adopt an universal international treaty that would resolve all disputes in this area and establish international legal responsibility for the crime of ecocide. From our point of view,   the main task for Ukraine is to bring Russia and its officials to justice for the damage caused to the environment since the beginning of the military aggression against our state and restore the affected regions with the support of European states. 

Key words: armed conflict, ³nternational humanitarian law, international legal regime, environmental protection, civilian object.  

References

1. Resolution of the UN General Assembly A/RES/56/4 «Observance of the International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict». 5 November 2001. 2. Makarenko O. Mizhnarodno-pravove zabezpechennia zakhystu navkolyshnoho seredovyshcha pid chas zbroinykh konfliktiv. Publichne pravo. 2015. ¹ 2 (18). S. 200. [uk]. 3. Resolution of the UN General Assembly A/RES/47/37 «Protection of the Environment in Times of Armed Conflict». 25 November 1992. R. 1‒3. 4. Resolution of  the UN Security Council S/RES/540 «The Situation between Iran and Iraq». 31 October 1983. R. 7. 5. Letter dated 5 November 2018 from the Permanent Representative of Kuwait to the United Nations addressed to the President of the Security Council. S/2018/991. R. 3. 6. Resolution of the United Nations Environment Assembly UNEP/EA.2/Res.15. «Protection of the Environment in Areas Affected by Armed Conflict». 27 May 2016. R. 2. 7. Deklaratsiia Konferentsii OON z problem otochuiuchoho liudynu seredovyshcha 16.06.1972 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454#Text. [uk]. 8. Vsesvitnia khartiia pryrody vid 28.10.1982 r. URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_453#Text. [uk]. 9. Deklaratsiia Rio-de-Zhaneiro shchodo navkolyshnoho seredovyshcha ta rozvytku vid 14.06.1992 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text. [uk]. 10. Povestka dnia na ÕÕI vek. Konferentsyia OON po okruzhaiushchei srede y razvytyiu, Ryo-de-Zhaneiro, 3–14 yiunia 1992 h. URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch39.shtml. [ru]. 11. Voienni dii na skhodi Ukrainy ‒ tsyvilizatsiini vyklyky liudstvu / za zah. red O. Kravchenko. Lviv : EPL, 2015. S. 11. [uk]. 12. Dodatkovyi protokol do Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuietsia zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroinykh konfliktiv vid 08.06.1977 r. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text. [uk]. 13. Zadorozhnii O.V., Medvedieva M.O. Mizhnarodne pravo navkolyshnoho seredovyshcha: pidruchnyk dlia VNZ. Kyiv : Vydavnychyi dim «Promeni», 2010. S. 245‒246. [uk]. 14. Konventsiia pro zaboronu viiskovoho abo bud-yakoho inshoho vorozhoho vykorystannia zasobiv vplyvu na navkolyshnie seredovyshche vid 10.12.1976 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_258#Text. [uk]. 15. Lukashuk Y.Y. Mezhdunarodnoe pravo. Osobennaia chast: ucheb. dlia studentov yuryd. fak. y vuzov. Yzd. 3-e, pererab. y dop. Moskva : Volters Kluver, 2008. S. 335. [ru]. 16. Rymskyi statut Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu vid 17.06.1998 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text. 17. Khenkerts Zh-M. Yssledovanye ob obûchnom mezhdunarodnom humanytarnom prave: luchshe ponymat y polnee sobliudat normû prava vo vremia vooruzhennoho konflykta. Mezhdunarodnûi zhurnal Krasnoho Kresta. 2005. T. 87. ¹ 857. S. 23. [ru]. 18. Plant G. Environmental Protection and the Law of War: A «Fifth Geneva» Convention on the Protection of the Environment in Armed Conflict. London and New York: Belhaven Press, 1992. R. 54‒86. 19. Falk R.A. Environmental Warfare and Ecocide ‒ Facts, Appraisal and Proposals. Bulletin of Peace Proposals. 1973. Vol. 4. Issue 1. R. 88‒95. 20. Florenskyi P. O razrabotke sohlashenyia ob okhrane pryrodnoi sredû vo vremia vooruzhennûkh konflyktov ‒ «Pakta Vernadskoho». 75 let Paktu Rerykha: materyalû mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsyy. Moskva, 2010. S. 169‒170. [ru]. 21. Braidzhe M.N. Mezhdunarodno-pravovaia okhrana okruzhaiushchei sredû v sytuatsyiakh vooruzhennûkh konflyktov: avtoref. dyss. … kand. yuryd. nayk: 12.00.10. Moskva, 2014. [ru]. 22. Lychenko I.O. Problemy ekolohichnoi bezpeky tymchasovo okupovanykh terytorii Donetskoi ta Luhanskoi oblastei ta orhanizatsiino-pravovi zasady yikhnoho vyrishennia. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. 2016. ¹ 845. S. 282‒283. [uk]. 23. Na mezhi vyzhyvannia: znyshchennia dovkillia pid chas zbroinoho konfliktu na skhodi Ukrainy / A.B. Blaha ta in.; za zah. red. A.P. Bushchenka. UHSPL. Kyiv : KYT, 2017. S. 70. [uk].

<< Back

ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ