Simutina Yana

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
314-322 p.

Simutina Yana. Labour law defects and means of overcoming them

Introduction. Defects in labour law are certainly a negative phenomenon. They can be used by unscrupulous employees or employers, violating the rights and legitimate interests of the other party to the employment relationship. In addition, defects in legal norms create obstacles to proper law enforcement, which, in turn, threatens to misinterpret them and is also the cause of conflicting law enforcement practices.

The aim of the article is to clarify the general characteristics of defects in labor law, their negative impact on law enforcement practice, as well as to outline some ways to prevent and overcome defects in labor law. 

Results. The article is devoted to the study of defects in labour law, their varieties and characteristics. The author's attention focuses on the issue of the negative impact of defects in labor law, in particular, law enforcement practice. The most common defects in labour law are analyzed. The necessity of legislative consolidation of the principle of good faith of the parties to labour relations in labour legislation is justified. 

The Supreme Court plays a significant role in identifying and overcoming defects in labour law at the stage of law enforcement in labor disputes. The existing court practice is a kind of litmus test of which norms of the current labour legislation are defective, ineffective, ambiguous, etc. In this regard, it seems appropriate when finalizing the draft of the new Labour Code of Ukraine to pay more attention to case law and analyze the legal position of the Supreme Court in disputes arising from labor relations, in order to identify the most common defects of labour law and prevent them at the rule stage.

Conclusions. The defects in labour legislation can be prevented both at the stage of adoption of a normative legal act by formulating the idea of the draft law, its concept, and carrying out its proper examination. At the stage of legal implementation, defects can be eliminated by introducing amendments and additions to the normative act and/or by eliminating defective labour law norms. It is possible to overcome defects in the process of law enforcement with the help of methods of interpretation, application of analogy of law and analogy of lex.

Key words: defect of law, defective legal norm, legal implementation, law enforcement, overcoming defects, analogy of law, analogy of law, analogy of lex.

References

1. Analitychnyy ohlyad stanu zdiysnennya tsyvilʹnoho sudochynstva u 2019 rotsi. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Analiz_Civil_sudu_2019.pdf [uk]. 2. Kovalenko T.O. Yurydychni defekty pravovoho rehulyuvannya zemelʹnykh vidnosyn: ponyattya ta vydy. Visnyk Akademiyi advokatury Ukrayiny. 2011. 2 (21). S. 237240. [uk]. 3. Leyba O.A. Defekty kryminalʹnoho protsesualʹnoho zakonodavstva ta zasoby yikh podolannya: dys. kand. yuryd. nauk. 12.00.09. Kharkiv, 2018. 244 s. [uk]. 4. Bolokan I.V. Realizatsiya norm administratyvnoho prava: problemni pytannya teoriyi ta praktyky: avtoreferat dys. dokt/ yuryd. nauk. 12.00.07. Zaporizhzhya, 2017. 32 s. [uk]. 5. Obushenko N.M. Pravozastosuvannya ta yoho mistse v trudovomu pravi: monohrafiya. Dnipropetrovsʹk : Dnipr. derzh. un-t vnutr. sprav. 2016. 160 s. S. 9, 144. [uk]. 6. Zaporozhetsʹ O.M. Normy prava u strukturi mekhanizmu pravovoho rehulyuvannya okhoronnykh vidnosyn u trudovomu pravi. Forum prava. 2011. 4. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_4_47. [uk]. 7. Yakushev I. Vzayemodiya norm trudovoho prava i pravovoho rehulyuvannya. Istoryko-pravovyy chasopys. 2016. 2 (8). S. 109110. [uk]. 8. Yakushev I. Tsyt. pratsya. S. 110. 9. Hetʹmantseva N.D. Interes u pravovomu rehulyuvanni trudovykh vidnosyn. Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu. Pravoznavstvo. 2012. Vyp. 618. S. 68. [uk]. 10. Slabospytskaya N.N. Realyzatsyya norm trudovoho prava: dyss. kand. yuryd. nauk. Ekaterynburh, 2013. S. 143. [ru]. 11. Yarkov V.V. Yurydycheskye fakty v mekhanyzme realyzatsyy norm hrazhdanskoho protsessualʹnoho prava: dyss. dokt. yuryd. nauk. Ekaterynburh, 1992. S. 99. [ru]. 12. Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy: u 3 t. T. 1 A-K. Kyiv : Akonit, 2003. S. 534. [uk]. 13. Zhylʹtsov M.A. Defekty trudovoho prava: monohrafyya. Ekaterynburh: Yzd-vo UHTU-UPY, 2010. S. 51. [ru]. 14. Slabospytskaya N.N. Tsyt. pratsya. S. 148149. 15. Zhylʹtsov M.A. Tsyt. pratsya. S. 133. 16. Yvanova T.S. Podtverzhdenye zaklyuchenyya trudovoho dohovora i eho uslovyy: avtoreferat dyss. kand. yuryd. nauk. Ekaterynburh, 2011. S. 16. [ru]. 17. Zhylʹtsov M.A. Tsyt. pratsya. S. 225226. 18. Zhylʹtsov M.A. Tsyt. pratsya. S. 185186. 19. Slabospytskaya N.N. Tsyt. pratsya. S. 187. 20. Postanova Velykoyi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 26 chervnya 2019 roku u spravi 761/9584/15-ts. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87952206. [uk].

<< Back