Tarakhonych Tetiana

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
65-72 p.

Tarakhonych Tetiana. The Doctrine of Legal Regulation: Approaches to Understanding

The article describes the scientific approaches to understanding of the doctrine, the legal doctrine, and the legal regulation doctrine. 

The article states that the public relations reformation, the current needs of legal practice require fundamentally new approaches to legal doctrine not only as one of the sources of law, but also as an important component of the process of law-making, law enforcement and legal interpretation.

The research focuses on the fact that the legal doctrine in general and the doctrine of legal regulation in particular belongs to a key position both in the general and theoretical legal science and in the science of industry direction.

It is emphasized that theorists of law analyze the legal doctrine due to the application of the methodological potential of philosophy and theory of law through the prism of the interaction of legal doctrine and the doctrine of legal regulation.

The author provides the definition of the legal regulations doctrine as a component of legal doctrine based on previous knowledge and is the result of fundamental scientific research, a set of scientific ideas, views, concepts, theories recognized by the scientific community, that can be applied in law-making, law-enforcement and legal interpretation activities.

The important attention is paid to the peculiarities of the legal regulations doctrine. It is aimed at a certain object of knowledge; is a certain set of ideas, views, principles of scientific knowledge, concepts, theories, etc.; requires a set of generalizations; is formed under the influence of needs and social interests; has a communicative, informational orientation; is in close cooperation with law-making, law-enforcement and legal interpretation activities; has a certain structure, cognitive and strong-willed components, is formed in society and the state by generalization of scientific knowledge, etc.

The research defines the factors that influence the formation and development of the doctrine of legal regulation. They are divided into factors of both objective and subjective nature.

The particular attention is paid to the main functions of the doctrine of legal regulation, namely: cognitive, informational, prognostic, communication, etc.

Key words: Doctrine, Legal Doctrine, Doctrine of Legal Regulation, Factors influencing the Formation of the Doctrine of Legal Regulation, Functions of the Legal Regulations Doctrine.

References

1. Parkhomenko N.M. Pravova doktryna yak rezultat pravozastosovnoi diialnosti sudu. Pravova derzhava. Vyp. 31. K.yiv : In-t derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 54 62. S. 55. [ukr]. 2. Andriiko O.F., Nahrebelnyi V.P. Administratyvno-pravova doktryna i suchasne administratyvne pravo. Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 25. [ukr]. 3. Parkhomenko N.M. Dzherela prava: problemy teorii ta metodolohii. Monohrafiia. Kyiv: TOV Vydavnytstvo Iurydychna dumka, 2008. 336 s. [ukr]. 4. Marchenko M. N. Istochniki prava:  uchebnoe posobite. Moskva : TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2005. 760 s. [rus]. 5. Onishchenko N.M. Pravova doktryna, yurydychna nauka ta zakhyst prav liudyny (koefitsiient korysnoi dii). Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 1115. [ukr]. 6. Onishchenko N.M. Do pytannia pro rozvytok doktryny prav liudyny v Ukraini (roky nezalezhnosti). Pravo Ukrainy. 2013. 9. S. 176193. [ukr]. 7. Bobrovnyk S.V. Doktrynalnyi analiz pravovoho kompromisu ta yoho rol u zabezpechenni prav liudyny. Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv : Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 4247. [ukr]. 8. Bohinich O.L. Rol pravovoi doktryny v yurydychnii praktytsi Ukrainy. Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv : Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 287292. [ukr]. 9. Andriiko O.F., Nahrebelnyi V.P. Administratyvno-pravova doktryna i suchasne administratyvne pravo. Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv : Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 2227. [ukr]. 10. Batanov O.V. Doktryna suchasnoho unitaryzmu: problemy formuvannia ta realizatsii. Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv : Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 307312; Kostetska T.A. Pro informatsiinu funktsiiu derzhavy u konteksti suchasnoi natsionalnoi doktryny unitaryzmu. Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv : Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 307312. [ukr]. 11. Rabinovych S.P. Pryrodno-pravovi pidkhody v yurydychnomu rehuliuvanni : monohrafiia. Lviv : Lviv. derzh. un-t vnutr. sprav, 2010. 576 s. [ukr]. 12. Parkhomenko N.M. Teoretychni ta praktychni aspekty pravovoho rehuliuvannia v suchasnii Ukraini. Pravova derzhava. Vyp. 30. K.yiv : In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2019. S. 2935. [ukr]. 13. Levchenkov O.I. Problemy pravovoho rehuliuvannia suspilnykh vidnosyn: zahalnoteoretychni aspekty: monohrafiia. Luhansk : RVV LDUVS im. E.O. Didorenka, 2012. 528 s. [ukr]. 14. Zablotskyi V. Doktryna. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Pid red. Shynkaruka. Kyiv : Abrys, 2002. 717 s. S. 167. [ukr]. 15. Bohinich O.L. Rol pravovoi doktryny v yurydychnii praktytsi Ukrainy. Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv : Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 287292. S. 288.. [ukr]. 16. Onishchenko N.M. Pravova doktryna, yurydychna nauka ta zakhyst prav liudyny (koefitsiient korysnoi dii). Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv : Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 12. (S. 1115). [ukr]. 17. Lvova O.L. Pravova doktryna yak matrytsia yakisnoho prava. Pravova derzhava. Vyp. 31. K.yiv : In-t derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 95. (S. 8897). [ukr]. 18. Rassolov M.M. , Malahov V.P., Ivanov A.A. Aktual'nye problemy teorii gosudarstva i prava: ucheb. posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti Yurisprudenciya. 2-e izd. pererab. i dop. Moskva, 2012. 447 s. S. 184. [rus]. 19. Onishchenko N.M. Pravove rehuliuvannia, pravovyi vplyv ta pravove zabezpechennia: indeks vzaiemovyznachenosti. Pravova derzhava. Vyp. 31. Kyiv : In-t derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 4653. S. 47. [ukr]. 20. Kostetska T.A. Pro deiaki perspektyvni napriamy konstytutsiino-pravovykh doslidzhen. Yurydychna nauka: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku:materialy mizh nar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 14 travnia 2019 r.) Kyiv : Vyd-vo Iurydychna dumka, 2019. S. 135141. S. 137138. [ukr]. 21. Horbatenko V.P. Futurolohiia i polityka: monohrafiia. Kyiv : Akademvydav, 2019. 288 s. S. 188. [ukr].

<< Back