Trunova Halyna

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 32 (2021),
349-356 p.

Trunova Halyna. Out-of-court protection of citizens' rights in the field of social insurance

The effectiveness of the implementation of citizens 'rights in the field of social insurance depends on the rapid and affordable protection of their rights, which determines the relevance of the study of extrajudicial procedures for the protection of citizens' rights in the field of social insurance.

The purpose of the article is to, based on the analysis of social insurance legislation, to investigate the protection of citizens' rights in the field of social insurance out of court and to develop some suggestions for improvement.

Based on the analysis of current legislation and research on the protection of rights in the field of social insurance, the procedure for protection of the rights of insured persons in the field of social insurance out of court is revealed. It is determined that in the field of social insurance jurisdictional forms of protection of rights are used, within which both common law and social insurance mechanisms of out-of-court protection of the rights of insured persons are used. It is noted that conciliation and mediation procedures have not been properly extended to protect rights in the field of social insurance, and the mediation procedure is no exception. The procedure for appealing the decision of social insurance funds is analyzed. The static data and topics of issues related to the appeal of the decisions of the subjects of law enforcement by the insured persons are given. Qualitative and quantitative analysis of claims to the Pension Fund of Ukraine allows us to conclude that there is a well-established practice of resolving pension disputes mainly in court.

Conclusions and proposals for improving out-of-court procedures for protection of citizens' rights in the field of social insurance are made

Key words: social insurance, protection, out-of-court order, complaint, fund.

References

1. Borychenko K.V. Yurydychnyi mekhanizm zabezpechennia prava na sotsialnyi zakhyst : avtoref. dys. ... dokt. yuryd. nauk : 12.00.05. Odesa, 2020. S. 2324. [uk]. 2. Konventsiia MOP 102 pro minimalni normy sotsialnoho zabezpechennia 1952 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011 [uk]. 3. Rekomendatsiia MOP 202 pro minimalni rivni sotsialnoho zabezpechennia 2012 r. URL : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_ru.pdf [uk]. 4. Shemshuchenko Yu.S., Skrypniuk O.V. Suchasnyi konstytutsiinyi protses i problemy vdoskonalennia rehuliuvannia zakhystu prav liudyny v Konstytutsii Ukrainy (chastyna persha). Publichne pravo. 2015. 3. S. 17. [uk]. 5. Rishennia Velykoi palaty Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 11 zhovtnia 2018 r. 8-r/2018. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-18#Text [uk]. 6. Pro zvernennia hromadian: Zakon Ukrainy vid 2 zhovtnia 1996 r. 393/96-VR. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-vr#Text [uk]. 7. Diuriahyn Y.Ya. Hrazhdanyn y zakon zashchyte prav y zakonnkh ynteresov hrazhdan). Moskva: Yuryd. lyt. 1989. S. 219. [ru]. 8. Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 23 veresnia 1999 r. 1105-XIV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text [uk]. 9. Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia na vypadok bezrobittia: Zakon Ukrainy vid 2 bereznia 2000 r. 1533-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#Text [uk]. 10. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu zainiatosti: nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 14 chervnia 2019 r. 945. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0733-19 [uk]. 11. Pro zahalnooboviazkove derzhavne pensiine strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 9 lypnia 2003 r. 1058-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text [uk]. 12. Pro zatverdzhennia Poriadku rozghliadu skarh na rishennia orhaniv Pensiinoho fondu Ukrainy shchodo pensiinoho zabezpechennia: postanova Pravlinnia Pensiinoho fondu Ukrainy vid 12 zhovtnia 2007 r. 18-6. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1241-07#Text [uk]. 13. Pro udoskonalennia poriadku rozghliadu skarh hromadian na rishennia orhaniv Pensiinoho fondu Ukrainy shchodo pensiinoho zabezpechennia: postanova Pravlinnia Pensiinoho fondu Ukrainy vid 24 hrudnia 2009 r. 28-7 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-10 [uk]. 14. Informatsiia pro robotu iz zvernenniamy hromadian, yaki nadiishly do robochykh orhaniv vykonavchoi dyrektsii Fondu, za 2019 r. URL : http://www.fse.gov.ua/fse/control/odd/uk/publish/article/967381;jsessionid=432907107B832F9A5753315924778A73 [uk]. 15. Zvit pro zvernennia hromadian za 2019 r. URL : https://www.pfu.gov.ua/2119367-zvit-pro-zvernennya-gromadyan-za-2019-rik/ [uk]. 16. Zvit pro zvernennia hromadian za 9 misiatsiv 2020 r. URL : https://www.pfu.gov.ua/2126632-zvit-pro-zvernennya-gromadyan-za-9-misyatsiv-2020-roku/ [uk]. 17. Zvit pro robotu ta vykonannia biudzhetu Pensiinoho fondu Ukrainy u 2018 r. URL : https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2019/03/Zvit_2018_21_03_2019.pdf [uk]. 18. Zvit pro robotu ta vykonannia biudzhetu Pensiinoho fondu Ukrainy u 2019 r. URL : https://www.pfu.gov.ua/2121256-zvit-pro-robotu-ta-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-u-2019-rotsi/ [uk]. 19. Shchorichna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny pro stan doderzhannia ta zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini 2019 r.
URL: http://www.ombudsman.gov.ua/files/marina/zvit%20za%202019.pdf [uk].

<< Back