Lvv O.

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 33 (2022), 174-185 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-174-185

Lvv O. Legal doctrine: axiological dimension

Introduction. The question of the nature of scientifi c doctrine and its signifi cance in the legal fi eld needs to be reconsidered in view of the standards that have become fundamental to the development of democracies and the idea of human rights and freedoms. Legal scholars must critically rethink the work of the previous period, suggest new approaches to solving current problems and ways to solve them. Such a rethinking at the scientifi c level should be transformed into a specifi c legal doctrine that will fi ll the legal norm with new values.

The purpose of the article. nalysis of the axiological aspect of legal doctrine, which can be a connecting point in terms of its content and law enforcement and law enforcement purposes.

Issues of legal and illegal restrictions are studied. Since legal doctrine has axiological features in its content, it is possible to trace their manifestation by comparing the opposite regimes under which legal doctrines were formed. In particular, the reality of the Soviet era denied the right as an independent social and regulatory regulator. With the collapse of the USSR there was a sharp change in the subject of scientific research in the fi eld of law, new methodological directions are formed, scientific schools are updated, scientifi c legal doctrines of already free, democratic Ukraine are formulated.

Renewal of the legal doctrine of already independent science contributed to the constitutional approval of new, progressive values, including - man as the highest social value, its inalienable natural rights, the principle of the rule of law, justice and more. There is also a distinction between the understanding of law and law. Thus, doctrine is the key to understanding yesterdays and todays perception of law. It is the basis of legal analogies and concepts, institutions and norms, which logically combines and directs in the appropriate social direction in order to preserve and affi rm fundamental legal values. Value imbalances will lead to crises both in society as a whole and in the sphere in which certain values are leveled, and this is often due to the notion of what is moral or immoral, and often such criteria become fundamental in determining social values, legal doctrines and, accordingly, legal law.

Based on the analysis of the relationship and interaction of scientifi c doctrine, legal understanding and lawmaking, it is noted that common to all this is a holistic axiological approach. Scientifi c doctrine transforms the eff ect of law and its value content into a specifi c legal document. At one time, such ideals were embodied, for example, in the Universal Declaration of Human Rights.

Conclusions. Thus, the doctrine becomes the basis for the creation of quality law, which gives lawmaking and law enforcement activities, as well as legislation, axiological content. On the one hand, the doctrine is a years-old theoretical basis for lawmaking; on the other, it objectifi es the results of scientifi c research in the form of fundamental legal ideas and concepts.

Key words: axiology of law, rule of law, law, law, legal doctrine, lawmaking.

References

1. Tatsii V. Ya. Peredmova. O. V. Petryshyn, V. Ya. Tatsii. Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy: u 5 t. / T. 1: Metodolohichni ta istoryko-teoretychni problemy formuvannia i rozvytku pravovoi systemy Ukrainy / za zah. red. M. V. Tsvika, O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2008. S. 78 [ukr]. 2. Puzykov R. V. Doktryna kak forma y ystochnyk formyrovanyia pravovoi polytyky. Vestnyk Povolzhskoi akademyy hosudarstvennoi sluzhb. 2011. 2 (27). S. 73 [rus]. 3. Selivanov V. Netotozhnist prava i zakonu (metodolohichnyi aspekt). Pravo Ukrainy. 2005. 5. S. 9 [ukr] . 4. Chkhykvadze V. M. Hosudarstvo, demokratyia, zakonnost. Moskva: Yuryd. lyt., 1967. S. 53; Kahanovych L. Dvenadtsat let stroytelstva sovetskoho hosudarstva y borba s opportunyzmom. Sovetskoe hosudarstvo y revoliutsyia prava. 1930. 1. S. 9 [rus]. 5. Vasylchenko O. P. Perspektyvy rozvytku pravovoi doktryny v systemi dzherel konstytutsiinoho prava. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2007. 8. S. 81 [ukr]. 6. Polianskyi Ye. Yu. Pravova doktryna yak bazysna kontseptsiia prava: pryroda, struktura, znachennia. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu Odeska yurydychna akademiia. 2015. T. 17. S. 297 [ukr]. 7. Mokhonko A. V. Pravovi ta politychni normy v systemi sotsialnoho rehuliuvannia (teoretyko-pravovi aspekty): dys. kond. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2012. S. 64. 8. Piatkovska I.A. Pravo ta moral yak zasoby rehuliuvannia suspilnykh vidnosyn. Pravova derzhava: Shchorichnyk naukovykh prats In-tu derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Kyiv, 2000. 11. S. 553 [ukr]. 9. Lvova O. L. Pravo: ideolohichni chynnyky prohresu i rehresu. Pravo i prohres: zapyty hromadianskoho suspilstva: monohrafi ia / za zah. red. N. M. Onishchenko; kol. avt. Kyiv: Naukova dumka, 2020. S. 53-54 [ukr]. 10. Semenikhin I. V. Pravova doktryna: zahalnoteoretychnyi analiz / nauk. red. O. V. Petryshyn. Kharkiv: Yurait, 2012. S. 5-6. Seriia Naukovi dopovidi; vyp. 2 [ukr]. 11. Semenikhin I. V. Rol pravovoi doktryny u Davnomu Rymi: teoretyko-istorychnyi analiz. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia. 22. 2011. S. 276 [ukr]. 12. Zadorozhnyi, Yu. A. Rymske pravo doktrynalna pershoosnova prava ta yurydychnoi nauky v krainakh romano-hermanskoi pravovoi simi ta Ukrainy: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2008. S. 120 [ukr]. 13. Madaev E. O. Doktryna v pravovoi systeme RF: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Yrkutsk, 2012. S. 24-25 [rus]. 14. Onishchenko N. M. Spryiniattia prava v umovakh demokratychnoho rozvytku: monohrafi ia. Kyiv: Yurydychna dumka, 2008. S. 274 [ukr]. 15. Shaihorodskyi Yu. Suspilna moral yak systema tsinnostei. Pravovi zasady zakhystu osobystisnykh tsinnostei ta suspilnoi morali: zb-k normatyvnykh aktiv Ukrainy / Uklad.: Yu. Zh. Shaihorodskyi, K. P. Merkotan. Kyiv: Ukr. tsentr polit. menedzhmentu, 2007. S. 9 [ukr]. 16. Madaev E. O. Doktryna v pravovoi systeme RF: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Yrkutsk, 2012. S. 40 [rus]. 17. Haivoronskyi V. Yakym maie buty mekhanizm vprovadzhennia pryntsypu verkhovenstva prava. Pravo Ukrainy. 2005. 10. S. 115 [ukr]. 18. Chetvernyn V. A. Sovremenne kontseptsyy estestvennoho prava. Moskva: Nauka, 1988. S. 11[rus] . 19. Falkovskyi A. O. Do vyznachennia poniattia aksiolohichnoho doslidnytskoho pidkhodu v metodolohii yurysprudentsii. Aktualni problemy derzhavy i prava. 2008. S. 64 [ukr]. 20. Kuchuk A. Aksiolohichnyi pidkhid do doslidzhennia pravovykh yavyshch. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2016. 9. S. 117-118 [ukr]. 21. Moroz E. N. Aksyolohycheskyi aspekt (sposob) viavlenyia y ustranenyia pravotvorcheskykh oshybok v Rossyiskom zakonodatelstve. Teoryia y praktyka obshchestvennoho razvytyia. 2008. 11. S. 237 [rus]. 22. Moroz E. N. Tam samo. S. 237-238. 23. Moroz E. N. Tam samo. S. 240. 24. Selivanov V. Netotozhnist prava i zakonu (metodolohichnyi aspekt). Pravo Ukrainy. 2005. 5. S. 7 [ukr]. 25. Lvova O. L. Kryterii moralnosti i pryrodnosti u suchasnomu pravotvorenni. Almanakh prava. Pravovyi monitorynh i pravova ekspertyza: pytannia teorii ta praktyky. Vyp. 10. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2019. S.172 [ukr]. 26. Madaev E. O. Vkazana pratsia. S. 24-25. 27. Kirse I. Transpozytyvni osnovy pozytyvnykh prav liudyny. Filosofi ia prava i zahalna teoriia prava. 2012. 2. S. 190 [ukr]. 28. Yevhrafova Ye. P. Doktryna u pravovii nautsi yurydychnii praktytsi. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2013. 2(73). S. 54 [ukr]. 29. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 15-rp/2004 vid 02 lystopada 2004 r. po spravi 1-33/2004 za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia). Ofi tsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy Zakonotvorchist. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04 [ukr].

<< Back