Malysheva Nataliia

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 33 (2022), 334-345 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-334-345

Malysheva Nataliia. Environmental law and natural resource law: if divorce is relevante?

The article examines the problems of the environmental law structural system. The urgency of this issue has increased signifi cantly due to the repeated attempts of some researchers to justify the need to separate from the environmental law of its natural resource unit and create a new branch of law, along with environmental law, the subject and scope of which will be signifi cantly narrowed. A brief historical digression into the study of the relevant issue in Ukrainian science over the past 60 years was made. The connection between the evolution of legal thought and the development of environmental legislation at diff erent stages is substantiated. The views of modern supporters of such a question are analyzed. Attention is focused on the signifi cant disagreements of researchers in understanding the subject and system of the proposed new branch of law: some of them suggest a separation of utilization, on the one hand, and protection, on the other; others are talking about the allocation in some areas of diff erentiated regulation of relations for the utilization and protection of certain natural resources while leaving in the fi eld of environmental law regulation of integrated environmental relations; from time to time there are other approaches that never completely coincide with each other, even among supporters of the independence of natural resource law. It is emphasized that such inconsistency of researchers opinion only delays the process of systematization of environmental legislation, which is long overdue, especially from the standpoint of law enforcement. The relationship between the system of law and the system of legislation is studied in the context of preparation for the systematization of environmental legislation. The conclusion is made about the need to preserve the unity of the branch of law that regulates relations in the system man - nature.

Key words: environmental law; natural resource law; branch of law; system of law; system of legislation; systematization of environmental legislation.

References

1. Malysheva N., Nepyivoda V. Sootnoshenye pryrodoresursnoho prava y prava okruzhaiushchei sred: novi vzghliad na staruiu problemu. Hosudarstvo y pravo. 2007. 9. S. 3140. 2. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 s. 3. Kazantsev N. D. Pryrodoresursovoe pravo y eho predel kak yntehryrovannoi otrasly. Vestnyk Moskovskoho unyversyteta. 1967. Seryia Kh Pravo. 6. S. 39. 4. Vovk Yu. O. Sovetskoe pryrodoresursovoe pravo y pravovaia okhrana okruzhaiushchei sred. Obshchaia chast: uchebnoe posobye. Kharkov: Vyshcha shkola, 1986. 317 s. 5. Popov V. K. Sovetskoe pryrodoresursovoe pravo y pravovaia okhrana okruzhaiushchei sred. Obshchaia chast. Popov V. K., Vovk Yu. A. y dr. Kharkov: Yzd-vo Khark. hos. un-ta, 1988. 372 s. 6. Pro okhoronu pryrody Ukrainskoi RSR: Zakon URSR vid 30.06. 1960 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1960. 23. St. 175. 7. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25. 06. 1991 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. 8. Karakash I. I. Predmet i systema pryrodoresursovoho prava. Pryrodoresursove pravo Ukrainy: navch. posibnyk / Za red. I. I. Karakasha. Kyiv: Istyna, 2005. 376 s. 9. Karakash I. I. Predmet, metod, pryntsypy i systema suchasnoho pryrodoresursovoho prava. Pryrodoresursove pravo Ukrainy: navch. posib. / za red. Karakasha I. I. Ta Kharytonovoi T. Ye. Vyd. 2-he, dopovn. i pererobl. Odesa, Vydavnychyi dim Helvetyka, 2018. 566 s. 10. Andreitsev V. I. Perspektyvy rozvytku pryrodnoresursovoho prava v systemi ekolohichnoho prava Ukrainy. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrainy: istoriia, sohodennia, perspektyvy: zbirnyk materialiv kruhloho stolu (m. Kharkiv, 3031.10.2015 r.) / za red. M. V. Shulhy. Kharkiv: Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, 2015. S. 915. 11. Hetman A. P. Metodolohichni zasady stanovlennia pravovykh osnov okhorony dovkillia. Pravo Ukrainy. 2011. 2. S. 1119. 12. Krasnova M. V. Systemnist v teorii ekolohichnoho prava: pytannia metodolohii nauky. Ekolohichne pravo Ukrainy: systema ta mezhi pravovoho rehuliuvannia: materialy Vseukr. nauk.-prakt. kruhloho stolu (m. Dnipropetrovsk, 25.09.2015 r.) / red. kol. V.I. Andreitsev ta in. Dnipropetrovsk: NHU, 2015. S. 6467. 13. Anisimova H. V. Suchasni pidkhody do rozuminnia ekolohichnoho prava. Aktualni problemy ekolohichnykh, zemelnykh ta ahrarnykh pravovidnosyn: teoretyko-metodolohichni y prykladni aspekty: materialy kruhloho stolu (Kharkiv, 5 hrud. 2014 r.). Kharkiv, 2014. S. 131134. 14. Malysheva N. R. Ekolohichne i pryrodoresursne pravo: problemy spivvidnoshennia. Na storozhi zemelnoho ladu: do 20-richchia Zemelnoho kodeksu Ukrainy: tezy dopovidei uchasnykiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (onlain / ofl ain format) (m. Kyiv, 26 lystopada 2021 r.). Za zah. red. prof. V.M. Yermolenka. Kyiv: Drukarnia Drukaryk, 2021. 340 s. S. 5256. 15. Deineha M. A. Pryrodoresursne pravo: problemy formuvannia ta rozvytku: monohrafi ia. Kyiv: NUBiP Ukrainy, 2019. 340 s. 16. Deineha M. A. Predmet i systema pryrodoresursnoho prava: avtoref. dys. dokt. yuryd. nauk: 12.00.06. Kyiv, 2020. 39 s. 17. Deineha M. A. Do pytannia spivvidnoshennia pryrodoresursnykh vidnosyn iz sumizhnymy suspilnymy vidnosynamy. Ekolohichne pravo v systemi mizhdystsyplinarnykh zviazkiv: metodolohichni zasady: zbirnyk materialiv Kruhloho stolu (m. Kharkiv, 4.12.2015 r.) / Za zah. red. A. P. Hetmana. Kharkiv: NIuU im. Yaroslava Mudroho, 2015. S. 106108. 18. Malysheva N. R. Rozvytok ekolohichnoho zakonodavstva Ukrainy: istoriia zlotu, padinnia ta pohliad u maibutnie. Pravova nauka Ukrainy: suchasnyi stan, vyklyky ta perspektyvy rozvytku: monohrafi ia. Kharkiv: Pravo. 2021, 678 stor. S. 528538. 19. Deineha M. A. Predmet i systema pryrodoresursnoho prava: dys. d-ra. yuryd. nauk: 12.0.06. Kyiv, 2020. 410 s. S.4484. 20. Kulynych P. F. Tsili zemelnoho prava. Pravova derzhava. Vyp. 30. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2019. 606 s. S. 234. 21. Tam samo. S. 232. 22. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kharkiv: Konsum. 2001. 656 s. S. 240. 23. Sootnoshenye systemy prava y systemy zakonodatelstva. URL: https://sites.google.com/site/tgpotvety/home/sootnoseniesistemy-prava-i-sistemy-zakonodatelstva. 24. Deineha M. A. Predmet i systema pryrodoresursnoho prava: avtoref. dys. d-ra. yuryd. nauk. Kyiv, 2020. 39 s. 25. Shulha M. V., Leiba L. V. Do pytannia pro pryrodnoresursove pravo. Pryrodoresursne pravo v systemi prava Ukrainy: istoriia, sohodennia, perspektyvy: zbirnyk materialiv kruhloho stolu (m. Kharkiv, 3031.10.2014 r.) / za red. M. V. Shulhy. Kharkiv: Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, 2015. S. 208211. 26. Kulynych P. F. Pravove rehuliuvannia pryrodokorystuvannia v Ukraini: yednist dyferentsiatsii ta intehratsii.

Pravova derzhava. Vyp. 28. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. 2017. 618 s. S. 282289. 27. Malysheva N. R., Oleshchenko V. I. Naukovi zasady systematyzatsii ekolohichnoho zakonodavstva Ukrainy. Pravova derzhava. Vyp. 26. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. 2015. 712 s. S. 307319.

<< Back