Tarakhonych T.I.

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava Volume 33 (2022), 152-163 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2022-33-152-163

Tarakhonych T.I. Concept of Lawmaking Process in the context of the Legal Doctrine

The article emphasizes that the legal doctrine in general and the doctrine of lawmaking in particular have an important place and role both in general theoretical science and in the practical sphere. The research characterizes the key scientifi c approaches to legal doctrine, more attention is focused on the doctrinal understanding of lawmaking and its features. It is noted that the process of forming of the lawmaking doctrine involves the search for new ideas, the nomination of relevant hypotheses, the verifi cation of their truth and reliability by time, the perception of them by the scientifi c community and ensuring the implementation of scientifi c provisions in the practical activities of law-making bodies.

The particular attention is focused on the fact that lawmaking is considered from different sides, namely as: legal category, type of legal activity, objectively stipulated legal phenomenon. From the point of view of the legal category, lawmaking is a component of law formation and is aimed at adoption, changes and cancellation of legal norms. Moreover, lawmaking is characterized as a type of legal activity. It is emphasized that lawmaking as a legal phenomenon occupies an independent place and performs only its inherent role in the system of phenomena of legal reality, various types of legal understanding have a signifi cant infl uence on it, for which certain contradictions are also inherent, it is due to the laws of development of the legal sphere of life of society and the state.

The research underlines that the concept of lawmaking is quite close to law formation, but not identical. Law formation is closely connected with the process of emergence, formation and action of law. Accordingly, law formation is a component of the process of lawmaking and can be carried out by both state bodies and civil society entities.

Another aspect of the analysis of the problem of lawmaking is determined, namely its relationship with rulemaking, which has a social and legal component. In this correlation, lawmaking refers specifi cally to the legal component of law formation. It is emphasized that law-making activity is based on certain principles, ideas that together constitute the principles of lawmaking. They reproduce in a generalized form

the peculiarities of law-making activity, are a criterion for its assessment, a value refl ection of the activities of the right-making subject, can be fi xed both by the norms of law and to be refl ected at the doctrinal level.

In this view, the principles of lawmaking are defi ned as a set of scientifi cally based initial ideas, views, principles, which are the basic basis of the activities of legal entities and can be formalized in the norm of law. The opinion of most scientists is supported, that the principles of lawmaking can be classifi ed into basic and additional ones. The basic principles of lawmaking include and substantiate the principle of democracy, publicity, professionalism, legal legality, humanism, etc. Among the additional principles of lawmaking, the principle of scientifi c, legal certainty, stability and dynamism, the principle of interconnection with practice, timeliness and social demand are singled out and characterized.

Key words: Legal Doctrine, Doctrine of Lawmaking Process, Lawmaking, Legal Formation, Factors of the Lawmaking Doctrine, Principles of Lawmaking Process.

Reference

1. Parkhomenko N. M. Pravova doktryna yak rezultat pravozastosovnoi diialnosti sudu. Pravova derzhava. Vyp. 31. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 54 62. S. 55 [ukr]. 2. Parkhomenko N. M. Dzherela prava: problemy teorii ta metodolohii. Monohrafi ia. Kyiv: TOV Vydavnytstvo Iurydychna dumka, 2008. 336 s. [ukr]. 3. Parkhomenko N. M. Pravova doktryna yak rezultat pravozastosovnoi diialnosti sudu. Pravova derzhava. Vyp. 31. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 56. S. 5462. [ukr]. 4. Semenikhin I. V. Pravova doktryna: poniattia, oznaky, struktura. Problemy zakonnosti. 2016. Vyp. 132. S. 2636. [ukr]. 5. Onishchenko N. M. Pravova doktryna, yurydychna nauka ta zakhyst prav liudyny (koefi tsiient korysnoi dii). Almanakh prava. Rol pravovoi doktryny u zabezpechenni prav liudyny. Vyp. 11. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2020. S. 1115 [ukr]. 6. Husarov S. M. Poniattia ta sutnist pravotvorchosti v Ukraini. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. 2015. 2. S. 5559 [ukr]. 7. Yushchyk O. I., Tepliuk M. O. Zakonotvorchist: do problemy kilkisnoi otsinky Pravova derzhava. Vyp. 22. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2011. S. 1521. [ukr]. 8. Makarenko L. O. Pravotvorchist i realizatsiia prava yak zasoby dosiahnennia sotsialnoho kompromisu v protsesi rehuliuvannia suspilnykh vidnosyn. Pravova derzhava. Vyp. 22. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2011. S. 164171. [ukr]. 9. Chapliuk O. I. Teoretychni ta praktychni aspekty spivvidnoshennia natsionalnoi ta mizhnarodnoi pravotvorchosti: Avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2013. 20 s. [ukr]. 10. Hrymaliuk P. O. Delehovana pravotvorchist: Avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2013. 20 s. [ukr]. 11. Yashchenko R. Iu. Pravotvorchist v umovakh perekhidnoho suspilstva: Dys. kand yuryd. nauk: 12.00.01. Ostroh, 2013. 209 s. [ukr]. 12. Osypov M. Iu. Poniatye y sootnoshenye pravovoho rnhulyrovanyia y pravotvorchestva: Monohrafyia. Moskva: Yzd-vo SHU, 2010. 221 s. [rus]. 13. Parkhomenko N. M. Teoretychni ta praktychni aspekty pravovoho rehuliuvannia v suchasnii Ukraini. Pravova derzhava. Vyp. 30. Kyiv: In- t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2019. S. 31. S. 2935 [ukr]. 14. Bobrovnyk S. V., Shchebelskyi V. Ie. Pravotvorchist. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk / Za red. akad. NAN Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka. Kyiv: TOV Vydavnytstvo Iurydychny dumka, 2007. S. 697. 992 s. [ukr]. 15. Didych T. O. Pravotvorchi zasady stabilizatsii rozvytku suspylstva. Pravova derzhava. Vyp. 21. Kyiv: In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2010. S. 148. S. 143150. [ukr]. 16. Diia prava: intehratyvnyi aspekt: Monohrafi ia / Kol. avtoriv; Vidp. red. N. M  Onishchenko. Kyiv: Vydavnytstvo Iurydychna dumka, 2010. S. 230. 360 s. [ukr]. 17. Makarenko L. O. Pravotvorchist i realizatsiia prava yak zasoby dosiahnennia sotsialnoho kompromisu v protsesi rehuliuvannia suspilnykh vidnosyn. Pravova derzhava. Vyp. 22. Kyiv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2011. S. 168. S. 164171 [ukr]. 18. Ryndiuk V. I. Pravotvorchist yak vyd yurydychnoi diialnosti: prakseolohichnyi aspekt. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Kyivskyi politekhnichnyi instytut. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. Vyp. 4. (44). 2019. S. 139. S. 137142. [ukr]. 19. Obshchaia teoryia hosudarstva y prava. Akademycheskyi kurs v 3-kh tomakh. Otv. red. M. N. Marchenko. 3-e yzd. pererab. y dop. Moskva: Norma, 2007. T. 2: Pravo. S. 398. 816 s. [rus]. 20. Dashkovska O. R. Pravoutvorennia. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20-t. Kharkiv: Pravo, 2016. T. 3: Zahalna teoriia prava / redkol.: O. V. Petryshyn (holova) ta in.; Nats. akad. Prav. nauk Ukrainy; Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Nats. yuryd. un-t imeni Yaroslava Mudroho, 2017. S. 600. 952 s. [ukr]. 21. Husarov S. M. Poniattia ta sutnist pravotvorchosti v Ukraini. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. 2015. 2. S. 56. S. 5559. [ukr]. 22. Teoryia hosudarstva y prava: Uchebnyk Pod red. dokt. yuryd. nauk, prof., zasluzh. deiatelia nauky RF R. A. Romashova, dokt. yuryd. nauk, prof., zasluzh. deiatelia nauky RF V. P. Salnykova. Yzd. 2-e dop. y pererab. V 3-kh t. T.2. SPb.: Fond Unyversytet, 2010. S. 165. 344 s. [rus]. 23. Laryn A. Yu. Teoryia hosudarstva y prava. Uchebnyk. (Seryia Vsshaia shkola) Moskva: Knyzhni myr, 2011. S. 205. 288 s. [ukr]. 24. Zahalna teoriia derzhavy i prava Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh yurydychnykh zakladiv / M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. d-ra yury d. nauk, prof., akad. NAPrN Ukragny M. V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. NAPrN Ukragny O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2009. S. 273. 584 s. [ukr]. 25. Skakun O. F. Teoriia prava i derzhavy: Pidruchnyk. Kyiv: Alerta; KNT; TsUL, 2009. S. 347348. 520 s. [ukr]. 26. Husariev S. D., Tykhomyrov O. D. Yurydychna deontolohiia (Osnovy yurydychnoi diialnosti): Navch. posib. 3-te vyd. pererob. i dop. Kyiv: Znannia, 2008. S. 236. 495 s. [ukr]. 27. Pohrebniak S. P. Vtilennia pryntsypu humanizmu v pravi. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 1 (48). Kharkiv: Pravo. 2007. S. 35. S. 3342 [ukr]. 28. Skakun O. F. Teoriia prava i derzhavy: Pidruchnyk. Kyiv:Alerta; KNT; TsUL, 2009. S. 490. (520 s.) [ukr]. 29. Shevchuk S. V. Pryntsyp pravovoi vyznachenosti. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20-t. Kharkiv: Pravo, 2016. T. 3. Zahalna teoriia prava. / redkol.: O. V. Petryshyn (holova) ta in.; Nats. akad. prav, nauk Ukrainy; Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Nats. yuryd. un-t imeni Yaroslava Mudroho. 2017. S. 616. 952 s. [ukr].

<< Back