Falaleeva Liudmyla

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava
Volume 34 (2023), 582-598 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-582-598

Falaleeva Liudmyla. Interaction of paradigms of international human rights law and international humanitarian law through the prism of obligations of the occupying power

The article highlights theoretical and practical significance of complying or ensuring compliance with the norms of international human rights law in occupied territories and the obligations of the occupying power in accordance with international humanitarian law. Being distinct and having different implementation mechanisms, these bodies of law are applied in parallel, complementing each other to ensure proper protection of guaranteed rights. This study reveals the essence of and peculiarities of the interaction between the paradigms of these two fields of international law, as one of the most important factors contributing to the fulfillment by the states of their obligations to observe/protect human rights, especially fundamental rights in times of armed conflicts, for instance, during Russian unprovoked aggression against Ukrainein its existential and civilizational dimensions, and during the occupation. The applicability of international human rights law in the context of armed conflicts and occupation is highlighted.

The article includes analysis of the legal regime of occupation, especially the obligations of the occupying power. It assesses the existing problems with the fulfillment of such obligations by the Russian Federation as the occupying power,which destroys the national identity of Ukrainians and weakens their European identity in the parts of the territories of Ukraine that are being temporarily occupied. The article includes proposals how to overcome these and other related problems. 

The author concludes by noting that compliance with the obligations under international human rights law in the occupied territories, as well as with the obligations of the occupying power under the law of occupation, internationonal humanitarian law, with respect to various categories of human rights, constitute acomplex and multifaced issue. The Ukrainian doctrine of international law already examines this issue in an interdisciplinary dimension, specifically by analyzing the limits of the rights and obligations of the occupying power in the context of fulfillingits obligations as concerns human dignity and human rights. The scientific researches into the issues related to the scope, nature and limitations of such obligations, legal instruments for their implementation and response in case of their violation can become the theoretical and methodological basis for the development of conceptual approaches to the establishment of relevant practices aimed to ensure that human rights are applied and respected during armed conflicts and occupation. Similarly they can serve as a basis for improvement of the existing mechanisms of bringing states to international legal responsibility for committing internationally wrongful acts and violations of international obligations to observe/protect human rights, given that the latter form the hard core of the civilizational values. Civilizational values embody the universal nature of human rights. They most fully reflect the achievements of mankindin this area and are of the pivotal methodological and practical significance for construction and establishment of an optimal post-war model of international legal order.

Key words: international human rights law, international humanitarian law,principle of respect for human rights and fundamental freedoms, principle of non-useof force or the threat of force, armed conflict, regime of occupation, civilians, humanrights, fundamental rights, international treaties, international obligations, international standards, European integration, European identity.

References

1. Second Interim Report on reported violations of international humanitarian law and international human rights law in Ukraine. OSCE ODIHR. 14 December 2022. . 13. URL:https://www.osce.org/fi les/f/documents/0/5/534933.pdf. 

2. See: Ibid. . 12, 1420.

3. Zadorozhnii O. V. Porushennia pryntsypu povahy osnovnykh prav i svobod liudyny ahresiieiu RF na skhodi Ukrainy. Vid teorii mizhnarodnoho prava do praktyky zakhystu pravliudyny. Liber Amicorum do 60-richchia prof. V. V. Mytsyka: monohr. / avt. kol.; za red.O. V. Zadorozhnoho ta O. R. Poiedynok. Kyiv; Odesa: Feniks, 2016. S. 613 [ukr].

4. Rabinovych P. M. Mizhnarodni standarty prav liudyny: vlastyvosti, zahalne poniattia,klasyfikatsiia. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2016. 1 (84). S. 24[ukr]. 

5. Kaluhyn V. Yu. Kurs mezhdunarodnoho humanytarnoho prava. Mynsk: Tesei,2006. S. 6 [rus]. 

6. Denysov V. N. Zakhyst ditei yak imperatyvnyi pryntsyp mizhnarodnoho humanitarnoho prava. Zakhyst prav ditei v umovakh viiny za mizhnarodnym pravom ta natsionalnym zakonodavstvom Ukrainy: monohr. / Shemshuchenko Yu. S., Skrypniuk O. V.,Onishchenko N. M. ta in.; za zah. red. Yu. S. Shemshuchenka. Kyiv: Yurydychna dumka,2021. S. 137-138 [ukr]. 

7. Hnatovskyi M. M., Korotkyi T. R., Khendel N. V. Mizhnarodne humanitarne pravo. 2-he vyd., dop. Odesa: Feniks, 2015. S. 8-9 [ukr]. 

8. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory  Opinion, I.C.J. Reports 1996. . 240. URL:https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf.

9. Syroid T. Mekhanizm Orhanizatsii Obiednanykh Natsii shchodo zakhystu tsyvilnoho naselennia pid chas zbroinykh konfl iktiv. Vid teorii mizhnarodnoho prava do praktykyzakhystu prav liudyny. Liber Amicorum do 60-richchia prof. V. V. Mytsyka: monohr. / avt.kol.; za red. O. V. Zadorozhnoho ta O. R. Poiedynok. Kyiv; Odesa: Feniks, 2016. S. 651[ukr]. 

10. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J.Reports 1996. . 257. URL: https://www.icj-cij.org/public/fi les/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf 

11. Kalskhoven Fryts. Ohranychenyia metodov y sredstv vedenyia voin / per. s anhl.; 2-e yzd., yspr. Moskva: MKKK, 1999. S. 213 [rus].

12. Mytsyk V. V. Yevropeiska konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950. Entsyklopediia mizhnarodnoho prava: u 3 t. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko,V. N. Denysov (spivholovy) ta in.; In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NANUkrainy. Kyiv: Akademperiodyka, 2017. T. 2: EL. S. 127 [ukr]. 

13. Pro vykonannia rishenta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Zakon Ukrainy vid23 liutoho 2006 r. 3477-IV u redaktsii vid 2 hrudnia 2012 r. 5463-VI. VidomostiVerkhovnoi Rady Ukrainy. 2006. 30. St. 260. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 [ukr] 

14. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainyshchodo vykonannia rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Zakon Ukrainy vid18 zhovtnia 2022 r. 2689-IKh. Holos Ukrainy. 05.11.2022. 226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2689-IX#Text [ukr]. 

15. Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainypro administratyvni pravoporushennia, Kryminalnoho kodeksu Ukrainy ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy shchodo vykonannia rishen Yevropeiskoho sudu z pravliudyny: Zakon Ukrainy vid 18 zhovtnia 2022 r. 2690-IKh. Holos Ukrainy. 05.11.2022. 226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2690-IX#Text [ukr]. 

16. Council ofEurope Action Plan for Ukraine Resilience, Recovery and Reconstruction 2023-2026.Document prepared by the Directorate of Programme Co-ordination. Document approved by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 14 December 2022(CM(2022)187-fi nal). . 316. URL: https://www.astrid-online.it/static/upload/-145/-1452_2.4-action-plan-ukraine--cm-2022-187-fi nale.pdf 

17. Khrystova H. Pozytyvni zoboviazannia derzhavy u sferi prav liudyny: suchasni vyklyky: monohr. Kharkiv: Pravo,2018. S. 426 [ukr]. 

18. United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 31[80]: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant(CCPR/C/21/Rev.1/Add.13), 26 May 2004. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11 

19. Ibid.

20. Syroid T. Vkaz. pratsia. S. 651 [ukr]. 

21. Davyd ryk. Pryntsyp prava vooruzhennkh konflyktov: Kurs lektsyi yuryd. f-ta Otkrtoho Briusselskoho unyversyteta / per. s fr.Moskva: Mezhdunarodni Komytet Krasnoho Kresta, 2000. S. 81 [rus]. 

22. Tam zhe. S. 72[rus]. 

23. Hnatovskyi M. Teoretychni zasady mizhnarodnoho humanitarnoho prava ta yikhnie vidobrazhennia u praktytsi mizhnarodnykh sudovykh ustanov. Vid teorii mizhnarodnoho prava do praktyky zakhystu prav liudyny. Liber Amicorum do 60-richchiaprof. V. V. Mytsyka: monohr. / avt. kol.; za red. O. V. Zadorozhnoho ta O. R. Poiedynok.Kyiv; Odesa: Feniks, 2016. S. 627 [ukr]. 

24. Tam samo. S. 630 [ukr]. 

25. Hasser Khans-Peter. Mezhdunarodnoe humanytarnoe pravo. Vvedenye. Moskva: MKKK, 1995. S. 31 [rus]. 

26. Tam zhe. S. 63 [rus]. 

27. Sassoly Marko, Buve Antuan. Pravovaia zashchyta vovremia voin. V chetrekh tomakh / per. s anhl. Moskva: MKKK, 2008. T. 1. S. 412 [rus].

28. Tam zhe. S. 420 [rus]. 

29. Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory: Expert Meeting. Report prepared and edited by Tristan Ferraro. Geneva: ICRC,2012. . 62. 

30. Antonovych M. Vidpovidalnist za porushennia prav liudyny i mizhnarodnoho humanitarnoho prava v umovakh hibrydnoi viiny. Vid teorii mizhnarodnoho prava dopraktyky zakhystu prav liudyny. Liber Amicorum do 60-richchia prof. V. V. Mytsyka:monohr. / avt. kol.; za red. O. V. Zadorozhnoho ta O. R. Poiedynok. Kyiv; Odesa: Feniks,2016. S. 682 [ukr]. 

31. Tam samo. S. 689 [ukr]. 

32. Report on the human rights situation inUkraine 1 February 2021 to 31 July 2021. Offi ce of the United Nations High Commissionerfor Human Rights, 2021. . 29. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/fi les/Documents/Countries/UA/32ndReportUkraine-en.pdf 

33. Ibid. . 32. 

34. Second Interim Report onreported violations of international humanitarian law and international human rights law inUkraine. OSCE ODIHR. 14 December 2022. . 4045. URL: https://www.osce.org/fi les/f/documents/0/5/534933.pdf 

35. Report on the human rights situation in Ukraine 1 August2020 to 31 January 2021. Offi ce of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2021. . 30. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/fi les/Documents/Countries/UA/31stReportUkraine-en.pdf 

36. Situation of human rights in Ukraine in the context of thearmed attack by the Russian Federation: 24 February 15 May 2022. Offi ce of the UnitedNations High Commissioner for Human Rights, 2022. . 46. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/fi les/documents/countries/ua/2022-06-29/2022-06-UkraineArmedAttack-EN.pdf 

37. Report on the human rights situation in Ukraine 1 February 2022 to 31 July 2022.Offi ce of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2022. . 31. URL:https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ua/2022-09-23/ReportUkraine-1Feb-31Jul2022-en.pdf

<< Back