Khudoiar Lesia

Yearly journal of scientific articles Pravova derzhava
Volume 34 (2023), 216-226 p.

DOI: 10.33663/1563-3349-2023-34-216-226

Khudoiar Lesia. The normative and legal component of the national-state selfdetermination of the Ukrainian people

It is relevant for the further progress and development of Ukraine to study the ascending legal foundations that laid the foundations of the constituent power of the people as the source, bearer and sovereign subject of power.

The first stage of the Ukrainian peoples sovereignty process was completed during the National Liberation War of 16481657 with the formation and legalization of the institutions of the Ukrainian Cossack state, which was recognized as a subject of international relations. The next stage of the sovereignty of the Ukrainian people, as asocial subject of Ukrainian state-building, began in Western Ukrainian lands with the Spring of Nations in 1848 and ended with the formation of its own sovereign state-the Western Ukrainian Peoples Republic. In Trans-Dnieper Ukraine, this stage began at the end of the 19th century. and ended in the period of the Ukrainian national liberation struggle of 19171921 with the restoration of national statehood. The state sovereignty of the Ukrainian Peoples Republic was realized through a dialectical combination of the right of nations to self-determination and the principle of territorial integrity of the state. After the announcement by the Russian Soviet party leadership of the date of formation of the USSR on December 30, 1922, the Ukrainian SSR actually lost the opportunity to exercise the sovereign rights of the Ukrainian people and the state. During the dismantling of the Union of the SSR, the Ukrainian people used the right to self-determination, which is enshrined in the provisions of the Declaration on State Sovereignty of Ukraine dated July 16, 1990.

A detailed analysis of legal acts that regulated the issues of external and internal sovereignty and legal personality of the Ukrainian people (nation) and the state in different historical periods will make it possible to objectively assess the formality and reality of Ukraines sovereignty in different historical periods.

Key words: Ukraine, peoples sovereignty, nation-state self-determination, peoples right to self-determination, sovereignty, Cossack-Hetman era, UNR, Directory, ZUNR,Ukrainian SSR, juridification of Ukraines sovereignty, normative and legal component,historical significance

References

1. Tekst Zborivskoi uhody (Deklaratsiia lasky yoho korolivskoi mylosti, danoi Viisku Zaporozkomu na punkty prokhannia). Akt, otnosiashchyesia k ystoriy Yuzhnoi y Zapadno iRossiy, sobranne y yzdanne Arkheohrafacheskoiu kommyssieiu. T. III. SPB, 1861.C. 415416 [ukr.]. 

2. Hadiatska uniia 1658 roku. Kyyiv, 2008. S. 1130 [ukr.]. 

3. Usenko I. B.Avtonomiia Ukrainy 1718 st. Yurydychna entsyklopediia. Tom 1. AH. Kyyiv, 1998. S. 27[ukr.]. 

4. Dnistrianskyi S. S. Samovyznachennia narodiv. URL: https://zbruc.eu/node/93744 [ukr.]. 

5. Reient O., Velykochii V. Derzhavotvorchi protsesy na zakhidnoukrainskykh zemliakh kriz pryzmu natsionalno-demokratychnoi revoliutsii 19141923 rr. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2019. 1. S. 172 [ukr.]. 

6. Tymchasovyi osnovnyizakon pro derzhavnu samostiinist ukrainskykh zemel buvshoi Avstro-Uhorskoi monarkhii, ukhvalenyi Ukrainskoiu Natsionalnoiu Radoiu na zasidanni dnia 13 lystopada 1918 r.Zakhidno-Ukrainska Narodna respublika 19181923. Dokumenty i materialy. Tom. 2.Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2003. S. 56 [ukr.]. 

7. Myronenko O. M. Svitoch ukrainskoi derzhavnosti. Polityko-pravovyi analiz diialnosti Tsentralnoi Rady. Kyyiv, 1995. S. 299, 327[ukr.]. 

8. Dyv.: Hai-Nyzhnyk P. P. UNR i ZUNR: stanovlennia orhaniv vlady i natsionalne derzhavotvorennia (1917 1920). Kyyiv: Shchek, 2010. 304 s. [ukr.]; Arkhiv Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. Ministerstvo zakordonnykh sprav. Dyplomatychni dokumenty vid Versalskoho do Ryzkoho myrnykh dohovoriv (19191921). Kyyiv: In-t ukr. arkheohrafi i ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho, 2016. 796 s. [ukr.]. 

9. Visnyk Rady Narodnykh Ministriv Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. 1917. 3. 13 sichnia [ukr.]. 

10. Konstytutsiiniakty Ukrainy. 19171920. Nevidomi konstytutsii Ukrainy. Kyyiv: Filosofska i sotsiolohichnadumka, 1992. S. 73 [ukr.]. 

11. Usenko I. B. Akt sobornosti 1919 roku: sproba yurydychnohoanalizu. Zakhidno-Ukrainska Narodna Respublika ta yii mistse v istorii ukrainskohoderzhavotvorennia (do 100-richchia proholoshennia): zbirnyk materialiv Vseukrainskoinaukovoi konferentsii (m. Lviv, 1 lystopada 2018 r.) / I. Y. Boiko (holova redkolehii),A. V. Kolbenko (vidp. sekr.). Lviv, 2018. S. 4046 [ukr.]. 

12. Konstytutsiini akty Ukrainy.19171920... S. 152 [ukr.]. 

13. Hai-Nyzhnyk P. P. Poshuk derzhavnoi modeli UNR: ideia takrakh trudovoho pryntsypu (hruden 1918 lypen 1919). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal.2016. 1. S. 7983 [ukr.]. 

14. Konstytutsiini akty Ukrainy. 19171920... S. 100104 [ukr.].

15. Hrushevskyi M. S. Na porozi Novoi Ukrainy: Hadky i mrii. Tvory: u 50 t. T. 4. Kn. 1.Lviv: Svit, 2007. C. 225266 [ukr.]. 16. Hai-Nyzhnyk P. P. UNR i ZUNR: stanovlenniaorhaniv vlady i natsionalne derzhavotvorennia (19171920) S. 276277 [ukr.].

17. Obrazovanye SSSR. Sbornyk dokumentov 19171924 hh. Moskva; Lenynhrad: Yzd-voAN SSSR v Moskve, 1949. S. 151153 [rus.]. 

18. Voloshyna Yu. V. Pravo ukrainskoi natsiina samovyznachennia (teoretyko-pravovyi aspekt). Yurydychnyi visnyk. 2012. 3(24).S. 34 [ukr.].

<< Back